ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

Üniversitemiz, 2021-2025 Stratejik Planında belirlediği öncelikli alanlar çerçevesinde kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci yönüyle araştırma temelli, uluslararası alanda güçlü bir Üniversite olmak misyonuyla ve araştırma üniversitesi adayı olma hedefiyle uluslararası ve bilimsel standartlar doğrultusunda, katma değer yaratabilecek Ar-Ge faaliyetleri yürüterek ve bu kapsamda elde edilen verilerin yaygın etkisini artırarak bölgesine, ülkesine ve dünyaya bilimsel ve toplumsal açıdan nitelikli katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda Üniversitemiz, tüm akademik birimlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün bilimsel araştırmalar gerçekleştirmesini, Ar-Ge çalışmalarında, öncelikli ve interdisipliner araştırma alanlarına yönelik nitelikli bilimsel çalışmaların desteklenmesini, insan kaynağının akademik beceri, yetkinlik, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılmasını, protokoller gerçekleştirerek sektör ile olan ilişkilerin güçlendirilmesini, elde edilen bilgiyi, etki değeri yüksek araçlarla ulusal ve uluslararası toplum ile paylaşmayı, patent, tescil, faydalı model ve telif hakkı gibi çıktıları artırmayı ilke edinmiştir.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

* PLANLAMA *
Temel Kaynaklar: Yükseköğretim Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Kalkınma Planları, Araştırma Stratejileri, Stratejik Performans, YÖK öncelikli alanlar, teşvikler, misyon farklılaşması
Araştırma Geliştirme Süreciyle İlgili Analizler: İnsan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, akademik personel ve öğrenci memnuniyeti analizleri ile Dış Paydaş Analizi
Araştırma Geliştirme Sürecinde: SWOT Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
* UYGULAMA *
Süreç Performans Programı: Bilimsel Araştırma Geliştirme Plan ve Programları, BAP, ÇOBİLTUM, TEKNOPARK, TTO
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler: Sektörle Gerçekleştirilen Protokoller, Akademik Etik Çalışmaları, Veri Analizi Eğitimleri, Topluma Hizmet, Bilimsel Projeler, Öğrenci Kariyer, Araştırmacı Geliştirme, Araştırma Verileri
Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Tüm Akademik Birimler, Uygulama ve Araştırma Merkezileri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kütüphane Dokümantasyon, Daire Başkanlığı, BAP Koordinasyon Birimi, Döner Sermaye, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Ofisi.
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
* KONTROL *
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Rektörlük, Dekanlık, Müdürlük, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri, TTO, TEKNOPARK, BAP, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Döner Sermaye, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler, Kalite Güvence Ofisi.
Raporlama: Sosyal Sorumluluk Proje Raporları, Bilimsel Araştırma Proje Raporları, Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Çalışma Üniversite Sanayi İş birliği
* ÖNLEM *
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler: BAP, TÜBİTAK, Erasmus+ Proje sayısının arttırılması, patent, faydalı model tescil, tasarım sayısının arttırılması, Yabancı misyonlarla gerçeleştirilen proje sayısının arttırılması
Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve BAP Kararları, Yeni Yönetmelik ve Yönergeler, Ar-Ge Kaynaklarının İyileştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliği, Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu, Yurt içi ve yurt dışı stratejik anlaşmalar, iki iş birlikleri ve protokoller, sektörle iş birlikleri, Erasmus projeleri, kamu kurumları ve yabancı misyonlarla projeler / Rektörlük, Tüm Akademik Birimler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, BAP, Çanakkale TEKNOPARK, TTO, ÇOBİLTUM, ÇOMÜDAM, Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademik Etik, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yenilikçi ve girişimci yönüyle 2021-2025 Stratejik Planıyla Ar-Ge ve kalite odaklı, uygulamaya dönük çok disiplinli ve proje tabanlı araştırmalar üreten, paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştiren uluslararası alanda daha güçlü bir üniversite olmak ve araştırma üniversitesi adayı olmak hedefiyle TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporundan da faydalanarak kendi öncelikli yetkinlik alanlarını belirleyerek bu alanlarda gerçekleştirilecek akademik çalışmaların desteklenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerini sürekli biçimde geliştirmeyi, akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmayı, araştırma ve yenilikçilik ile ilgili altyapı ve olanakları geliştirmeyi, katma değer yaratan bilimsel ve yenilikçi çıktıları artırmayı, bilimsel çıktılara erişilebilirliği yükseltmeyi hedeflemiştir. Bu alanlarda tüm akademik birimlerimiz, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Çanakkale Teknopark, TTO, ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yatırım ve Projelerden Sorumlu Rektör Danışmanlığı ve Üniversite-Sanayi İş Birliğinden Sorumlu Rektör Danışmanlığı mekanizmalarıyla çalışmalarına Üniversite-sanayi iş birliklerini arttırarak devam etmektedir. Üniversitemizin SCI yayın ve atıf sayısı arttırılması için gerekli çalışma, eğitim ve destekler yürütülmekte, BAP, TÜBİTAK, GMKA, Erasmus vb. proje sayısı arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri de verilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin patent, buluş, faydalı model, tasarım tescil sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kütüphane olanakları ve veri tabanlarının çeşitliliği, Bilgi İşlem altyapısı, internet kaynakları, bilgisayar sayısı Araştırma merkezlerinin çeşitliliği ayrıca Üniversitemizin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde tamamlayıcı bir güç olarak ön plana çıkmaktadır. Üniversitemizde ulusal, uluslararası ve bölgesel ihtiyaçlara yönelik proje ve iş birliklerine öncelik verilmektedir. Bölgemizdeki öncelikli sektörlerdeki firmaların Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde yer alan insan kaynağı kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak üniversite ve sanayi iş birliğinde lisansüstü programlar oluşturulmaktadır. Öncelikli sektörlere yönelik lisansüstü programların sayısı ve çeşitliliği artırılmaktadır. Üniversitemizde bu konuda sosyal bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar pek çok başarı hikâyesi bulunmaktadır. Araştırma kapasitesi ve girişimciliğin artırılması için öğretim elemanları ve öğrenciler desteklenmektedir. Araştırmayı odak almış olan Üniversitemiz, güçlü ve önemli projelerin hayata geçirildiği Teknopark ile fark yaratarak aynı konumdaki diğer üniversitelerden ayrışmaktadır. Aynı zamanda Üniversitemiz, konum ve bölgesel faktörlerinde etkisiyle yenilenebilir enerji konusunda önemli atılımlar yapmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma odaklılık perspektifi ile; Uygulama ve Araştırma Birimleri, Birim Araştırma Laboratuarları, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Protothinks Çanakkale Tasarım ve Prototip Geliştirme Merkezi, Üniversite-Özel Sektör, Sanayi Katılımlı İş Birliği Projeleri, Öncelikli Alan Projeleri ile yeni bilgi üretmek amacıyla faaliyetlerini yürütmekteyken; Girişim odaklılık perspektifi ile Çanakkale Teknopark ve Patent Birimi sayesinde ise yenilikçi birimlerin araştırma faaliyetleri sonucunda ürettikleri ürünlerin tesciline ve ticarileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz Senatosu Fikri Sınaî Mülkiyet Hakları Yönergesi ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ar-Ge Tasarım Ve Yenilik Proje /Faaliyetleri Proje İnceleme Yönergesi gibi yeni yönergeleriyle de süreci daha iyi ve sistemli yönetme kapsamında çeşitli önlemler almaktadır.

