ÇOMÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETMELİK TASLAĞI

(Örgün Öğretim Yönetmeliğine Göre Düzenlenmiştir)

I. Amaç ve Kapsam

Amaç: 

Madde 1 -4/11/1981 tarihli ve 2547  Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44üncü maddeleri ile, 12 nci maddesinin c, d, f, hbendlerine ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun 14.12.1999 tarih ve 23906 sayılı ResmiGazetede yayınlanan Üniversiteler Arası Bilgi ve İletişim Teknolojisine DayalıUzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan buYönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’ne bağlıTıp Fakültesi hariç, diğer fakülte ve yüksekokullardaki (hazırlık sınıflarıdahil) iletişim ve bilgisayar teknolojilerinikullanarak, senkron ve/veya asenkron olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitimprogramlarının ilkelerini ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam : 

Madde 2 - Bu yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ), İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim programlarıöğrencilerinin, kayıt ve kabulü, sınavların değerlendirilmesi, devamlı vegeçici ayrılma, eğitim için gerekli olan; bilgi,beceri, danışmanlık, rehberlik, eğitim dokümanı ve malzemeleri ile araştırma vesorgulama hizmetleri, diploma ve unvanlara ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

 

Madde 3- Bu yönergede adı geçen;

 

a) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, faklı yer ve zamanlardagerçekleştirilen eğitim öğretim

faaliyetlerini,

b) Öğrenci: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), uzaktaneğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,

c) Program: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), UzaktanÖğretim Programlarını,

d) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretimfaaliyetlerini,

ç) Sınav: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, uygulama sınavı,tek ders sınavı, mazeret sınavı,

ek ders sınavını,

d) Uzaktan Eğitim Merkezi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) UzaktanEğitim Merkezini

e) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Rektörünü,

f) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Senatosunu,

g) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ğ) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ)’ni,

 

ifade eder.

II. Üniversiteye Giriş ve Uzaktan EğitimProgramlarına Kayıt Koşulları

Madde 4 –Üniversitenin Uzaktan EğitimProgramlarına kayıt hakkı kazanan T.C. Uyruklu veya Yabancı uyruklu öğrencilerinkayıt işlemlerinde, üniversitenin Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 3. Maddesindeki koşullar geçerlidir.

III. Eğitim – Öğretim

Eğitim– Öğretim Süresi 

Madde 5 - a) Üniversitenin Uzaktan Eğitim Programlarınakayıtlı Öğrencilerine bu öğrenimlerinitamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans programlarında dört,dört yıllık lisans programlarında yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim –öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programlarıise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.       

b) Yabancı dil hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanprogramlardaki bir yıllık hazırlık eğitim – öğretimi, yukarıda belirtilensürelerin dışındadır. 

Madde 6 - Lisans öğrenimlerini tamamlayamayan Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı Öğrencilerinönlisans diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına intibak ettirilmeleriYükseköğretim Kurulunca hazırlanan yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Eğitim – Öğretim Dönemleri

Madde 7 - Bir Uzaktan eğitim-öğretimyılı, her biri en az 70 işgünü (ondört hafta) olmaküzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri busürenin dışındadır.

    SağlıkYüksekokulları ve Meslek Yüksekokulları dışında dört yıllık lisans öğretimindeYükseköğretim Kurulunun zorunlu kredisiz dersleri hariç toplam kredi 128’denaz, 156’dan (ders uygulamaları ile toplam ders saati 200’den) fazla olamaz.Sağlık Yüksekokulu ile ilgili uygulamalar Senato kararıyla belirlenir. Birdersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer,lisans tezi, uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati iseyarım (0,5) kredidir.

Öğretim Dili  

Madde 8 – Üniversitenin Uzaktan EğitimProgramlarında öğretim dili Türkçe’dir. Ancak “YükseköğretimKurumlarında Yabancı Dil Eğitim  Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim –Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 10. maddesiuyarınca, yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim –öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır. 

Yabancı dilde eğitim – öğretim yapmayan fakat zorunlu veyaseçime bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim –öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler, yabancı dildeokutulabilir.

YabancıDil  Öğretimi ve Sınavları

Madde 9 - YÖK zorunlu yabancı dil dersleri, yabancı dilleeğitim-öğretim yapan zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar ve isteğe bağlıyabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili eğitim-öğretim “ÇOMÜ Yabancı DilEğitim – Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim- Öğretimi Yönetmeliği” ne göreyapılır.

YatayGeçişler 

Madde 10 - ÇOMU’ye bağlı yükseköğretimkurumlarındaki Uzaktan Eğitim Programlarınabaşka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, yürürlükteki YükseköğretimKurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkinYönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

ÇOMÜ’ye bağlıfakülte, yüksekokul ve bölümlerindeki Uzaktan EğitimProgramları  arası yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim KurumlarıArasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikve Üniversite Senatosunca kabul edilen Yönerge hükümleri/esaslar uyarıncadüzenlenir.

