ÇANAKKALEONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TRAFİKYÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergeninamacı, can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünden; Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesinin yönetimi altındaki alanlarda Trafik düzenini ve güvenliğiniilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, bu Yönergededüzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunlarınuygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.

 

Tanımlar

Madde 2- Bu yönergeninuygulanmasında,

a.       Üniversite:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni,

b.      Rektörlük:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nü

c.       ÇOMÜ:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni

d.      Yerleşke:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin sahibi olduğu ve/veya yönetimi altındabulunan tüm alanları,

e.       AraçTanıtım Pulu: Motorlu taşıtların Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personelveya öğrencilerine ait olduğunun anlaşılmasını sağlayan pulu,

f.       MisafirAraç Kartı: Üniversite personeli veya öğrencisi olmayanların kullandıklarıaraçlar ile Üniversite personeli veya öğrencisinin istisnai olarak Yerleşkeyegetirdiği araçlara verilen kartı,

g.      Araç:Yerleşkeye getirilen her türlü motorlu taşıtı,

h.      GüvenlikAmirliği: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güvenlik Amirliğini,

i.       Yönerge: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Trafik Yönergesini ifade eder.

Amaç ve ÇerçeveKurallar

Madde 3

a.       ÜniversiteYerleşkelerine motorlu araçlar ile giriş yapan tüm sürücüler, bu yönergedebelirtilen kurallara ve Üniversite’nin diğer kurallarına uymak zorundadır.Üniversite yerleşkelerine gelen tüm sürücüler bu kuralları böylece kabul etmişve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılır.

b.      Kurallarıbilmiyor olmak, Yönergede belirtilen hususların herhangi birinin ihlalidurumunda, hiçbir şekilde mazeret olarak kabul edilmez.

c.       Yönergeninamacı, Üniversite yönetimi altındaki yerlerde trafiğin düzenli, akıcı, etkilive güvenli olmasının temin edilmesi; personel, öğrenci ve ziyaretçilerin mal vecan güvenliğinin sağlanması; giriş-çıkışların güvenlik ve diğer gerekçelerlekayıt altına alınabilmesidir.

d.      Üniversiteyerleşkelerinde yer kiralamış olan, iş yapan ya da diğer sözleşmeler ilefaaliyet gösteren her türlü özel veya resmi kurum ve kuruluşların çalışanlarıve onlarla çalışan üçüncü taraflar da bu yönergeye uyarlar.

e.       Yerleşkelerintamamında yayaların geçiş üstünlüğü bulunmaktadır.

f.       ÜniversiteRektörlüğü mümkün olan her yerde motorsuz araçlarla veya toplu taşımaaraçlarıyla ulaşımı tercih ve teşvik eder.

Araç Tanıtım Pulu

Madde 4

a.       Üniversiteninyönetimi altındaki yerlere hususi araçla girecek tüm öğrenci, personel ve uzundönemli ziyaretçilerin güvenlik, trafik düzeni, otopark kullanımı ve girişkontrolünü sağlamak amacı ile Araç Tanıtım Pulu alması zorunludur.

b.      AraçTanıtım Pulu, Araç Tanıtım Talep Formu doldurularak Güvenlik Amirliğinden teminedilir. Araç Tanıtım Pulu, Araç Tanıtım Talep Formunda belirtilen araçtakullanılmak üzere plakaya tahsisli olarak verilir. Başka araçlarda kullanmakyasaktır. Araç Tanıtım Pulu yapıştırılmış olan aracın satılması vs. durumundapul sahibi Araç Tanıtım Pulunu araçtan çıkarmakla ve durumu Rektörlüğebildirmekle yükümlüdür.

c.       AraçTanıtım Pulu aracın ön camına, rahatlıkla görülebilecek şekilde yapıştırılır.Giriş-çıkışlarda sürücüler kontrol noktalarında Araç Tanıtım Pulunungörevlilerce görülebilmesini temin etmekle sorumludurlar. Araç Tanıtım Puluolsa dahi bazı durumlarda araçlar kontrol noktalarında trafik düzeni veyagüvenlik gerekçesiyle geçici olarak bekletilebilir.

d.      Birdenfazla araç kullananlar her bir araç için ayrı tanıtım pulu almak zorundadır.

