T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

STAJ(ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM PROGRAMI)YÖNERGESİ

 

 

KAPSAM :

           

            Madde 1-Bu yönerge …….Meslek Yüksekokulu Teknik ve İktisadi ve İdari programlarına göre öğrencilerin staja başlama koşulları ile stajın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esasları kapsamaktadır.

 

AMAÇ :

 

            Madde 2-Yönergenin amacı,………Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim planına göre öğrencilerin staja başlama koşulları ve esasları,okuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik,pratik bilgi ve yeterliliklerini geliştirmelerini,bilgi ve görgülerini arttırmalarını sağlayacak önlemleri belirlemek. Yüksekokul Müdürlüğünün ve öğrencilerin izleyecekleri kurallaı ve iş yerinden beklenen hizmetleri saptamaktır.

 

DAYANAK :

 

            Madde 3-Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim –öğretim ve sınav yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

STAJ SÜRESİ VE STAJ YERİ :

 

            Madde 4-öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için programları (meslekleri) ile ilgili resmi –özel sektör kuruluşları ile yurt dışında benzer kuruluşlardaki iş yerlerinde en az 40 iş günü staj yapmaları zorunludur.

            Madde 5-Staj ,ilgili programların bölüm başkanlarınca uygunluğu kabul edilen resmi-özel sektör kuruluşları ile yurt dışında benzer kuruluşlarındaki iş yerlerinde yapılır.

            Madde 6-Her öğrenci bağlı olduğu programın bölüm başkanınca kabul edilecek bir staj yeri bulmak ve stajını başarıyla tamamlamak zorundadır.Gerektiğinde ilgili programın bölüm başkanlığınca öğrencilere staj yeri gösterebilir.

            Madde 7-Öğrenciler stajını 2.yarıyıl sonunda 20 iş günü,4.yarıyıl sonunda 20 iş günü yapabilecekleri gibi 40 iş gününün tamamını 4. yarıyıl sonunda da yapabilirler.

            Söz konusu staj tarihleri ve dönemleri bölüm başkanlarının önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

            Gerektiğinde,ilgili bölüm başkanının onayı ile staj süresi birden fazla işyerinde tamamlanabilir.

 

STAJ  PROGRAMI VE UYGULANMASI

 

            Madde 8-Öğrenciler ….. Meslek Yüksekokulu Teknik ve İdari Programlar Bölüm Başkanlarınca hazırlanan staj programına göre staj yapmakla yükümlüdür.

            Madde 9-Staj dosyaları gerekli belgeleri ile birlikte staj yapacak öğrenciye teslim edilerek gidilecek işyerinin ilgili makamına gönderilir.

            Madde 10-Staj yapılan resmi ve özel sektör kuruluşları ile (her) stajyer öğrenciye bir veya birden fazla staj amiri tayin edilir.

            Madde 11Öğrenciler.staj süresince kendilerine verilen programa ve iş yerinin özelliğine göre yürüttükleri çalışmaları günü gününe not eder ve staj raporu yazma kurallarına uygun olarak staj dosyasına işlerler.bu dosyanın her sayfası ilgili staj amirince imzalanır.staj biriminde o kuruluşun veya iş yerinin amiri tüm çalışmaların kontrolünü yaparak onaylar.

            Madde 12-Her öğrenci staja başlarken yüksekokul tarafından kendilerine iki nüsha olarak verilen  “GİZLİ” yazılı staj başarı formlarını iş yerine vermek zorundadır.Staj bitiminde bu formlar yetkili amir tarafından doldurularak biri iş yerinde saklanır,diğeri GİZLİ kaydıyla taahhütlü olarak posta ile veya öğrenci kanalıyla yüksekokul müdürlüğüne gönderilir.

            Madde 13-Staja gönderilen öğrencilerin staj yerindeki çalışma durumları ile hal ve hareketleri gerektiğinde ilgili bölüm başkanlığının seçeceği öğretim elemanlarınca kontrol edilir ve durum bir raporla yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

Madde 14-Staj onunda staj dosyası öğrenci tarafında staj komisyonunun belirleyeceği tarihte ilgili bölüm başkanlıklarına teslim edilir.

Madde 15-Öğrenciler staj yaptıkları işletmenin iş yeri yönetmeliklerine, işletmenin iç düzenine ,disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadır.Verilen görevleri yapmayan ,kurallara uymayan öğrencilerin durumu staj yapılan kurum amiri tarafından meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.

Madde 16-Bu yönerge ile belirtilen konular dışında,öğrencilerin stajlarla ilgili olarak karşılaşabilecekleri sorunlar staj komisyonu tarafından çözümlenip öğrencilere duyurulur.

 

STAJLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

           

            Madde 17- Staj dosyaları,staj komisyonu tarafında değerlendirilir.

            Madde 18- Staj komisyonu, bölüm başkanlarının önereceği öğretim elemanları arasından en az üç kişi olacak şekilde yüksekokul kurulunca belirlenir.Gerektiğinde teknik ve idari programlar için ayrı ayrı staj komisyonları oluşturulabilir.Oluşturulacak komisyonlarda en az bir “alan uzmanı”nın bulunması zorunludur.

            Madde 19-Staj komisyonu ,tüm staj evrakları tamamlandıktan sonra staj dosyalarını tek tek inceler. Gerekli görüldüğü hallerde ,öğrenciyi görüşme yapmak üzere çağırır ve yapığı çalışmalar hakkında bilgi alır.Öğrencinin stajda başarılı olup olmadığına karar verir.

            Madde 20- GİZLİ staj başarı formuna göre başarılı olan öğrencilerin dosyası kurallara uygun olarak hazırlanmamış.ise bu öğrencilerden bu öğrencilerden dosyalarını iki hafta içinde dosyalarını uygun hale getirmeleri istenir.İstenilen düzenlemeyi bu süre içinde yerine getirmeyen veya dosyası reddedilen öğrenciler stajlarını yeniden yapmak zorundadır.

            Madde 21-Eksik kalmış staj çalışmalarını tamamlayan ve gönderildiği iş yerinde başarısız olan öğrenci,bunları tamamlamak veya stajını yeniden yapmak zorundadır.

            Madde 22-Staj süresini doktor raporu ile belgelendirilmiş bir özrü nedeniyle de olsa tamamlamamış olan öğrenciler eksik kalan günleri tamamlamak zorundadırlar.

            Madde 23-Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde ,stajı eksik olan veya stajı başarısız bulunan öğrenciler stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar.Bu öğrencilere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin kayıt yenileme hükümleri uygulanır.

            Madde 24-Staj komisyonu tarafından stajını gereği gibi yapmadığı ve gerçeğe aykırı yaptığı belirlenenler hakkında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜRTME :

            Madde 25-Bu yönerge hükümlerini ……. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür.

            Madde 26-Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.