Yabancı dildeeğitim-öğretim yapan Uzaktan Eğitim programlarınayatay geçiş için öğrencinin, ÇOMÜ’de belirlenen gün vetarihte gözetim altında yapılacak yabancıdil hazırlık sınıfı yeterlilik sınavını başarmış olması gerekir.

Üniversite içiyatay geçiş için Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecekkontenjanlar, eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en az bir ay önce, üniversitenin web sayfasında ve Uzaktan EğitimPaltformlarında  ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

Yatay geçiş yapanöğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumdageçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreyiaşamaz.

 

DikeyGeçişler         

Madde 11 - Uzaktan Eğitim Programlarınayapılacak olan dikey geçişlerde, üniversitenin Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 11. Maddesindeki koşullar geçerlidir.

Ders Muafiyeti

Madde 12 - Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı iken, ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Sınavı ( ÖSYS ) sonucu, ÇOMÜ Fakülte ve Yüksekokullarının Uzaktan Eğitim Programlarına kaydını yaptıranöğrencilerin, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmışoldukları dersler için muafiyet taleplerinin kabulünde  üniversitenin Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 12. Maddesindeki koşullar geçerlidir.

Madde 13 - Uzaktan Eğitim Programlarında ders geçme sistemi esastır. Tümdersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

Ders Yükü 

Madde 14 - Uzaktan Eğitim Programlarına kaydını yaptıran öğrencilerinders yükleri  üniversitenin Önlisans – LisansEğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. ve 15. Maddelerindeki hükümleregöre belirlenir.

Stajlar 

Madde 15 - Staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarınUzaktan Eğitim Programına kayıtlı öğrencileri de stajyapmak zorundadır. Bu öğrencilerin stajları, üniversiteninÖnlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtilenkoşullara göre belirlenir.

 

Danışmanlık 

Madde 16 – Uzaktan Eğitim Programlarınakayıtlı öğrencilere, eğitim – öğretim konularında ve UzaktanEğitim Platformları ile ilgili karşılaşacakları sorunların çözümündeyardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlarının önerisidikkate alınarak Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca, ilgili bölümünöğretim üyeleri  arasından, öğretim üyesi bulunmayan birimlerde iseöğretim görevlileri arasından danışmanlar görevlendirilir. Ders danışmanların haftada en az iki saat, öğrenciyle UzaktanEğitim Merkezinin ve Senatonun  belirlediği formatlarda internet üzerinden senkron(eş zamanlı) ve internet üzerinden asenkron (farklı zamanlarda) olarak iletişimkurmakla yükümlüdür.

 

Danışmanlıkgörevlerine ilişkin ilkeler, Üniversitenin Uzaktan Eğitim Merkezi görüşleri doğrultusunda Senatotarafından belirlenir.

Öğrenci hizmetleri

Madde 17-

(1) Üniversite, senkron (eş zamanlı) bağlantılariçin etkileşimli salonlar oluşturur.

(2) Öğrencilere, Üniversitenin Uzaktan Eğitimhizmetleri ile ilgili  önerilerini iletmeleri için internet üzerinden forum,sohbet odaları vb. ortamlar yaratılır.

(3) Gerektiğinde rehberlik ve psikolojikdanışmanlık hizmetleri de internet üzerinden sağlanabilir.

(4) Öğrencilere ders programları, derslerin konubaşlıkları ve ders içerikleri ile ilgili dokümanlar CD ortamında verilir ve bubilgiler internet üzerinden de yayınlanır.

(5) Sınavlarda, öğrencilerin sorumlu olduğukonular, soru sayıları ve sınavların değerlendirme şekilleri her öğretim yılıbaşında internet üzerinden duyurulur.

(6} Öğrencilere kayıtlı olduğu program ileilgili çalışma konuları ve iş alanları internet üzerinden duyurulur.

Tebligat ve adres bildirimi

Madde 18-

Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasındabildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıtolurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu üniversiteyebildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcutadreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Duyurular

Madde 19-

a) Eğitim-öğretim ileilgili tüm resmi duyurular, internet üzerinden yapılır.

b) Danışmanlara ait özel duyurular, internetüzerinde, danışman bilgilendirme platformları ya da sıkça sorulan sorularbölümlerinde yer alır.

 

Öğrenci hakları

 

Madde 20-

 

a) Öğrencilere, bir öğrencikimlik kartı verilir. Uzaktan Öğretim Programı kapsamında öğrenim görenöğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere azami öğretim süresiboyunca öğrencilik haklarından yararlanırlar.

