Akademik

Fakülteler

Misyonumuz

Fakültemiz, öğrencilerimizin mesleki açılardan yetkin olmalarına çaba sarfetmenin yanında; etkili konuşma, etkili anlatım, etkili iletişim ve etkili tartışma açılarından donanımlı olmalarını sağlayarak, ulusal ve evrensel duyarlığı olan entelektüeller olarak da yetiştirmeyi hedeflemektedir. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ana amacı; öğrencilerini devlet ve özel sektör için yönetici, insan kaynağı, girişimci olarak yetiştirmenin yanı sıra; ekonomi, istihdam, yönetim ve demokrasi alanında üçüncü sektör olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için de yetiştirmektir. Fakültemiz kamuya, özel sektöre ve özellikle STK'lara girişimci, insan kaynağı ve yönetici yetiştirmeyi amaçlayan ders programıyla; ulusal ve uluslararası kamuoyunu, akademik camiayı meşgul edecek yayınları hedefleyen akademik kadrosuyla; yerel, ulusal, uluslararası sorunlara duyarlı, performanslarıyla kendilerini kanıtlamaya coşkulu, entelektüel yaşam biçimini benimsemeye hazır ülke kalkınmasına girişimci ya da yönetici olarak hizmet etmeye yönelimli öğrencileriyle; tüm dinamiklerle etkileşen çok yönlü bir eğitim kurumu olmayı temel misyonu olarak benimsemiştir.

Vizyonumuz

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimini yaygın bazda gerçekleştirmiş; araştırma ve yayın nicelik ve niteliğini uluslararası normlara taşımış; STK'ların uygar Türkiye tasarımında rolünü geniş platformlara yansıtan yayınları gerçekleştirmiş; öğrencileri devlet, özel sektör ve STK'ların üst düzey kademelerinde istihdam edilmiş, Türkiye'deki girişimciler topluluğuna çok sayıda öğrencisini dahil etmiş, öğrencilerinin teknik ve sosyal yeterliliklerinin yanında entelektüel yönlerini geliştirmiş; çevresiyle etkileşmiş ulusal ve uluslararası akademik ve sosyal alanlarda ve iş kamuoyunda tanınan bir fakülte olmak vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun misyonu, eğitim verilen tüm alanlarla ilgili olarak literatürün sahip olduğu bilgi birikimini zenginleştirmek ve elde edilen bilgi ve deneyimleri öğrencilerine ve akademik faaliyetlerine yansıtan bir eğitim vermektir.

Vizyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun vizyonu, eğitim verilen alanlarla ilgili olarak orta ve uzun vadede ülkemizin bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunacak çalışmaları gerçekleştirmek, alanıyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmek, diğer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları arasında önde gelen bir konuma sahip olmak ve hem öğrenci hem de akademisyenlerine yaşam boyu öğrenme bağlamında zengin olanaklar sunarak ayrıcalıklı bir eğitim-öğretim, araştırma ortamı oluşturmaktır.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültemizin Temel Misyonu, ulusal ve uluslararası denizlerde ve iç sulardaki kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası “araştırma” yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ilgili kesimlerine “eğitim ve öğretim amaçlı hizmetler” sunmaktır.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Misyon

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düşünce yeteneğine sahip, eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş ve kendisinin farkında olan diş hekimleri yetiştiren,
Mesleki bilgi ve becerilerini ağız-diş sağlığını koruma ve tedavide kullanmalarını sağlayan,
Hasta ve meslektaşlarının haklarına saygılı,
Uluslararası düzeyde özgün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan bir fakültedir.

Vizyon

Evrensel değerler çerçevesinde nitelikli eğitim-öğretim veren,
Akademik alanda gerçekleştirdiği özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan,
Ağız-diş sağlığı klinik tedavi hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlayan,
Kendisini yaşam boyu bilim ve teknolojiye odaklı eğitime hazırlamış, etik değerlere bağlı diş hekimleri yetiştirmek ve “referans alınan bir diş hekimliği fakültesi” olmaktır.

Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu; eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış; katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncü; insan onurunu ve değerini yücelten; evrensel değerlere saygılı ve toplam kalite yönetimini benimsemiş bir fakülte olmaktır. Bununla birlikte öğrencilerine; bilgi toplumunun pozitif katılımcıları olmaları için gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve ahlâkî değerleri en üst düzeyde kazandıran ve çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmakla tanınan model bir fakülte olma amacındadır. Öğrencilerinin bireysel yeteneklerini geliştirmek, bilgilerini sosyal yaşama aktarmayı öğretmek için çağdaş metotları ve teknolojiyi kullanabilen, eleştirel düşünen, ömür boyu öğrenmeyi ilke edinen, ulusal ve uluslararası platformlara katılımcı, toplumun gelişmesine katkıda bulunarak yaratıcı düşünebilen, Atatürk İlkelerine ve İnkılâplarına bağlı ve ona sahip çıkan öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyon

Ekip çalışmaları ve katılımcılığı en yüksek düzeyde sağlayarak, ulusal ve küresel etik değerlere sahip, yaratıcı, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, ülke gençliğine ve refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli öğretmenlerini yetiştirmektir. Bununla birlikte araştırmaya dayalı eğitim-öğretim yöntemlerini uygulayarak; eğitim ve öğretimde uluslararası platformunda saygın bir yer edinen; topluma dönük akademik aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum-fakülte işbirliği oluşturmak ve "MENSUBU OLMAKTAN GURUR DUYULAN BİR FAKÜLTE" olmaktır.

Eğitim Fakültesi

Fakültemizin amacı, öğrencilere mesleki bilgi vermek ve sosyal yönlerinin gelişmesine olanak hazırlayarak bağımsız düşünebilen, araştırma yapabilen ve doğru karar verebilen, yaratıcı düşünceye sahip çağdaş bir vatandaş olarak onları topluma kazandırmaktır.

Fakültemiz 1993-1994 eğitim-öğretim yılında tek bölümle (Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü) öğretime başlamıştır. 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni bölümler kurulmuş ve 1997 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarının bölüm haline dönüşmesiyle bölüm sayısı 10'a, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ve Psikoloji Bölümlerinin de açılmasıyla 15’e yükselmiştir. Fakültemizde halen 13 örgün, 7 ikinci öğretim olmak üzere 20 ayrı programda eğitim-öğretim verilmektedir. 2008 yılından itibaren Fakültemizde Çift Dal ve Yan Dal uygulaması başlatılmış ve öğrencilere birden fazla programdan eğitim alma olanağı tanınmıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan binasında 21'i teknik donanıma sahip olmak üzere 41 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Moleküler biyoloji ve Genetik, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine ait araştırma ve öğrenci laboratuvarları ile Sanat Tarihi Bölüm kütüphanesi, Herbaryum Araştırma Merkezi, Türk-Avustralya Kültür Merkezi ve yerleşke dışında Ulupınar Astrofizik Gözlemevi yer almaktadır. Ayrıca Fakülte binası içinde personel dinlenme salonu, kantin, masa tenisi ile yerleşke alanında bilimsel ve sosyal aktiviteler için kullanılan Bilgi Merkezi, Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi ve Troia Kültür Merkezi bulunmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi

Misyonumuz

Fakültemiz yaratıcılığı destekleyen, çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim - öğretim anlayışı içinde sanatsal alanlarda faaliyet gösteren Atatürk İlkelerine bağlı, topluma ve bilim dünyasına saygılı, teknolojiye hakim, ulusal ve uluslar arası düzeyde yarışabilen, sanat ve yaratıcılığın temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, yaratıcı, girişimci ve ekip çalışmasına yatkın, bilginin yayılmasını ve uygulanmasını sağlayan, sanat, kültür, estetik bilinci gelişmiş bireyler yetiştiren, doğa, toplum ve uygulamalı bilimleri, sanat ile bağdaştırarak ulusal kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalısmalar yapan, bu atılımlara yönelik paylaşımcı, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek, bilime ve sanata uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak, gerekli alt yapıyı hazırlayarak bu araştırmaları yürütecek kadroları yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

Vizyonumuz

Bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, alanında en kaliteli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, sanatsal gelişmeleri en yakından takip eden, bölgesel anlamda öncü, uluslar arası düzeyde tercih edilebilen, uluslar arası alanda dünyanın önde gelen araştırma ve öğretim birimleri arasında yer alan saygın fakültelerden biri olmaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Misyon & Vizyon

Fakültemiz, 1992 yılında kurulmuştur. Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümleri şeklinde dört bölümden oluşmaktadır. İlk mezunlarını 1999–2000 öğretim yılında veren Fakültemizde; lisans, yüksek lisans ve doktora öğretimi yapılmaktadır. Bu programlarda, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinler bilimsel yöntemlerle incelenmektedir.

