ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ ve İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

 

1. DAYANAK

 

 

2. KAVRAMLAR

 

  

3. AMAÇ

a) Spor,

b) Kültür,

c) Sosyal İlgi ve Hizmetler,

d) Gönüllü Hizmetler,

e) Akademik,

f) Doğa,

g) Uluslararası Faaliyetler,

h) Sanat,

Madde 5 – Öğrenci topluluklarının kurulmasına, işleyişi ve mali kaynak sağlanmasına, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı / Danışmanı ile birlikte Kültür Şube Müdürlüğü tarafından karar verilir.

Madde 6 – Kültür Şube Müdürlüğü, Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden öğrenci etkinlikleri için ayrılan payın, kaydını yenilemiş olan öğrenci topluluklarının amaçlarını gerçekleştirmeyi hedefleyerek düzenleyecekleri etkinliklerde kullanılmasını sağlar. Öğrenci topluluklarının talepleri, bu desteğin en etkin bir biçimde ve en çok ihtiyaç duyan topluluklar arasında adil olarak dağıtımı hedeflenerek belirlenmiş olan öncelik ilkelerine göre karşılanır.

Tüzük:

Madde 7 - Her öğrenci topluluğunun kendi amaç ve işleyişlerini açık bir şekilde tanımlayan bir tüzüğü hazırlanmalıdır. Bu tüzükte aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur.

a) Topluluğun adı ve adresi,

b) Topluluğun amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca faaliyet alanları ve çalışma şekli,

c) Topluluk kurucularının ad ve soyadları, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumları, öğrenci numarası ve ikametgâh adresleri,

d) Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları,

e) Topluluk yönetim kurulunun başkanı ve üyeleri ile muhasip üyenin seçimi, görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısı, toplanma, karar alma usul ve şekilleri,

f) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği

 

 

Öğrenci Topluluğunun Kuruluşu:

Madde 8 - Öğrenci topluluğu kurulması amacıyla bir araya gelen kurucu üyelerin, tüzüklerini de eklemek suretiyle imzalamış oldukları başvuru dilekçesini Kültür Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Topluluk tüzüğünün ilgili Rektör Yardımcısı / Danışmanı ve Kültür Şube Müdürlüğü tarafından incelenmesi sonucunda koşulları uygun görüldüğü takdirde topluluğun kurulmasına izin verilir.

İlgili kişi ve birimlerin incelemesinde değerlendirmeye esas alınan koşullar öğrenci topluluklarının tamamı için geçerlidir.

Topluluk Adı:

Madde 9 - Öğrenci topluluğunun adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Aynı isimde iki ayrı öğrenci topluluğu kurulamaz. " Çanakkale Onsekiz Mart " topluluk adının bir kısmı olabilir. Ancak bu durum, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin topluluğun yaptığı etkinliklere bağlı olarak yasal ve mali bir yükümlülük alması anlamına gelmez. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, öğrenci topluluğunun ödenmemiş borçları, kontratları veya diğer bağlantılarından sorumlu tutulamaz.

Haberleşme Adresi:

Madde 10 - Her öğrenci topluluğu, haberleşme için Üniversite içinde adres, telefon ve elektronik posta adresini sağlayarak, Kültür Şube Müdürlüğüne bildirir. Üniversite yönetiminin topluluk ile ilgili haberleşmeleri bu adres aracılığı ile yapılır.

Topluluk Başkanı ve Yönetim Kurulu:

Madde 11 - Topluluğun başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve muhasip üyenin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi ve en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları ve disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir. Topluluğun başkan, muhasip üye ve diğer yönetim kurulu üyelerinin seçilmelerini takiben 15 gün içinde kimlik bilgileri ve haberleşme adresleri Kültür Şube Müdürlüğüne bildirilir.

Madde 12 – Topluluk organları

Topluluk zorunlu organları: 

a. Genel Kurul,

b. Yönetim Kurulu,

c. Denetleme Kurulu ve

d. Disiplin Kurulu’dur.

Organların görevleri, yetkileri ve görev süreleri topluluk çalışma esaslarında belirtilir. Topluluklar değişik etkinlik alanları ile ilgili olarak kendi içlerinde işbölümü esasına dayalı alt birimler, kollar veya koordinatörlükler oluşturabilirler.