e.       AraçTanıtım Pulu bir başkasına satılamaz, devredilemez. Başkasının namına veyabaşka bir araç plakasına alınmış Araç Tanıtım Pullarını başka bir araçtakullanmak yasaktır.

f.       AraçTanıtım Pulu bulunmayan araç sahipleri görev veya yetkilerini gerekçegöstererek yetkililere geçerli bir kimlik kartı bırakmaksızın yerleşkeyegirmeyi talep edemezler, bu konuda görevliler ile tartışamazlar. Araç TanıtımPulu taşımayan araçların kullanıcısının unvanı ne olursa olsun Üniversitegirişinde kimlik (ehliyet, ruhsat, T.C. kimlik kartı, pasaport, ÇOMÜ personelkartı veya bir başka resmi kurumca verilmiş ve açık kimliği gösterir resmi imzave mühürlü bir tanıtım kartı) karşılığı Misafir Araç Kartı almaları ve bu kartıyerleşke içerisinde kalınan süre boyunca karşıdan görülecek şekilde taşımalarıgerekmektedir. Yerleşke çıkışında Misafir Araç Kartı iade edilir ve bırakılankimlik alınır.

g.      AraçTanıtım Pulu taşıyan araçlarda sürücü ile birlikte gelenlerin girişte kimlikgöstermesi zorunludur.

h.      AraçTanıtım Pulu otomatik geçiş hakkını bazı durumlarda vermeyebilir. Güvenlikgörevlileri ihtiyaç halinde giriş izinlerini geçici olarak Rektörlüktalimatıyla kaldırabilir.

i.       AraçTanıtım Pulu taşıyan araçlardaki misafirler, ayrıca Misafir Kartı almakzorundadır.

j.       Sürücününstatüsüne göre verilen Araç Tanıtım Pulunu başka araç ve şahıslar kullanamaz.Kuralın ihlalinde Araç Tanıtım Pulu iptal edilir ve kişiye başka Araç TanıtımPulu verilmez.  Araç Tanıtım Pulunun aracın ön camına görülebilecek şekildeyapıştırılması zorunludur.

k.      Motosikletve diğer motorlu taşıtların sürücüleri de Araç Tanıtım Pulu almaklayükümlüdürler.

l.       Şüphehalinde Üniversite Güvenlik Amirliği görevlileri Araç Tanıtım Pulunun yanısırasürücünün ehliyetini de görmek isteyebilir.

m.    Uzunsüreli (1 aydan fazla) misafir öğretim görevlileri ve diğer uzun sürelimisafirler de personel gibi Araç Tanıtım Pulu almak zorundadırlar.

n.      Rektörlük,Araç Tanıtım Pullarının geçerlilik sürelerini belirler. Pullar belliaralıklarla yenilenmek zorundadır. ÇOMÜ’deki çalışma veya eğitim süresi bitensürücülerin Araç Tanıtım Pullarını Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

o.      Öğrencive uzun süreli misafir araç tanıtım pullarının kaybolması halinde, yeni AraçTanıtım Pulu, Yönergede Madde 4/b’de belirtildiği şekilde düzenlenir. AraçTanıtım Pulu çalındığında, yetkili birimlerce (örneğin polis)durumu belirtirbir raporun/belgenin düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde Araç TanıtımPuluna çalıntı işlemi yapılamaz.

p.      Rektörlük,her başvurana belli bir değerlendirme süresi sonunda Araç Tanıtım Pulu verir;veya gerekli gördüğü durumlarda başvuruyu reddedebilir. Rektörlük, Araç TanıtımPulu çıkarma belgelerini, geçerlilik süresini ve maliyet karşılığını her yılkendisi belirleyebilir. Süresi dolmuş Araç Tanıtım Pulu geçersizdir;Yerleşkelere giriş-çıkış yapan veya park eden bu türden araçlara Araç TanıtımPulu olmayan araçlara uygulanan işlemler uygulanır.

q.      AraçTanıtım Puluna çeşitli nedenlerle artık ihtiyaç duymayan kişilere herhangi birgeri ödeme yapılmaz.

r.       Yerleşkepark yerlerinde yazılı izin olmaksızın uzun süreli (1 günü aşan) araç bırakmakmümkün değildir. Bu gibi durumlarda Rektörlük söz konusu araçları tümmasrafları araç sahibine ait olmak üzere çektirebilir.

s.       Mezunlar,emekli personel ve fahri personel de uzun süreli kullanımlar için Araç TanıtımPulu alabilirler. Fahri personel diğer personelin sahip olduğu tüm haklardanfaydalanır, Yerleşkeler içindeki araçlı ve araçsız seyahatlerinde bu yönergedebelirtilen tüm kurallara uymakla da yükümlüdür.

