T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU REHBERLİK VE DANIŞMA BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı, sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu!nun bünyesinde hizmet eden “ Rehberlik ve Danışma Birimi” nin her iki Yüksekokulu’a ait bölüm ve programlarda okuyan öğrencilere bilimsel ve sosyal konularda rehberlik etmesini; öğrencilerin her türlü sorunuyla ilgilenerek, dalında daha nitelikli yetişmelerine katkıda bulunmasını ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. Ve 5. Maddeleri esasında eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2. Bu yönerge her iki Yüksekokul’da eğitim- öğrenim gören öğrencilere nitelikli yetişmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunan elemanların görevlendirilmesini belirten hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. Ve 5. Maddeleri esas alınarak, aynı kanunun 14. Maddesinin “b” bendi kapsamındak 1., 2., 3., ve 8. Maddeler ile 47-c ve 48. Maddelerine dayanılar hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Genel Hükümler ve Denetim

Genel Hükümler

Madde 4. Birimin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtildiği gibidir :

Öğrencilerin sağlık, barınma ve beslenme gibi sosyal ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak.

Öğrencilerin, ders aracı olarak kullanılan kitap ve labaratuvar malzemeleri ile kırtasiye gereksinimlerini daha ucuz temin etmelerini sağlamak.

Öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak

Öğrencileri yetenek ve ilgi alanlarına göre sosyal aktivitilere yönlendirmek,

Öğrencilere mezuniyet sonrasında iş alanları ve daha üst düzeyde eğitim olanakları açısından bilgi vermek ve iş bulmalarına yardımcı olmak

Sosyal Danışman.

Madde 5. Öğrencilerin karşılaştıkları kişisel ve ailevi sorunları çözmeye yardımcı olan, bu konuda deneyimli ve gönüllü öğretim elemanıdır.

Denetim

Madde 6. Birimin yıllık faaliyetleri hazırlanan bir rapor ile her yıl Aralık ayının son haftası içinde her iki Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunulur. Sonuç Yüksekokul Müdürlükleri aracılığ ile Rektörlüğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 7. Bu Yönerge Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun 18.02.2002 ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 18.02.2002 tarihli toplantılarında görüşülerek Rektörlüğe intikal etmiş ve üniversite senatosunun .. tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Madde 8. Bu yönerge resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 9. Bu yönergeyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.