Planlama: Üniversitenin araştırma-geliştirme planlama, strateji ve politika geliştirme çalışmaları; üst yönetim ve ilgili birimler tarafından yürütülmektedir. Üniversitenin ‘‘araştırma üniversitesi adayı’’ olma amaç ve hedefi, araştırma-geliştirme süreçlerinin görece öneminin yüksek olması sonucunu doğurmaktadır.

Uygulama: Üniversitenin araştırma-geliştirme planlarının uygulanması; tüm akademik birimler; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, TEKNOPARK, TTO, ÇOBİLTUM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kontrol Et: Üniversitenin araştırma-geliştirme planlarının kontrolü; üst yönetim, birim yöneticileri, ÇOBİLTUM, Kalite Güvence Ofisi ve Kalite Güvence Komisyonu tarafından ilgili performans göstergeleri (YÖK, YÖKAK, TÜBİTAK, Stratejik Plan, Sayılarla ÇOMÜ) ve raporlar (ÖDR, KİDR ve Faaliyet Raporları) üzerinden takip edilmektedir.

Önlem Al: Üst yönetimin, ilgili akademik birimlerin ve Kalite Güvence Ofisinin izlediği performans verileri, Yönetim Kurulu, Senato ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından araştırma amaç ve hedeflerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmakta ve ihtiyaç duyulan iyileştirmelere yönelik gerekli kararlar alınıp ilgili güncellemeler yapılarak paydaşlarla paylaşılmaktadır.

SÜREÇ TAKVİMİ

Alınacak Aksiyon Sorumlu Birim Gerçekleştirilmesi Planlanan Tarih Aralığı
Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, TEKNOPARK, TTO, ÇOBİLTUM, ÇOMÜDAM, Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma Grupları, Akademik Personel Ocak-Aralık
Araştırma-Geliştirme Çıktılarının İzlenmesi Rektörlük, İlgili Akademik Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Ofisi, Kalite Güvence Komisyonu 6 Ayda Bir Stratejik Plan Sayılarla ÇOMÜ
Yılda Bir YÖK, YÖKAK, TÜBİTAK Performans Göstergeleri
Araştırma-Geliştirme Performanslarının Değerlendirilmesi Rektörlük, Senato, Faaliyet Gerçekleştiren Akademik Birimler, Kalite Güvence Ofisi, Kalite Güvence Komisyonu Yılda Bir
İç-Dış Paydaş Görüşleri Rektörlük, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi Yılda Bir
İyileştirme Plan ve Uygulamaları Rektörlük, Senato, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, TEKNOPARK, TTO, ÇOBİLTUM Yılda Bir