DAİRE BAŞKANLIKLARI

Mizyon & Vizyon
Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemizin bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim-öğretim ve araştırmalara destek sağlamak, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek misyonumuz;.Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda, bilişim hizmetlerine yönelik ihtiyaçların gelişen teknolojik i mkânlardan en üst düzeyde yararlanarak karşılamak ve uzmanlaşmış bir kadro ile güven duyulan, kurumsallaşmış, bilişim teknolojilerinde öncü bir Daire Başkanlığı olmak vizyonumuzdur.


Daire Başkanı

Cahit KURT

444 17 18

bidb[at]comu.edu.tr

Misyonumuz
Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan Üniversitemizin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmektir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ve Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan, para, mal ve malzemelerin) en uygun şekilde kullanılması ve en ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi ve çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonları artırılmasını sağlamak ve hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz
Vizyonumuz ise Üniversitede işinin uzmanı, kamu hakkının farkında, değişime ve gelişime açık elemanlar ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir Başkanlık olmaktır. Başkanlığımız; Üniversitemiz öğrenci ile idari ve akademik personelinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel hedefleri doğrultusunda gerek eğitim-öğretim amaçlı gerekse malzeme ve hizmetleri en yüksek standartlarda temin edebilmeyi, ayrıca verilen görevleri; kanunlar, yönetmelikler ve uygulama talimatları çerçevesinde en kısa zamanda doğru olarak gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.


Daire Başkanı

Bülent KAYA

0 286 218 00 18 - 615

imid[at]comu.edu.tr

Üniversite Kütüphaneleri, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, personel, öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve bulundukları bölgedeki halkın da bilgi donanımının artmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulurlar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 20.10.1993 tarihinde Anafartalar Kampusu içerisinde faaliyete başlamış ve 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren Terzioğlu Yerleşkesindeki 5.000 m² kapalı alana sahip mevcut binasına taşınmıştır. 2014 yılında kullanıma açılan ek binası ile birlikte şu an 8000 m2 kapalı alanda 1000 kişilik oturma alanı 17 km raf uzunluğuna sahip zengin basılı ve elektronik koleksiyonu ile kullanıcılarına hizmet vermeye devam etmektedir.

ÇOMÜ Kütüphanesi gerek zengin basılı ve elektronik koleksiyonu gerekse fiziksel donanım ve imkanları ile Türkiye’nin sayılı araştırma kütüphaneleri arasında yer almaktadır. ÇOMÜ kütüphaneleri 1 merkez kütüphane, 3 Fakülte kütüphanesi ve 9 kitaplıktan oluşmaktadır.


Daire Başkanı

Ercan ERENSAYIN

0 286 218 27 91

kutuphane[at]comu.edu.tr


Daire Başkanı

Gönül YILMAZ

0 286 218 18 20

personel[at]comu.edu.tr

Misyon
Üniversitemizin birimlerine, öğretim elemanlarına, öğrencilerine, diğer paydaş kurum ve kuruluşlara; kanun ve yönetmelikler kapsamında doğru bilgiler sunmak ve etkin yönlendirmeler yapmak, öğrenci ile ilgili sürekli yenilenen, değişen süreçleri en kısa zamanda hayata geçirmektir.

Vizyon
Proesyonelleşmiş ekibi ile sürekli gelişerek ulusal standartlarda etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunan örnek bir birim olmak.

Amaç ve Hedef
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin, mezun oluncaya kadar aldığı tüm hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve kolay bir şekilde yürütülmesini ve devamında verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.


Daire Başkanı

Erdal DEMİR

0 286 218 00 18

ogris[at]comu.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için, öğrencilerin sosyal, kültürel, beslenme ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı' nın amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Daire, amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde bahar aylarında güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlemek için Bahar Şenlikleri düzenler, öğrencilere beslenme bursu sunulması, kısmi zamanlı çalışmalarının organize edilmesi hizmetlerinde bulunur. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.


Daire Başkanı

Yüksel YILDIZ

0 286 217 19 93 - 10608

sks[at]comu.edu.tr

Misyon
Üniversitemizde yasal mevzuata uygun faaliyet göstermek; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerini etkin ve verimli şekilde kullanmak; mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek; karar oluşturma, izleme ve değerlendirilmede kontrol ve denetim faaliyetlerini risk analizlerine göre oluşturarak önlemler almak gibi ilkelerle iç kontrol sistemlerini oluşturmak ve geliştirmektir.

Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir.

Üniversitemizin mali hizmetlerini mükemmeliyete ulaştırmak için; saydamlık, tutarlılık, hesap verebilirlik ilkelerinden hareketle orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idare bütçesini hazırlamak ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek, muhasebe hizmetlerini sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütmek, iç kontrol ve ön malî kontrol sisteminin kurulup işletilmesini sağlayarak mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda aktif rol üstlenen ve sürekli gelişen bir Daire Başkanlığı olmaktır.

Vizyon
Alanında uzmanlaşmış personeliyle paydaşlarına hizmet sunan, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktır.


Daire Başkanı

Ömer Erdem KODAL

0 286 218 04 52

strateji[at]comu.edu.tr

MİSYON
ÇOMÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelinin eğitim, çalışma ve sosyal yaşam kalitelerini yükseltmek için; yasalar çerçevesinde her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak gerekli her türlü bakım onarım, alt yapı, üst yapı, peyzaj işlerini yürütmek, çağdaş bina ve tesisler inşa etmektir.

VİZYON
Üniversitemizin alt ve üst yapı konularındaki tüm ihtiyaçlarını öngörüp, gerekli çalışma ve planlamaları yaparak Rektörlüğün onayına sunan ve yapımına karar verilen işleri en son teknolojileri kullanarak gerçekleştiren bir birim olmak.


Daire Başkanı

Sinan KARABULĞU

0 286 218 00 18 - 619

yapi[at]comu.edu.tr

İDARİ BİRİMLER

Üniversitemiz idari personeli ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında kamu görevlileri ve kurum arasında çıkabilecek sorunlar ve diğer konularda oluşacak disiplin işlemlerini meri kanunlara uygun olarak adaleti gerçekleştirmek ve yönetsel işlemlerin icrasında idareye yardımcı olma görevi yürütülmektedir.


Şef

Nurcan UZUNCA

(0286) 218 00 18 / 10716

dib[at]comu.edu.tr

Üniversitenin öğrenciler, diğer kişiler ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari Mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak; Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında İdareye yardımcı olmak görevini yerine getirmektedir.


Hukuk Müşaviri

Dr. Öğr. Üyesi İlker KARAÖNDER

0 286 218 00 18 - 10735

hukuk[at]comu.edu.tr


Üniversite Hastaneleri Başmüdürü

Serap YONTAR

0 286 263 59 50

hastane[at]comu.edu.tr