T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MARTÜNİVERSİTESİ

ULUSLAR ARASIÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA EKYERLEŞTİRME, BAŞVURU VE KAYIT-KABUL SÜRECİNEİLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ

 

  1. AMAÇ:  Bu yönergenin amacı, ek yerleştirme yoluyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin,  boş kalan kontenjanlara başvuru ve kayıt-kabul süreci kapsamında yürütülen faaliyetler için standart uygulama ilke ve esaslarını belirlemektir.

 

  1. KAPSAM: Bu yönerge ek yerleştirme yoluyla kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılması sürecine ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.

 

  1. TANIMLAR

 

3.1. ÖİDB: Öğrenci İşleri DaireBaşkanlığı

3.2. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

3.3. Yabancı uyruklu öğrenci: Uluslararasıöğrenci

 

  1. SORUMLULAR: Bu sürecin uygulanmasından tamamen ÖİDB sorumludur.

 

  1. SÜREÇ ADIMLARI

 

1.     İlgilikomisyon tarafından boş kontenjanlar ve kabul koşullarıbelirlenerek senatoya sunulur.

2.     Senatodaalınan kararın ilanı üniversitenin resmi web sitesindeduyurulur.

3.     İlgilikomisyon tarafından başvurular değerlendirilerekyerleştirmeler yapılır.

4.     Yerleşenöğrencilerin kayıtları yapılır.

5.     Kayıtolan öğrencilerin dosyaları ilgili birimlere gönderilir.

 

  1. BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

 

6.1. Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarında boş kalan kontenjanlarda öğrenimgörebilmek için, ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi ÖnlisansVe Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru Ve KayıtKabul Yönergesinde belirtilen koşullara ek olarak  aşağıdabelirtilen özel koşulları sağlayan yabancı uyrukluöğrenciler ek yerleştirme için başvuruda bulunabilirler:

 

Ek kontenjan ile yerleştirme döneminde,üniversitemize sadece ilk yerleştirmesırasında müracaat edip yerleştirilmeyenler adaylar ve daha öncehiç müracaat etmeyen adayların başvuruları  kabuledilecektir. Diğer adayların başvuruları kabuledilmeyecektir.

6.2. Bu kontenjanlara başvuracaköğrencilerin;

(1)Adayların lise son sınıftaolmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; 
a) Yabancı uyruklu olanlar, 
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleriBakanlığı’ndan Türk vatandaşlığındançıkma izni alanlar ve bunların Türkvatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlıreşit olmayan çocuklarının Türk VatandaşlığıKanunu uyarınca aldığı Tanınan HaklarınKullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarınıbelgeleyenler, 
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ileTC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular, 
d) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC hariçyabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğreniminin tamamınıKKTC hariç yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 
e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğreniminitamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıtyaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanveya sahip olacaklar yurtdışından öğrenci olarak kabuledilmek üzere başvurabilirler.

6.3. Adaylardan 
a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veyaKKTC’ de tamamlayanların, 
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTCliselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerekayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınavsonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,(ortaöğreniminin tamamını KKTC dışındayabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğreniminin tamamınıKKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarındatamamlayanlar hariç) 
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların(ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE ALsınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasındadiğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıpeğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahipolacaklar hariç) 
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’debulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veyadoğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  
f) Önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğerüniversiteler tarafından yapılan sınavlarda sahtekârlıkyaptıkları saptananların,
g)Fikir ve eylemleriyle T.C aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.Cvatandaşlığından bir yaptırım olarakçıkarılmış bulunan kişilerinyurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

6.4. Kabul Edilen SınavTürleri

1- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi YÖS Sınavı

100 üzerinden 25 ve üzeri puan almış olmak.

2- Diğer Üniversitelerin YÖS Sınavı

100 üzerinden 25 ve üzeri puan almış olmak.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi YÖS Sınavı ilediğer üniversitelerin YÖS Sınavı eşdeğer kabuledilecektir. Adaylar, kabul edilen sınavlardan istediklerini başvuruiçin kullanabilirler. YÖS sonuç belgeleri 2 yıl geçerlidir.

 

6.5. Kayıtiçin Gerekli Belgeler 

* Lise Diplomasınınaslı ve lise diplomasının Türk Liselerinden alınandiplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki TürkiyeBüyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti MilliEğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik belgesi”,
* Sınav sonuç belgesi veya mezuniyet belgesinin aslı,
* Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi.
* Katkı Payı /Öğrenim Ücretinin ilgili bankayayatırıldığını gösteren banka dekontu.
* Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakınTürk dış temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”, 

* Uluslararası geçerliği olan Yabancı Dil-Türkçe Yeterlikbelgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundanonaylanmış aslı,
* Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası,
* Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecekşekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
* Gelen öğrencinin Türkiye’de geçimini sağlayabilecek düzeyde geliresahip olduğunu gösterir belge

 6.6. Başvuru takvimi veBaşvuruların değerlendirilme süreci

 Başvuru takvimi,  ek kontenjanlar, başvurusüreci, evrakların gönderimi, başvuruların değerlendirilmeve ilan edilme, kesin kayıt tarihleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi2013-2014 Akademik yılı Uluslararası öğrenci seçme,kayıt, kabul ve ek yerleştirme Kılavuzuna göre, kılavuzlabirlikte. http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/   adresinden adaylarımıza ilan edilecektir.Adaylarımız, bu kılavuzu dikkatlice okuyarak başvuru yapmakve gereken belgeleri eksiksiz olarak göndermekle sorumludur.

 

6.7. Yürürlük 

(1)Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabuledildiği tarihte yürürlüğe girer.

6.8. Yürütme 
(1)Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.