IV. Kayıt Yenileme ve Ders Alma

KayıtYenileme 

Madde 21 –

 

a) Üniversitenin UzaktanEğitim programına kayıtlı öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri üniversitenin Önlisans– Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesindeki koşullardikkate alınarak örgün eğitim kayıtlarının bitimini izleyen hafta içinde yapılır.  Derskaydının internet ortamında yapılması esastır

b) Uzaktaneğitim programına kayıtlı öğrencilerin öğrenim ücretleri için ikinci öğretimprogramlarının ödeme koşulları geçerlidir.

 

c) Öğrenciler ders kaydıyaptırmadan önce, "Üniversitelerarası Bilgi ve iletişim TeknolojisineDayalı Uzaktan Yüksek Öğretim Yönetmeliğinin" 2. maddesinde belirtilenhizmetleri alabilmeleri için her ders için belirlenmiş olan öğrenci katkımiktarını Üniversite Döner Sermayesine yatırmak zorundadır.

d) c- bendinde belirtilenkatkı miktarı, her yılın Ağustos ayı içerisinde Uzaktan Eğitim Merkezininönerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

e) Kayıt silme veyasildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

f)  Öğrenciler derstekrarlarında her ders için belirlenmiş olan katkı payını yeniden öder.

 

Ders Alma 

Madde 22 –

Uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrencilerinaldıkları derslerde, üniversitenin Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 19. maddesindeki koşullar geçerlidir.

 

V. Sınavlar ve Sınav Dönemleri

Sınava KatılmaKoşulları 

Madde 23- Bir dersin yarıyıl sonu sınavınagirebilmek için;  

a) Derse kayıt olmak,

b) Öğrenim harcını verilen süredeyatırmak,

c) Proje, lisans tezi;araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları süresi içinde ÜniversitemizinUzaktan Eğitim Platformları üzerinden teslim etmiş,gerekli düzeltmeleri yapmış ve sorumlu öğretim elemanı tarafından yeterligörülmüş olması gerekir.

 

Sınavlar 

Madde 24 –

a) Sınavlar ara sınav, yarıyıl sonusınavı ve varsa uygulama sınavlarıdır. İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı uzaktan eğitimsistemine kayıtlı olan öğrencilerin mazeret sınavı hakkı yoktur. Sınav sonuçları 15 gün içindeilgili öğretim elemanı tarafından Bölüm Başkanlığına verilir ve internet üzerinden ilan edilir. Sınav sonuçlarınınaçıklanması tarihinden itibaren sınav belgeleri ve sınav kayıtları çıktı alınarak iki yıl süreli saklanır;

 

Öğrenciler, sınavprogramında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi haldesınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemesi gereken bir sınava girmesisonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

Sınavlarda kopya çektiğiveya kopyaya teşebbüs ettiği tespit edilen öğrenciler, o dersten FF notu ilebaşarısız sayılır. Ayrıca, haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğihükümleri uygulanır.

 

Staj ve uygulama sonunda, sınavyapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavları üniversitelerde  yapılabileceği gibi öğrenciye internetüzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesiyle de yapılabilir.

 

Sınavlar, o dersivermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretimelemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimintarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafındankararlaştırılır.

 

b) Arasınavlar 

Her ders içinen az bir ara sınav yapılır. Ara sınav programı her yarıyılın ilk dört haftasıiçinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, Bölüm Başkanıtarafından yapılır ve ilan edilir.  Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri internet üzerinden heryarıyıl başında duyurulur.

 

Ara sınavlar, eğitim-öğretim donemi içinde, internet üzerindensenkron sınav şeklinde uygulanır, internet üzerinden yapılan ara sınavesnasında yaşanabilecek teknik sorunlar öğrenciler tarafından üniversiteninUzaktan Eğitim Platformu üzerinde yer alan "Sorun Bildir Modülü"nebildirilir. Bu modüle gelen yazılı sorunlar, Uzaktan Eğitim Merkezi PlatformYöneticisi tarafından değerlendirilerek, öğrencilere gerekirse yeni bir sınavhakkı verilir. Öğrencilerden Sorun Bildir Modülü'ne gelen sorunlar, sistemtarafından kaydedilir. Ara sınav notunun %20'si, yarıyıl sonu başarı notundadikkate alınır.

 

c) Yarıyıl SonuSınavları 

 

14 haftalıkeğitim-öğretim dönemi sonunda izleyen iki haftada, yarıyıl/yıl sonu sınavlarıyapılır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyılsonu sınavı çoktan seçmeli test usulü şeklinde, üniversitenin uygun gördüğüderslik, laboratuarlar veya atölye ortamlarında gözetim altında yapılır.Yarıyıl sonu sınavına katılmayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır vebaşarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerinönerileri alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve internet üzerinden ilan edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavprogramları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır vesınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

 

d) Üç ders veTek ders  Sınavları 

 

Uzaktan eğitim programlarınakayıtlı öğrenciler için, üç ders ve tek ders sınavları üniversiteninÖnlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21. maddesinin e ve fbendindeki koşullara göre yapılır.