Misafir Araç Kartları

Madde 5

a.       AraçTanıtım Pulu taşımayan araçların kullanıcılarının unvanı ne olursa olsun,Üniversite girişinde geçerli kimliklerini (ehliyet, ruhsat, T.C kimlik kartı,pasaport, ÇOMÜ personel kartı veya bir başka resmi kurumca verilmiş ve açıkkimliği gösterir resmi imza ve mühürlü bir tanıtım kartı) bırakarak MisafirAraç Kartı almaları ve bu kartı Yerleşke içerisinde kalınan süre boyuncakarşıdan görülecek şekilde araçlarında taşımaları gerekmektedir.

b.      MisafirAraç Kartı için bırakılan kimliklerde kişiyi tanıtacak güncel fotoğrafınbulunması gerekir. Güvenlik yetkilileri kimlik kartlarını yeterli bulmamalarıhalinde girişlere izin vermeyebilirler.

c.       Yerleşkeçıkışında Misafir Araç Kartı iade edilir ve bırakılan kimlik alınır.

d.      Günboyu Yerleşkelerde işi bulunan sürücüler, kontrol noktalarındaki yetkililerehaber vermek kaydıyla, bir kart ile çoklu giriş çıkış yapabilirler.

e.       MisafirAraç Kartını kaybeden sürücüler başka bir geçerli kimlik kartı ile vermişoldukları kimlik kartını geri alabilirler. Kayıp durumlarında Güvenlik Amirliğikaybolan kartın daha önceden belirlenmiş olan maliyetini sürücüden talepedebilir.

f.       Misafirsürücüler mutlaka kime ve/veya hangi okula/birime geldiklerini belirtmekzorundadırlar. Geçerli bir ziyaret gerekçesi beyan edemeyenlerin Yerleşkeleregirişine izin verilmeyebilir.

g.      MisafirAraç Kartı sahibi sürücüler, araçlarını, sadece öğrenciler ve sadece personeliçin ayrılmış olan park yerlerine park edemezler.

h.      MisafirAraç Kartı alanlar, bu kartı Yerleşkede bulundukları süre içinde araçlarının öncamının sol alt köşesine görünür bir şekilde yerleştirmelidirler.

i.       Herbir kart bir araç için geçerlidir, başka araçlara devredilemez.

j.       Herbir Misafir Araç Kartı, sadece bir gün içinde kullanılabilir. Bir sonraki güniçin yeni kart alınması gerekir.

k.      Misafiraraçlar aksi belirtilmediği sürece diğer araçların tabii oldukları kurallaratabiidirler.

l.       Mesaisaatleri dışında yerleşkelere misafir araç girişleri Rektörlüğün izninebağlıdır.

Misafir Kişiler

Madde 6.

a.       İsterpersonel veya öğrenci aracındakiler olsun, isterse Misafir Araç Kartı taşıyanaraçlardakiler olsun, Üniversite personeli veya öğrencisi olmayan tümziyaretçiler yerleşkelerde ‘misafir’ statüsündedir.

b.      Misafirkişilerin, araçları için aldıkları Misafir Araç Kartlarının yanısıra,kendilerini tanıtır geçerli bir kimlik karşılığında ziyaretçi kartı almalarıgerekir. Aksi takdirde Yerleşkelere girişlerine izin verilmez.

c.       Personelve öğrenciler araçlarında taşıdıkları kişilerin misafir kartı almasındansorumludur.

