ÇANAKKALEONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TÜTÜNVE ÜRÜNLERİ KULLANIMININ KONTROLÜ YÖNERGESİ
AMAÇ

Madde 1- BuYönerge'nin amacı; Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi’nin yasal ve etik olarak çalışanlarınave öğrencilerine karşı sağlıklı bir çalışma ortamıoluşturma sorumluluğu çerçevesinde, herkesin temiz havasoluyabilme hakkını sağlamak, kişileri tütünlüürünlerinin zararlarından korumak amacına yönelik usulve esasları belirlemektir.


DAYANAK

Madde2-Bu Yönerge 26.11.1996 gün ve22829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 4207 sayılı TütünÜrünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve KontrolüHakkında Kanunhükümlerinedayanarak hazırlanmıştır.


KAPSAM

Madde3-Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiyerleşkeleri, sair Üniversite bina ve birimleri ileÜniversitenin araçları içerisinde tütünürünleri kullanımının kontrolüne ilişkin usul veesasları kapsar.


TANIMLAR

Madde 4- BuYönergede geçen;

Üniversite :ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi'ni;

Yönetim :ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'nü;

Rektör :ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Rektör'ünü;

TütünlüÜrünler :Tüttürme, emme,çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzereüretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütünyaprağından imal edilmiş maddeyi (sigara, pipo, puro, nargile, v.b.)

Yerleşke :Üniversiteninderslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlikalanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yeri ifade eder.Madde 5- Bu Yönergenin kişiler açısından uygulama alanı tüm Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerini, akademik ve idari personelini, Üniversite ile kira sözleşmesi bulunan kantin, kafeterya, büfe ve diğer tüm kiracıları, işletmelerin sahipleri, işletmecileri ve ziyaretçilerini, uzun ve kısa vadeli sözleşmeli çalışan işletme, şirket ve diğer iş yapılan kurumları, Üniversite yerleşkelerinde çalışan sözleşmeli şirket personelini ve maksadı ne olursa olsun diğer tüm ziyaretçileri kapsar.


Madde 6- Üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelinin tütün ürünlerinin kullanımlarının azaltılması için gerekli önlemleri almak ve onları bu konularda bilinçlendirmek Yönetimin görev ve sorumlulukları arasındadır.

Üniversite Yönetimi, bu hedef doğrultusunda bilinçlendirme toplantıları düzenler, düzenli olarak uyarıcı afiş ve diğer görseller ile Üniversite insanlarına ulaşır.


Madde 7- Aşağıda belirtilen yerlerde tütünlü ürün kullanımı yasaktır.

  1. Üniversite’nin tüm binalarında (sınıflar, idari ve akademik tüm çalışma ofisleri, laboratuarlar, kütüphane, sosyal tesisler, spor salonları, konferans salonları, tüm açık ve kapalı spor tesisleri, konukevi, uygulama birimleri, yemekhaneler, ÖSEM, kafe ve kafeteryalar, tuvaletler, güvenlik kulübeleri, öğretim üyesi odaları, tüm öğrenci işleri birimleri, havuz, plaj, çocuk park ve bahçeleri, her türlü bekleme oda/salonları, her türlü uygulama birim ve yerleri, Üniversite yerleşkelerinde, binalarında ve diğer tüm birimlerinde kiracı olarak bulunan kantin, kafeterya, büfe ve diğer tüm kiracıların kullandığı taşınmazlar, vs.)

  2. Üniversite yerleşkelerindeki tüm diğer binalarda ve birimlerde;

  3. Adı geçen binaların 12'şer metre yakınında;

  4. Yangın tehlikesi bulunan ağaçlık/yeşillik alanlarda ve kuru ot/çimen vs.’nin yoğun olduğu yerlerde;

  5. Elektrik, doğalgaz ve diğer yanıcı, yakıcı olabilecek materyallerin ve bu materyallerin nakil/taşıma hatları yakınlarında; sigara ateşini çevreye yayabilecek rüzgârlı ortamlarda;

  6. Tütün dumanının diğer kişilere veya kapalı ortamlara hava akımı ile kolayca ulaşabildiği yerlerde,

  7. Üniversiteye ait tüm toplu taşıma ve görev araçlarında,

  8. Üniversite’nin 18 yaş altı gruplara dönük eğitim ve sosyal faaliyet gösterdiği kreş, çocuk bahçesi, spor alanı vb. alanların en az 100 metre yakınında.

  9. Üniversite’nin tüm turne, kamp, gezi ve diğer etkinliklerinde de bu kurallar geçerlidir.


Madde 8- Yönerge hükümlerine uymamak Üniversite kurallarını bilerek uygulamamak anlamına gelir. Bu kuralların ihlali, Üniversite ile kira sözleşmesi bulunan işletmeler için kira sözleşmesi fesih sebepleri arasında sayılır.


Madde 9- Üniversite Rektörlüğü ve onun yetkilendireceği idareciler Üniversite kurallarına bilerek ve isteyerek uymadığı tespit edilen Üniversite ziyaretçilerini ve diğer Üniversite personeli ve öğrencisi olmayan kişileri yerleşkelere ve/veya Üniversite binalarına 1 yıla kadar geçici olarak almama kararı alabilir.


Madde 10- Yönergenin yer açısından uygulama alanına giren yerlerde tütün kullanımını teşvik eden reklam, ilan vs. bulunamaz. Bu yerlerde tütün/sigara firmalarınca sağlanan promosyon ürünleri kullanılamaz, hiçbir Üniversite faaliyetine tütün ürünleri firmaları sponsor olamaz.


SORUMLULUK


Madde 11- Tüm personel, öğrenci ve ziyaretçiler yukarıda belirtilen kurallara uymakla ve daha sağlıklı çalışma zemini sağlanabilmesi için her türlü işbirliğinde bulunmakla yükümlüdürler. Bu Yönerge'de belirtilen kurallara uymayanlar, veya uygulanmasına engel olanlar mevcut yasal düzenlemelere ek olarak Üniversite kurallarını da ihlal etmiş sayılırlar.

Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin bu Yönergedeki kurallara uymamaları halinde Üniversite kurallarını bilerek ihlal etmiş olmaları nedeniyle haklarında Disiplin Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.


Madde 12-Yönetim, bu Yönerge'de belirtilen kuralların takip, denetim ve uygulanmasıyla yetkilidir.

İdari birimler ile tüm dekanlıklar, enstitü, yüksekokul ve merkez müdürlükleri ve sekreterleri bu Yönergedeki kuralların uygulanması, takip ve denetiminde söz konusu kuralların duyurulmasında aktif katkı sağlamakla mükelleftir.


YÜRÜRLÜK 

Madde 13- Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu'nun onayı ile yürürlüğe girer.


YÜRÜTME 

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.