İlahiyat Fakültesi

Misyon

Misyonumuz; iletişim becerilerine sahip, bu becerilerini farklı mecralara taşıyabilen, meslekî uygulamalarda kamu yararını gözeten, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, araştıran, sorgulayan, dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilecek iletişimciler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir fakülte olmaktır.

Vizyon

Vizyonumuz, ifade özgürlüğünün kullanımıyla doğrudan ilgili olan bir Fakülte olarak öğrencilerini iş ahlâkı ve medya etiği konularında da duyarlı hale getirmeyi hedef alan, sektörün gerektirdiği teknolojik gelişimi takip eden, yeni gelişmeler ışığında verdiği eğitimin içeriğini sürekli güncelleyen ve Türkiye'deki benzerleri içerisinde öne çıkan ve tercih edilen bir Fakülte olmaktır.

İletişim Fakültesi

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarda lider ve etkin konumda olmak, yenilikçi, yaratıcı ve paylaşımcı kadrosu ile kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen planlamacı ve tasarımcılar yetiştiren bir fakülte olmaktır.Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen peyzaj mimarı, mimar, kent plancısı, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcısı ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde mimarlık, planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmektir.

Vizyon

  • Fakülte olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde mekan tasarlama, bilim, teknoloji ve sanat ağırlıklı önder çalışmaların odağı olmak,
  • "Dünya kenti Çanakkale” vizyonuna katkı sağlayacak nitelikte eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; bu konuda ulusal ve uluslararası alanlardaki tercihlerde önlerde yer almak,
  • Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek olmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama ve tasarım bilimlerindeki araştırmaları ile ulusal imar ve kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yenilikçi kadroları oluşturmak, desteklemek, gerekli altyapıyı sağlamak ve sürdürmek,
  • Mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, bu araştırmaları yapacak kadroları oluşturmak,
  • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
  • Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı, kaliteli çalışma hayatı oluşturmak,
  • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyetini sağlamak,
  • Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir fakülte olmak,
  • Geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, yeniliklerle kendisini geliştirebilen planlamacı ve tasarımcılar ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Fakültemiz, mühendislik eğitiminde üst düzeye erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda yüksek standartlara sahip olmayı amaçlamaktadır. Fakültemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla, 1995-1996 akademik yılında Bilgisayar Mühendisliği ile başladığı eğitim-öğretimine Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümleri ile Terzioğlu Yerleşkesindeki binasında halihazırda devam etmektedir. 2012 yılında Fakültemizin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Mühendislik Fakültesi

MİSYONUMUZ

Fakültemizin amacı, mesleğine gönülden bağlı, mesleğini ve insanlara yardım etmeyi seven; ''her insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti alma ve yaşam hakkı vardır'' felsefesini özümsemiş, sürekli gelişime açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve toplum sağlığının ve niteliğinin iyileştirilmesinde liderlik rolü üstlenerek mesleğinde profesyonelleşecek sağlık uzmanları yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla bağlarını geliştiren, kurumsal kimliği ve kültürü güçlü, nitelikli bir eğitim kurumu olmaktır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Misyonumuz

Siyasal Bilgiler Fakültesi, evrensel değerler perspektifinde, bilim, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için mesleki bilgi ve becerilerini ülke kalkınması yönünde kullanan, düşünen, toplumsal problemlere duyarlı, örf ve adetlerine saygılı, iletişim becerileri olan öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Vizyonumuz

Siyasal Bilgiler Fakültesinin vizyonu ise bölge ve ülke kalkınması için sosyo-ekonomik ve diğer atılımları yapacak şekilde çalışmalar ve projeler geliştirmek, küresel rekabet ortamında kamu, özel sektör ve STK ‘ların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikleri taşıyan, stratejik karar alma becerisine sahip olan, sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerde verimliliği sağlamayı ilke edinen donanımlı bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak koşuluyla bilim dünyasının nitelikli bir üyesi olarak katkılar sunan bir fakülte olmaktır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapımı yeni tamamlanan 5.500 m2 kapalı ve 4.500 m2 açık alandan oluşan Terzioğlu Yerleşkesi içindeki tesislerinde sürdürmektedir. Spor Kompleksinde; idari ofisler, derslikler, akademik ofisler, kondisyon merkezi, çok amaçlı salonlar ile laboratuar alanları bulunmaktadır. Ayrıca Dardanos Yerleşkesi içersindeki 14.600 m2 açık ve 600 m2 kapalı spor alanları, Anafartalar Yerleşkesinde de 900 m2 kapalı ve 1300 m2 açık spor tesisleri ders amaçlı kullanılmaktadır.