Seyir ve Park Kuralları

Madde 7

a.       Yerleşkeleriçinde levhalarla gösterilen kural ve hız limitlerine (En fazla 30 km) uygunolarak araç kullanılır. Trafik işareti ve levhalarına, kasis ve bariyerlere,görevlilerin ikazlarına ve işaretlerine uyulması zorunludur.

b.      Yerleşkeleriçinde tehlikeli şekilde araç kullanmak yasaktır.

c.       Yerleşkeleriçinde klakson çalmak, çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzikdinlemek ve araçtan çöp atmak yasaktır.

d.      Üniversitegörevlilerinin işaret ve uyarılarına, yönlendirme işaret ve levhalarınauyulması zorunludur.

e.       Egzozsistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçlar Yerleşkelerealınmaz.

f.       Plakasızaraçlar yerleşkelere alınmaz.

g.      Alkollüolarak araç kullanan sürücülerin araçları Yerleşkelere alınmaz.

h.      Ziyaretçilerveya ticari araç sürücülerinin kuralları ihlal etmekte ısrar etmeleri halindebir daha Yerleşkelere araç ile girmelerine izin verilmeyebilir.

i.       Yerleşkeiçinde araç yıkamak yasaktır.

j.       Parkiçin ayrılan alanlar dışında, kaldırımlara, oturma parklarına veya yolkenarlarına park edilemez.

k.      Yasakyerlere bırakılan araçlar güvenlik tarafından çektirilir veya kilitlenir. Buaraçlar ancak gerekli cezai işlem yapıldıktan sonra sahibine iade edilir. Butür durumlarda oluşabilecek her türlü hasardan kural ihlalini yapan aracınsahibi sorumludur.

l.       Otoparktapark düzenini sağlamak üzere çizilen çizgilere uygun park etmek zorunludur.Araçlar nizami şekilde park edilmelidir, diğer araçların giriş çıkışlarına maniolunmadığından emin olunmalıdır.

m.    Özürlüsürücüler için ayrılan park yerlerine diğer sürücüler park edemezler.

n.      Görevliler,servisler veya makam sahipleri için ayrılmış alanlara bunlar dışındakilertarafından park yapılamaz.

o.      Park,Araç Tanıtım Pulunda yazılı bulunan sınıflandırmaya göre yapılmalıdır. Örneğin,öğrenciler personel için ayrılmış olan park yerlerine park yapamazlar.

p.      Kaldırımüzerinde olmasa dahi yayaların rahat geçmesini engelleyecek şekilde parkyapılamaz.

q.      Kurallarauymayan park etmeler halinde güvenlik ilgili aracı çektirebilir, yerleşkedışına aldırabilir veya yerleşke içinde uygun bir yere araç çekilebilir. Tüm buişlemlerden dolayı oluşabilecek her türlü zararda kurallara uymayan parkıgerçekleştiren araç sahibi/sürücü hiçbir hak talep edemez, oluşacak tümzarardan da sorumlu tutulur.

r.       Parkyerlerinde araçların camları ve kapıları güvenlik nedeniyle açıkbırakılmamalıdır.  

s.       Yolcuotobüs durakları ve yük indirme-bindirme alanlarının önüne araç park edilemez.Araçlar yön işaret levhalarını ve diğer tanıtıcı, yönlendirici panolarıkapatacak şekilde park edemezler.

t.       Tümsürücüler, park ettikleri araçlarının yerleşke içi trafiği olumsuzetkilemediğinden emin olmak zorundadırlar.

u.      Sürücüleraraçlarını, Yerleşke yönetiminin talebi halinde yerleşkeyi tamamen veya kısmenbelirtilen sürede çekmek, kendilerine gösterilen yere çıkarmak zorundadır.

v.      Motosikletve bisiklet sürücüleri ile yolcularının kask takması zorunludur.

w.    Harekethalindeki kural ihlallerinin (hız, hatalı sollama, ters yön, yanlış"U" dönüşü v.b.) tespitinde Güvenlik Amirliğince işlem yapılacak vetekrarı durumunda araç yerleşkeye alınmayacaktır.

x.      Yayalaraöncelik tanınması ve emniyet kemerlerinin sürekli takılması, sürücü veyerleşkede yaşayanların güvenliği için zorunludur.

y.      Yukarıdabelirtilen idari kurallara ve 4199 sayılı "Karayolları TrafikKanunu"na uymayanların Taşıt Tanıtım Pulu iptal edilecek ve araçlayerleşkelere girmelerine izin verilmeyecektir. Bir yerleşkede alınan ceza tümyerleşkelerde geçerli olacaktır. Sürücüler bu Yönergede belirtilmeyenhususlarda Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranmakzorundadırlar.

