0 286 712 32 05

ayvacik[at]comu.edu.tr

0 286 773 25 12

bayramicmyo[at]comu.edu.tr

0 286 416 77 05

canmyo[at]comu.edu.tr

0 286 218 05 70

csmyo[at]comu.edu.tr

0 286 218 00 18

ctmyo[at]comu.edu.tr

0 286 218 00 18 - 29336

denizteknolojilerimyo[at]comu.edu.tr

0 286 618 45 25

ezinemyo[at]comu.edu.tr

0 286 566 39 22

gelibolu[at]comu.edu.tr

0 286 887 44 10

gokceadamyo[at]comu.edu.tr

0 286 522 61 04

lmyoogrenci[at]comu.edu.tr

0 286 21 800 18

shmyo[at]comu.edu.tr

0 286 474 28 68

yenicemyo[at]comu.edu.tr