Spor Bilimleri Fakültesi

Misyon

Turizm alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunan kadrolarla, sektörün sorunlarına çözüm üretecek ve gereksinimlerini karşılayacak teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen girişimci bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip, tercih edilen, yüksek katma değerde bilgi üreten, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime yön verebilen, mezunlarının kısa sürede turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetim kademelerinde etkin olduğu, girişimci ve yenilikçi bir fakülte olmak ve bunu sürdürmektir.

Turizm Fakültesi

VİZYON

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çanakkale ve bölgesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli kaynaklar sunan, hizmet kalitesini ön planda tutan bir kurum olmayı hedeflemektedir. Tıp fakülteleri, çağın gereksinimlerine göre şekillenen sağlık politikaları ve tıp eğitimine uygun bir yapılanma içerisinde güncel değişiklikleri uygulamak durumundadırlar. Sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve akademik faaliyetler çerçevesinden bakıldığında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi her zaman yenilikçi bir yapılanma içerisinde ve çağdaş yöntemlerle bu gereksinimlere cevap vermeyi ilke edinmiştir. Bu çizgide bütüncül, hasta odaklı sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda görev alabilecek düşünce ve beceriye sahip genç hekimler yetiştirmenin önemini bilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öncelikle toplumuza sonra uluslar arası alana kaliteli hizmet sunma anlayışını benimsemiştir.

MİSYON

Geleceğin hekimlerinin ve bilim adamlarının yetişmesinde, eğitiminde ve gelişiminde ulusal bir lider olmak,Sağlıkta yeni bir çağı başlatan Biyomedikal Bilim alanlarında yeni bilgileri keşfetmek ve bu bilgilerle donanımlı öğrenciler yetiştirmek,İleri teknolojik yöntemleri kullanabilen, multidisipliner araştırma ve çalışma anlayışına sahip, şefkatli ve vicdanlı hekimler yetiştirerek klinik uygulamalarda en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmek,İçinde yaşadığımız toplumun sağlık sorunlarını önemseyen, toplum sağlığını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyileştirecek hekimler yetiştirmek,Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden yetiştireceği genç hekimlerin toplum için örnek teşkil etmesi, iletişimci ve yenilikçi bireyler olarak topluma hizmet vermelerini sağlamak,Yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefleyen Tıp Fakültemizde geleceğin hekimlerinin girişimci, iletişimci, yenilikçi olmasına yardımcı olmak

Tıp Fakültesi

MİSYON Evrensel değerler doğrultusunda bilimsel araştırma ve eğitim-öğretimde mükemmelliği yakalamak. Bu doğrultuda ileri teknoloji, bilim, kültür ve iletişim değerlerini harmanlayarak ülkemizin ve global toplumun ekonomik ve sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlayan güçlü ve donanımlı mühendislik bilgileri edinmiş nitelikli bireyler yetiştirmek. Doğal kaynakların toplumların yararına kullanılmasını amaç edinerek bilimsel araştırmaları yürütmek ve tüm sonuçları toplum yararına sunmak. Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliğini ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemlerine sahip olmak. Alanı ile ilgili stratejileri yöntem ve teknikleri ölçme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olmak. Sorunları tanımlayan, analiz eden, araştırmalara dayalı çözüm önerilerini geliştiren Ziraat Mühendisleri yetiştirmek.
VİZYON Ulusal ve Uluslararası boyutlarda örnek gösterilen ve ön sıralarda yer alan, edindiği bilgileri etkin ve yeterli düzeyde kullanarak ülkemiz ve dünya tarımına yön veren Alanda var olan sorunları çözüm üretebilen, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olan Sosyal hakları evrenselleştiren, sosyal adalet kalite kültürel değerlerin korunması konularında farkındalık yaratabilen Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunları belirleyen çözümler ve projeler üreten başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Ziraat Fakültesi