Diğer Kurallar

Madde 8

a.       Araçsahipleri Araç Tanıtım Pulu olsun ya da olmasın gerekli hallerde aracının bagajve diğer görünmeyen yerlerini güvenlik personelinin talebi halinde göstermekdurumundadır.

b.      İzinlipersonel ve yerleşke içindeki yurtlarda kalan öğrenci ve personel dışında tümöğrenci ve personel araçlarını akşam 21:00’dan sonra Rektörlükten izinalmaksızın yerleşke içinde bırakamaz.

c.       Yerleşkeiçinde yeterli park yeri kalmaması veya yolların yağış ve diğer nedenlerletrafik ve diğer açılardan yeterince güvende olmamasının Rektörlükçe tespitihalinde araçların yerleşkeye girişlerine geçici süreyle izin verilmeyebilir.

d.      Sürücüleryerleşkelerde neden oldukları her türlü kazayı Güvenlik Amirliğine de bildirmekzorundadır. Kaza sonrasında Güvenlik Amirliğine ve Trafik Polisine habervermeksizin yerleşke terk edilemez.

e.       YerleşkelerdeÜniversite servis araçlarının ve Üniversitece görevli diğer araçların geçişönceliği vardır.

f.       Yerleşkedearaç ile gecelemek, kamp yapmak, piknik yapmak vs. mümkün değildir.

g.      Parkyasağı olan yerlerde dörtlüleri yakarak park etmek parkı kurallara uygun halegetirmez.

h.      Araçlardadiğer araçların dikkatini dağıtacak tarzda abartılı yazı ve ışıklandırmayapılamaz. Seyir halinde veya parkta iken yüksek sesle müzik vs. dinlenemez.Eğitim binalarına yakın yerlerde eğitim-öğretimi engelleyecek tarzda araçlardaradyo vs. dinlenmesi yasaktır. Bu gibi hallerde gürültü yapan araç sahibiyerleşke dışına çıkarılabilir. Kural ihlalindeki ısrar halinde ise Araç TanıtımPulu da iptal edilebilir.

i.       Parkyerlerinde araç içinde sigara ve benzeri tütünlü ürünler tüketilemez.

j.       Yerleşkeiçinde araç konvoyu yapılamaz; araçlar ile gösteri, eğlence vs. tertipedilemez; spor müsabakaları ve diğer sevinçler araç kornaları ve topluhareketleri ile kutlanamaz.

k.      Yerleşkeiçinde araçlar her ne sebeple olursa olsun plakalarını kapatacak süsleme, ilanvs. ile seyir edemez.

l.       Camlarınıiçi görünmeyecek şekilde film ile veya başka bir materyal ile kaplamış olanaraçların yerleşkeye girişleri Rektörlüğün yazılı iznine bağlıdır.

m.    Yerleşkeyegiren araçlar patlayıcı, yanıcı, kesici maddeler taşıyamazlar. Bu gibidurumlarda yükün Rektörlüğe ivedilikle bildirilmesi gerekir.

n.      Yerleşkeyegiren araçlardaki tüm yolcuların giriş-çıkış noktalarında tam olarakbildirilmesi gerekir.

o.      Gereklihallerde toplu taşıma araçlarının sürücüleri ve yolcularının da kimliklerikontrol edilir, ihtiyaç halinde bu kimlik kartları kişilerin yerleşkedebulundukları süre zarfında Misafir Kartı karşılığında kontrol noktalarındaalıkonulur.

p.      Yerleşkeiçinde park edilen araçlarda geçici süreliğine de olsa çocuk, evcil hayvan vs.bırakılamaz. Bu tür hallerde tüm sorumluluk sürücüye aittir ve Rektörlük buhallerde sürücüye ulaşamaması halinde her türlü önlemi alabilir. Bu durumdaoluşabilecek her türlü zararın sorumluluğu sürücüye aittir.

q.      Üniversiteyerleşkeleri içinde bulunan yol dışı alanlara araç park edilemez, bu alanlardaaraçla seyir edilemez. Orman sahasında izinsiz araç ile gezilemez. Üniversitece‘yol’ olarak tanımlanmamış alanlarda sürüşe uygun olsa dahi araçla gezilemez.

r.       Yerleşkeleriçinde karavanla veya başka bir araçla kamp yapılamaz, Rektörlükten yazılıizinsiz uzun süreli (1 günü aşan) konaklama yapılamaz.

