ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

 

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Amaç

 

Madde 1- Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini ve bu dalda sertifika almalarını sağlamaktır.

 

Yandal Programı Açılması

 

Madde 2- Yandal programı ile ilgili bölümün ve fakülte kurlunun önerisi ve üniversitel senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

 

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 Madde 3-

            a)İlgili bölüm her yıl başında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur.

            b)Yandal programına başvurular yarıyıl başlangıcından 3 hafta önce hem anandal ve hem de yandal programlarının bulunduğu fakülte dekanlarına başvuru formu ve transkript ile yapılır.

            c)Öğrenci duyurulmuş olan yandal programına,anadal programının en erken 3. ve 5. döneminin başında başvurabilir.

            d)Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalaması en az 2,50 olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır.

 

Yandal Programı

 

Madde4-

 

            a)Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir.Öğrencinin iki programa ortak sayılan iki dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.

            b)Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanınca bir yandal programı koordinatörü atanır. Yandal koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

            c)İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencininprograma kabulü sırasında,daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde fakülte yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptt de gösterilir.Öğrencinin her programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her program için işlem görür.

            d)Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok yandal programına kayıt yaptırabilir.

 

BAŞARI ve YANDAL SERTİFİKASI

Madde 5-

            a)Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

            b)Anadal progarmanıda izinli sayılan öğrenci,otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere yandal programı veren bölümün veya programının bağlı olduğu dekanlık onayı ile dönem izni verilebilir.

            c)Yandal programında izin almada iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programında kaydı silinir.

            d)Anadal programında genel not ortalaması 2,00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.

            e)Yandal programı not ortalaması ,yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 2,00 ‘nin altında kalan öğrencinin yandal programı ile ilişiği kesilir.

            f)Öğrenci yandal programından ayrıldığında ,başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

            g)Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2,00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

            h)Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüzyandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir dönem süre tanınır.Bu süre fakülte yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir.Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait payını ,lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler.Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler.Bu öğrenciler hakkında karar almaya,öğrencinin izlediği yandal programını veren fakülte yetkilidir.

            i)Yandal programını tamamlayan öğrenci,yandal anında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

            j)Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci,bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

Madde 6-bu yönerge üniversite senatosunca 03/08/2005 tarihinde 4/6 nolu kararla kabul edilmiştir.