ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ

MUTFAK- YEMEKHANE DENETİM KOMİSYONLARI

KURULUŞ VE İŞLEYİŞYÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergeninamacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Çanakkale merkez ve ilçelerdebulunan, yemek hizmeti alan her birimin bünyesinde kuracakları komisyonlar ileÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından gerçekleştirilen Hizmete Hazır Yemek İhalesi ile yemekhane, firma vemüstecirlerin faaliyetleri ile hizmetlerinin muayene ve denetimini sağlayarakpersonel ve öğrencilerine kaliteli, sağlıklı, hızlı yemek hizmetininsunulmasını sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2- Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi'ne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan Fakülte, Yüksekokulu veMeslek Yüksekokulları bünyesinde bulunan, yemekhane denetimi için kurulacakkomisyon ve bu komisyonun çalışma şekilleri ile diğer hususları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönerge;

 

1-) 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu'nun Madde 47 a( Değişiklik : 17/8/1983- 2880/28 ),

2-) 3 Şubat 1984 gün 18301sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim KurumlarıMediko- Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği,

3-) 124 sayılıYükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları'nın İdari TeşkilatıHakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 32,

 

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede yeralan;

 

Yönerge  : ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Merkez ve  İlçe Mutfak, Yemekhane Denetim KomisyonYönergesi'ni,

Komisyon : Merkez ve İlçe Mutfak,Yemekhane Komisyonları'nı

Üniversite : ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi'ni

Birim: Fakülte, Yüksekokulve Meslek Yüksekokulu

Rektör      : ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Rektörü'nü

Dekan       : ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı Fakültelerin Dekanları'nı

Müdür : Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi'ne bağlı Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Müdürleri'ni,

Yardımcı  : ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve MeslekYüksekokulları'nın Dekan ve Müdür Yardımcıları'nı,

Sekreter   : ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve MeslekYüksekokulları'nın Sekreterleri'ni ifade eder.

Merkez     : Terzioğlu veAnafartalar Yerleşkesi'ni ifade eder.

İlçe           :Üniversitemizebağlı, Çanakkale ilçelerindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’nıifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KomisyonunGörevleri

                   MerkezMutfak ve Yemekhane Denetim Komisyonu’nun Görevleri

 

Madde 5- Merkezlerdekurulacak olan Mutfak ve Yemekhane Denetim Komisyonu'nun görevleri şunlardır :

            Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi öğrenci ve personeline anlaşmalı yemek firması tarafındansunulan yemek hizmetlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hizmete HazırYemek İhalesi Hizmetleri'nin sağlanmasına ait Teknik Şartnamesi’nde belirtilenkoşullara uygunluğunun denetim ve kontrolünü yapmak.

            Teknik Şartnamedoğrultusunda hazırlanan Mutfak ve Yemekhane  Denetim Formu ‘nu kullanarakhazırlanacak raporun her ayın son haftası  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi   Başkanlığı'na bildirmek. 

 

            Hizmet alınan yemekfirması ile ilgili yazılı olarak şikâyetçi olunan konularda sorunundüzeltilmesi hakkında firmaya uyarı yazısı yazmak, yaptığı bu uyarılarındüzeltildiğini kontrol etmek ve yapılan bu İşlemleri Sağlık, Kültür ve SporDairesi Başkanlığı'na bildirmek.

                                      

 

İlçe Mutfakve Yemekhane Denetim Komisyonu’nun Görevleri

Madde 6- İlçelerdebulunan Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları bünyesinde kurulacakolan Mutfak ve Yemekhane  Denetim Komisyonu'nun görevleri şunlardır:

a) Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi öğrenci ve personeline anlaşmalı yemek firması tarafından sunulanyemek hizmetlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hizmete Hazır Yemekİhalesi Hizmetleri'nin sağlanmasına  ait Teknik Şartnamesi’nde belirtilenkoşullara uygunluğunun denetim ve kontrolünü yapmak.

b)Hizmet alınan yemek firması ileilgili yazılı olarak şikayetçi olunan  konularda sorunun düzeltilmesi hakkındafirmaya uyarı yazısı yazmak, yaptığı bu uyarıların düzeltildiğini kontrol etmekve yapılan bu İşlemleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bildirmek.

c) Yemek hizmeti hakkında öğrenciveya personelin yazmış olduğu dilekçeleri dosyalamak, gerekli yazışmalarınyapılmasını sağlamak, bir örneğini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'naulaştırmak.

 

                                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

             ( KomisyonYönetim Üyeleri )

               ÇalışmaBirimleri, Görevleri ve Personel İhtiyacı

 

Mutfak ve YemekhaneleriDenetim Komisyonu Başkanı

Madde 7 – 1 Başkan ve 4Üyeden oluşan Merkez Mutfak ve Yemekhane Komisyonu'nu oluşturan kişilerşunlardır:

a) Mutfak ve Yemekhane DenetimKomisyonu Başkanı,

b) Komisyon Üyeleri,

c)Yedek Komisyon Üyeleri

 

a) Mutfak ve Yemekhane DenetimKomisyonu Başkanı

Madde 8-a) Denetim  KomisyonBaşkanı, 1 yıl süreyle Üniversite'nin aylıklı Öğretim Üyeleri arasından Rektörtarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Komisyon Başkanı yenidengörevlendirilebilir.