s.       Yayatrafiğinin olduğu yerlerde yavaşlanılmalı ve ilave dikkat gösterilerek bu bölgelerdengeçilmelidir.

t.       Yerleşkeyepark etmiş araçların bozulması/hareket edememesi hallerinde mutlaka yetkililerehaber verilmeli ve araç en kısa sürede tamirhaneye/yetkili serviseçektirilmelidir. Böyle durumlarda her türlü sorumluluk sürücüye aittir.

u.      Bulunanyerlerde sürücüler bariyerlere ve kapanlara dikkat etmelidir. Bariyerler tamolarak açılmadan geçilmemelidir. Bariyer ve kapan kullanım hatalarından dolayıoluşabilecek her türlü zararda araç sürücüleri sorumlu olacaktır.

v.      Üniversiteyerleşkelerinde araç sollanamaz, ayrıca uzun ışıklar yakılamaz.

İnşaatlar ve İşMakinaları

Madde 9

a.       Yerleşkeiçindeki uzun dönemli inşaat işlerinde kullanılan araçların da durumlarına özelAraç Tanıtım Pulu almaları zorunludur. Ayrıca bu araçların plaka vesürücülerinin idareye bildirilmesi ve ön yazılı izin alınması gerekir.

b.      Yükleniciveya alt yükleniciler yerleşke içindeki inşaat, tamir ve onarımlar içinkullanacakları araçların yasalara ve diğer mevzuata uygun olmasını, çevreyezarar vermemesini temin etmek zorundadırlar. Bu konudaki eksiklikler nedeniylearaçların yerleşkelere giriş-çıkışlarında yaşanabilecek sorunların nedenolabileceği zararlar nedeniyle Üniversite sorumlu tutulamaz.

c.       Buaraçların giriş-çıkış saat ve düzenleri, yüklenicinin veya alt yüklenicininyazılı talebini takiben Rektörlükçe belirlenir. Söz konusu araçların yazılıizin olmaksızın yerleşkelerde gecelemesi, uzun süreli park etmesi yasaktır.İnşaatlarda kullanılan iş araçlarının park yerleri Rektörlükçe belirlenir ve buyerler dışında park edilemezler.

d.      Yerleşkeiçindeki inşaatlarda çalışan iş makinaları yerleşke yollarına ve diğer alt-üstyapısına zarar vermemekle yükümlüdür. Her türlü zarar halinde iş makinasısürücüsü ve bağlı bulunduğu şirket zararı tazmin etmek zorundadır.

e.       Üniversitedeçalışması bulunmayan iş makinaları ve benzeri araçların yerleşkede geçici deolsa park etmesi/kalması yasaktır.

f.       İşmakinalarının yerleşke trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde ve derslerin yoğunbir şekilde yapıldığı saatlerde yerleşkede çalışmaması gerekir.

g.      İnşaatalanlarına diğer araçların ve yayaların girmesi kesinlikle yasaktır. Bu yasağınihlali halinde oluşabilecek her türlü zarardan dolayı Üniversite sorumlututulamaz.

h.      İşmakinalarının taşıdıkları yük, boyut ve işlevleri anlaşılacak şekilde araçlarınüzerinde belirtmelidirler.

i.       Yoltamir çalışması bulunan yerlerde yavaşlanılmalı ve yol işaretlerine dikkatedilmelidir.

j.       Yüklüiş makinalarına fazla yaklaşılmamalıdır.

Resmi Araçlar

Madde 10

a.       ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi dışında kalan diğer tüm resmi kurumların araçları damisafir araç statüsündedirler ve diğer araçlar gibi Misafir Araç Kartı almakzorundadır.

b.      Resmigörevliler mesai saatlerinde görevleri dışında izinsiz ve Araç Tanıtım Kartıalmaksızın yerleşkelere giremezler.

