ÇOMÜ - Eğitimde ve Bilimde Dünya Üniversitesi

İdari Birimler

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Mizyon & Vizyon
Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemizin bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim-öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek misyonumuz;.Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda, bilişim hizmetlerine yönelik ihtiyaçların gelişen teknolojik i mkânlardan en üst düzeyde yararlanarak karşılamak ve uzmanlaşmış bir kadro ile güven duyulan, kurumsallaşmış, bilişim teknolojilerinde öncü bir Daire Başkanlığı olmak vizyonumuzdur.


http://bidb.comu.edu.tr/

Misyonumuz
Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan Üniversitemizin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmektir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ve Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan, para, mal ve malzemelerin) en uygun şekilde kullanılması ve en ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi ve çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonları artırılmasını sağlamak ve hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz
Vizyonumuz ise Üniversitede işinin uzmanı, kamu hakkının farkında, değişime ve gelişime açık elemanlar ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir Başkanlık olmaktır. Başkanlığımız; Üniversitemiz öğrenci ile idari ve akademik personelinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel hedefleri doğrultusunda gerek eğitim-öğretim amaçlı gerekse malzeme ve hizmetleri en yüksek standartlarda temin edebilmeyi, ayrıca verilen görevleri; kanunlar, yönetmelikler ve uygulama talimatları çerçevesinde en kısa zamanda doğru olarak gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.


http://imid.comu.edu.tr/

Üniversite Kütüphaneleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, personel, öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve bulundukları bölgedeki halkın da bilgi donanımının artmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulurlar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 20.10.1993 tarihinde Anafartalar Kampusu içerisinde faaliyete başlamış ve 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren Terzioğlu Yerleşkesindeki 5.000 m² kapalı alana sahip mevcut binasına taşınmıştır. 2014 yılında kullanıma açılan ek binası ile birlikte şu an 8000 m2 kapalı alanda 1000 kişilik oturma alanı 17 km raf uzunluğuna sahip zengin basılı ve elektronik koleksiyonu ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmektedir.

ÇOMÜ Kütüphanesi gerek zengin basılı ve elektronik koleksiyonu gerekse fiziksel donanım ve imkanları ile Türkiye’nin sayılı araştırma kütüphaneleri arasında yer almaktadır. ÇOMÜ kütüphaneleri 1 merkez kütüphane, 3 Fakülte kütüphanesi ve 9 kitaplıktan oluşmaktadır.


http://lib.comu.edu.tr/

Misyon
Üniversitemizin birimlerine, öğretim elemanlarına, öğrencilerine, diğer paydaş kurum ve kuruluşlara; kanun ve yönetmelikler kapsamında doğru bilgiler sunmak ve etkin yönlendirmeler yapmak, öğrenci ile ilgili sürekli yenilenen, değişen süreçleri en kısa zamanda hayata geçirmektir.

Vizyon
Proesyonelleşmiş ekibi ile sürekli gelişerek ulusal standartlarda etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunan örnek bir birim olmak.

Amaç ve Hedef
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin, mezun oluncaya kadar aldığı tüm hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve kolay bir şekilde yürütülmesini ve devamında verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.


http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/

Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, beslenme ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Daire, amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde her türlü sağlık hizmetlerini yürüterek, sağlık merkezleri açar, bahar aylarında güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek için Bahar Şenlikleri düzenler, öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur.Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları açar, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir ve işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.


http://sks.comu.edu.tr/

Misyon
Üniversitemizde yasal mevzuata uygun faaliyet göstermek; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerini etkin ve verimli şekilde kullanmak; mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek; karar oluşturma, izleme ve değerlendirilmede kontrol ve denetim faaliyetlerini risk analizlerine göre oluşturarak önlemler almak gibi ilkelerle iç kontrol sistemlerini oluşturmak ve geliştirmektir.

Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir.

Üniversitemizin mali hizmetlerini mükemmeliyete ulaştırmak için; saydamlık, tutarlılık, hesap verebilirlik ilkelerinden hareketle orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idare bütçesini hazırlamak ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek, muhasebe hizmetlerini sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütmek, iç kontrol ve ön malî kontrol sisteminin kurulup işletilmesini sağlayarak mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda aktif rol üstlenen ve sürekli gelişen bir Daire Başkanlığı olmaktır.

Vizyon
Alanında uzmanlaşmış personeliyle paydaşlarına hizmet sunan, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktır.


http://strateji.comu.edu.tr/

MİSYON
ÇOMÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelinin eğitim, çalışma ve sosyal yaşam kalitelerini yükseltmek için; yasalar çerçevesinde her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak gerekli her türlü bakım onarım, alt yapı, üst yapı, peyzaj işlerini yürütmek, çağdaş bina ve tesisler inşa etmektir.

VİZYON
Üniversitemizin alt ve üst yapı konularındaki tüm ihtiyaçlarını öngörüp, gerekli çalışma ve planlamaları yaparak Rektörlüğün onayına sunan ve yapımına karar verilen işleri en son teknolojileri kullanarak gerçekleştiren bir birim olmak.


http://yapiisleri.comu.edu.tr/


İDARİ BİRİMLER

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 2002 yılında Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde tanınırlığını ve uluslararası eğitim - araştırma kuruluşlarıyla mevcut işbirliğini sürdürüp geliştirmek, Avrupa Birliği Eğitim Programları'na katılımı ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün görevleri arasında AB Programlarının üniversitede tanıtımını yapmak, bilgilendirici konferanslar düzenlemek, bu programlara katılım sürecinde gerekli organizasyon ve düzenlemeleri yapmak, danışmanlık hizmetinde bulunmak, akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek yer almaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi uluslararası çerçevede akademik işbirliğinin geliştirilmesine önem vermekte ve yurtdışında bulunan yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalayarak etkinlikler gerçekleştirmektedir. Dünyanın dört bir yanında bulunan üniversiteler ile yapılan protokoller, uluslararası araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, öğrenci & akademisyen değişimi vb etkinliklere imkan sağlamaktadır. Ayrıca, uluslararası çalışma ortamlarında, projelerde yer almak isteyen akademisyenler için proje çağrıları duyuruları yayınlamaktadır.


http://iro.comu.edu.tr/

Hazırlanıyor...


https://dib.comu.edu.tr/

Üniversitenin öğrenciler, diğer kişiler ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari Mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak; Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında İdareye yardımcı olmak görevini yerine getirmektedir.


Hukuk Müşavirliği   Arabuluculuk İletişim Adresi

Misyonumuz
Üniversitemiz mali ve mali olmayan tüm kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, İç Denetim uygulamaları ile sürekli ve disiplinli bir şekilde değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz
Ulusal ve uluslar arası standartlara uygun, tarafsız, doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eden, görevin gerektirdiği bilgi beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan, dinamik ve değişime açık denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli, bir birim olmaktır.


İç Denetim Birimi Başkanlığı

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)

39.655
Öğrenci
2.052
Akademik P.
2.328
İdari P.
358
Program
46
Akademik B.
41
Araştırma M.