 

 

VI. Sınavların Değerlendirilmesi ve Notlar

Madde 25 - Başarı notu, üç ders ve tek dershakkı sınavları dışındaki sınavlar için ara sınavnot ortalamasının en az %20 ve yarıyılsonu sınavının notunun en fazla %80 katkısı alınarak ilgili öğretimelemanı tarafından dönem başında belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasındaöğrencilere internet ortamında bildirilir.

Dersin öğretim elemanıtarafından her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puanüzerinden ele alınarak Normal Dağılım İstatistiği ve Bağıl Değerlendirmeyeuygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde üniversitenin Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 22. maddesinde belirtilen ÖrnekBağıl Değerlendirme Tablosuna göre takdir edilir. Uzaktan EğitimProgramlarında devamsızlık koşulu aranmadığından sözü geçen DeğerlendirmeTablosunda belirtilen notlar içinden  DS( Devamsız ) notu uygulamaya konmaz.

 

 

NotOrtalamaları 

Madde 26 - Öğrencilerin başarı durumları, 25nci maddeye göre derslerden almış oldukları notlar ve derslerinkredileri ile hesaplanan “Yarıyıl/Dönem Not Ortalaması (DNO)” ve “Genel NotOrtalaması (GNO)” değerleriyle izlenir.

DNO bir yarıyılda aldıkları derslerin her birinin kredisiile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının aynı derslerin kreditoplamına bölünmesi, GNO ise tüm yarıyıllarda aldıkları derslerin her birininkredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının tüm derslerinkredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.

BaşarısızÖğrenciler 

Madde 27 - Hazırlık sınıfları hariç,dördüncü yarıyıl sonunda GNO’sı  2.00’nin altında olan öğrencilerbaşarısız öğrencilerdir. 

Başarısızöğrenciler öncelikle transkriptlerindeki (FF), (FD), (YS) olan dersleri yenidenalmak zorundadır. Ayrıca alınan her ders için 21. maddenin c- bendinde belirlenmiş olan katkı payını da ödemek zorundadırlar. GNO’sı 1.80’nin altında olanbaşarısız öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar. Bu sürelertoplam öğretim süresinden sayılır.

 

Genel NotOrtalamasının Yükseltilmesi ve Sınav Notuna İtiraz 

 

Madde 28 - Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileriçin Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi ve Sınav Notuna İtirazlar üniversitenin Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 27 ve 28. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusundayapılabilir.

VII. Kayıt Dondurma, Mazeretler ve İzinler

Madde 29 - Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için kayıt dondurma, mazeretve izin işlemleri üniversitenin Önlisans –Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29, 30, ve 31.  maddelerine görebelirlenir.

 

VIII. Disiplin

Madde 30 –

a) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun,Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuathükümleri uygulanır.

b) Üniversitemiz uzaktan eğitim programlarına kayıtlıöğrenciler, öğrenci bilgi sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş içinbelirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkasıtarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcıadının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin enkısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemdegeçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

c) İnternet üzerinden yapılansınavlarda, sınava katılması gereken öğrencinin yerine başka bir öğrencininkatıldığı tespit edilmesi durumda ilgili öğrenci hakkında YükseköğretimKurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

c) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süreiçinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamadıkları gibi,Üniversitenin tesislerine ve Uzaktan eğitim yönetim sistemlerinin hiç birisine  giremezler.

d) Üniversitenin uzaktaneğitim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından gönderilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokumanın içeriğinden ve güvenliğinden yineöğrenci sorumludur.

e) Üniversitenin uzaktaneğitim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek isteyen, sistemlere zararverecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilenöğrencilerin kayıtları silinir

f) Tutuklu bulunan,hakkında gıyabi tutuklama kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarcaYüksekokul Müdürlüğüne bildirilen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulmaz.Ancak tutukluluk hali sona ermiş olanların devam edemediği süreler içerisindekieğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü Yüksekokul Yönetim Kurulutarafından kararlaştırılır.

IX. Öğrenimde Ek Süreler, Mezuniyet ve Diplomalar

Öğrenim Süresine Ek Süreler 

Madde 31-

Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için Öğrenimde Ek Süreler,Mezuniyet ve Diploma işlemleri üniversitenin Önlisans –Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32, 33,34 ve 35.  maddelerinegöre yapılır.

X. Kayıt Silme

Madde 32 - Uzaktaneğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıt silme ve ilişki kesme işlemleri üniversitenin Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve SınavYönetmeliği’nin 36 maddesine göre yapılır.

XI. Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 33- Bu yönergede karşılığı bulunmayanhususlarda. üniversitenin Önlisans – LisansEğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri geçerlidir.

XII. Yürürlük  ve Yürütme

Yürürlük 

Madde 34 - Bu yönetmelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme       

Madde 35- Bu yönetmeliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.