Lojmanlar, SosyalAlanlar ve Uygulama Alanları

Madde 11

a.       Yerleşkeiçinde kalan lojmanların bulunduğu bölgelere, yazılı uyarı bulunmasa dahi, araçgiriş çıkışı izne tabiidir.

b.      Lojmansakinlerinin misafirleri ve onların izniyle gelen diğer kişiler hariç lojmanbölgelerine izinsiz araç ve yaya giremez. Lojman sakinleri veya görevliler içinayrılmış park yerlerine araç park edilemez. Bu tür alanlara araçlarını parkeden sürücülerin araçları çektirilecektir. Bu işlem nedeniyle oluşabilecek zararlardansürücü sorumlu olacaktır.

c.       Lojmansakinlerinin daveti ve izni de olsa hiçbir araç Misafir Araç Kartı olmaksızınYerleşkelere giremez.

d.      Yerleşkelerdekiuygulama alanlarına izin almaksızın araç girişi yasaktır.

e.       Üniversiteninsadece mensuplarına mahsus olan ya da kullanım şekli belli bir üyeliğe veyaaidata veya ücrete bağlanmış olan sosyal tesislerine giriş-çıkışlar da yazılıizne veya belirtilmiş şartların yerine getirilmesine bağlıdır.

Kural İhlali HalindeUygulanacak Yaptırımlar

Madde 12

a.       Yerleşkesınırları içerisinde bu Yönergede belirlenen kurallara ve/veya KarayollarıTrafik Mevzuatına aykırı hareket eden araç sürücüleri için Üniversitetarafından belirlenmiş Ceza Puan Sistemi uygulanır.

b.      Yerleşkeyegirdikten sonra tüm araçlar neden oldukları veya karıştıkları kazalardan veyadiğer trafik ihlallerinde kaynaklanan her türlü zararı Üniversiteye ödemekzorundadırlar. Zararların karşılanmasında sadece zarar verilen malın/ürününbedeli değil, aynı zamanda o zararın giderilmesi için gerekli işçilik, montajve zaman kaybı da hesaplamalarda göz önünde bulundurulur.

c.       Hertaşıt için 100 puan tahsis edilir. Kural ihlalinde Ek-1 de sunulan cezatablosuna göre puan kesilir. Kural ihlali halinde ayrıca, Güvenlik Amirliğitarafından bir tutanak tanzim edilerek Rektörlüğe bildirilir ve disiplinsoruşturması açılması için ilgili birim tarafından gerekli işlem yapılır.

d.      Bütünpuanlarını kaybeden sürücülerin Araç Tanıtım Pulları iptal edilir, iptaltarihinden itibaren altı ay süre ile yenisi verilmez ve araçları Yerleşkelerealınmaz. Sürücülerin puan kayıtları Güvenlik Amirliği tarafından tutulur.

e.       Birkural ihlalinin tekrarı halinde ilgili ceza puanı iki misli ile uygulanır.

f.       GüvenlikAmirliği, işlenen kural ihlalinin büyüklüğüne ve etkisine göre bir seferde deilgili aracın ve/veya sürücünün Yerleşkelere girişini sınırlandırabilir ya daiptal edebilir.

 

Genel Hususlar

Madde 13

a.       Yerleşkelerdetrafik kazası vuku bulduğunda Güvenlik Amirliğine de haber verilir.

b.      Otoparklardaveya Yerleşkelerin başka bir noktasında meydana gelebilecek hırsızlıkolaylarından ve araçlara gelebilecek hasardan Üniversite sorumlu değildir.

c.       Rektörlük,yoğunluk ve/veya diğer nedenlerle yerleşkelerin bir kısmına veya tamamınagirişi ücretli yapabilir, giriş-çıkışları kısmen veya tamamen durdurabilir,belli yerlerde kalış sürelerini kısıtlayabilir veya tamamen durmayıyasaklayabilir. Bu hallerde gerekli kuralları ona göre oluşturabilir.

 

Yürürlük

Madde 14

Bu yönerge ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Rektörü'nün onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 15

Bu Yönerge ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TRAFİK CEZASI PUAN TABLOSU
NO TRAFİK SUÇU CEZA PUANI
1 Araç Tanıtım Pulunuaraçta bulundurmamak veya belirlenen yere yapıştırmamak 10
2 Bir araca kayıtlı araçpulunu başka bir araçta kullanmak 30
3 Otoparkta çizgiler ilebelirlenen şekil dışında park etmek 10
4 Yasak yerlere parketmek 30
5 Hız sınırlarını aşmak 30
6 Klakson çalmak, yükseksesle müzik dinlemek, araçtan çöp atmak 20
7 Tehlikeli şekilde araçkullanmak 30
8 Güvenlik personelininuyarılarını dikkate almamak 20
9 Araç yıkamak 10
10 Trafik kanunundabelirtilen diğer kurallara uymamak 20