 

            Komisyon Başkanı'nagörevinde yardımcı olmak için komisyon üyeleri arasından bir Başkan Yardımcısı görevlendirilir.Başkan yardımcısı, Komisyon Başkanı'nın yokluğunda yerine vekalet eder. Vekaletinaltı aydan fazla sürmesi halinde Rektör yeni Komisyon Başkanı görevlendirir.

 

Komisyon Başkanı'nın GörevleriŞunlardır :

1- ) Komisyonu ayda birkez denetim için toplamak,

2-) Denetim raporuhazırlamak,

3-) Sağlık Kültür ve SporDaire Başkanlığı ile yazışmaların gerçekleşmesini sağlamak,

4-) Dilekçe, başvuru veyazışmaların dosyalanmasını sağlamak

 

8-b) Komisyon Üyeleri 7  (yedi)kişiden oluşur ;  

Komisyon üyeleri bir başkan vealtı üye olmak üzere 7(yedi)kişiden oluşur.

  1-) Genel Sekreter veyaYardımcısı görevlendirmeye gerek olmaksızın komisyonun doğal üyesidir.

2-) Sağlık Kültür ve DaireBaşkanlığı’na bağlı Sağlık ve Beslenme Şube Müdürü,

3-) Mühendislik MimarlıkFakültesi Dekanı tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen MühendislikFakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi,

4-) MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı tarafından önerilen ve Rektör tarafındangörevlendirilen Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

5-)  Turizm İşletmeciliğive Otelcilik Yüksekokulu Müdürü tarafından önerilen ve Rektörlük tarafındanatanacak bir öğretim üyesi,

6-)  Veteriner Hekim.

 

8-c-)Yedek Komisyon Üyeleri

Asil üyeninbulunmadığı durumlarda komisyon üyelerinin bulunmadığı durumlarda GenelSekreter tarafından önerilen bir yedek üye görevlendirilir..

 

İlçe Mutfak veYemekhane Denetim Komisyonu

 

Madde 9-  1 (bir) Başkanve 2 (iki ) Üyeden oluşan İlçe Mutfak ve Yemekhane Denetim Komisyonu üyelerişunlardır:

a-) Mutfak ve YemekhaneDenetim Komisyon Başkanı

b-) Komisyon Üyeleri

c-) Yedek Komisyon Üyeleri

 

9- a) Mutfak ve Yemekhane DenetimKomisyon Başkanı

KomisyonBaşkanı, 1 (bir) yıl süreyle (Dekan/Müdür) yardımcıları arasından Dekan veya Müdürtarafından görevlendirilir.

 

            Komisyon Başkanı'nıngörevinde yardımcı olmak üzere  komisyon üyeleri arasından 1 (bir) başkanyardımcısı görevlendirilir. Başkan Yardımcısı yalnızca Komisyon Başkanı'nınyokluğunda yerine vekalet eder. Vekaletin 6 (altı) aydan fazla sürmesi halindeDekan veya Müdür,  yardımcılarından birini yeni Komisyon Başkanı olarakgörevlendirir.

 

Komisyon Başkanı'nın GörevleriŞunlardır:

a-) Komisyonu ayda bir kezdenetim için toplamak,

b-) Denetim Raporunuhazırlamak,

 c-) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile yazışmalarıngerçekleşmesini sağlamak,

d-) Dilekçe, Başvuru ve Yazışmaların dosyalanmasını sağlamak.

 

9-b) Komisyon Üyeleri

Komisyon üyeleri 2 (iki) kişiden oluşur. Sekreterler görevlendirilmeyegerek olmaksızın komisyonun doğal üyesidir. Diğer üye ise Dekan veya Müdürtarafından öğretim üyeleri ya da öğretim görevlileri arasından görevlendirilir.

 

 

9-c) Komisyon Yedek Üyeleri

 Komisyon yedeküyeleri 2 (iki) kişiden  oluşur. Komisyon Üyelerinin yerine Dekan veya Müdürtarafından 1 (bir) idari öğretim üyesi görevlendirilir. Diğer üye ise Dekanveya Müdür tarafından öğretim üyeleri ya da öğretim görevlileri arasındangörevlendirilir.

 

Madde 10- Komisyon üyeleri salt çoğunlukla aldıklarıkararları uygular.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 11- Bu yönergedehüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YükseköğretimKurulu ve Senato Kararları uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 12- Bu yönerge ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği..................................... tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 13- Bu yönergehükümlerini Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.