Topluluk Akademik Danışmanı:

Madde 13 - Her öğrenci topluluğunun bir akademik danışmanı olmalıdır. Akademik danışman, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının /Danışmanının belirlediği kişi tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanları arasından görevlendirilir. Danışman; Üniversite nezdinde, yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde öğrenci topluluğundan sorumlu kişidir.

 

Madde 14 - Topluluk akademik danışmanı, topluluk başkanı, yönetim kurulu üyeleri veya muhasip üyenin seçim, istifa veya bu sıfat ve statülerinin sona ermesini gerektiren bir başka nedenle ayrılması durumunda. Kültür Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek "Topluluk Yöneticisi veya Topluluk Akademik Danışmanı Değişim Formu" doldurulmalıdır.

Öğrenci Topluluğunun Takip ve İşleyişi:

Madde 15 - Öğrenci toplulukları her güz dönemi basında, en geç üç hafta içinde kayıt yenileyerek demokratik işleyişlerini koruyabilir, amaçlı ve planlı hareket etmeyi özendirerek Üniversite imkânlarından yararlanabilir ve Üniversiteden maddi destek sağlayabilirler. Kaydını yenilemeyen topluluklar etkinliklerinde Üniversite olanaklarından yararlanamazlar ve maddi destek alamazlar. Güz döneminde kaydını yenilemeyen topluluklar, bahar döneminde yenileyebilirler. Bir birini takip eden iki dönemde kaydını yenilemeyen topluluklar askıya alınır ve üst üste üç dönem etkinlikte bulunamazlar.

Madde 16 - Güz dönemi başında kaydını yenilemiş veya yeni kayıt yaptırmış olan bir öğrenci topluluğu, kaydını yenilemeyen bir topluluk ile işbirliği halinde hareket ederek Üniversiteden aldığı mali desteği ve Üniversite kaynaklarını ortak olarak kullanamaz.

Madde 17 - Öğrenci topluluğunun, Üniversitenin fiziksel ve mali kaynakları, hizmetleri ve programlarından yararlanabilmesi için, kayıt sırasında belirttiği topluluk ismini kullanması zorunludur.

Topluluk Öğrencilerine Üye Belgesi (Sertifika) Verilmesi:

Madde 18 - Topluluğa üye olan her öğrencinin en az iki yıl boyunca toplulukta fiilen çalışması, etkinliklere katılması etkinlik düzenleme ya da yürütme kurulunda fiilen bulunması durumunda öğrenciye verilecek belgedir. Bu belge; akademik danışmanının önerisi ve ilgili Rektör Yardımcısı / Rektör Danışmanının onayı ile programlı etkinliklere ve çalışmalara aktif olarak katılmış olan üye öğrencilere verilir.

Topluluk Öğrencilerine Katılım Belgesi Verilmesi:

Madde 19 - Topluluğa üye olan her öğrencinin; en az iki yıl boyunca Rektörlüğün ya da üyesi olduğu topluluğun düzenlediği etkinliklerde yürütme ya da düzenleme kurulunda yer alması ve katıldığı etkinliklerin başlayıp sonlanmasında aktif bir katkıda bulunması durumunda, topluluğun akademik danışmanı tarafından etkinliklere katılımı belirlenmiş, akademik danışmanın önerisi ve ilgili Rektör Yardımcısı / Rektör Danışmanının onayı ile programlı etkinliklere ve çalışmalara katılmış olan öğrencilere verilir. Topluluk içinde yapılan, küçük etkinliklere bu belge verilmez

Bütçe ve Etkinlik Planı:

Madde 20 - Her öğrenci topluluğu, yapmayı planladığı etkinlikler için bir etkinlik planı ve buna ilişkin bir bütçe hazırlayarak güz döneminin ilk altı haftası içinde Kültür Şube Müdürlüğü'ne vermelidir.

Etkinlik Raporu:

Madde 21 – Her öğrenci topluluğu, son bir yılda gerçekleştirdiği etkinlikleri ve bu etkinlikleri düzenlerken karşılaştığı kolaylaştırıcı ve güçleştirici unsurları belirten bir rapor hazırlayarak bu raporu en geç bahar dönemi genel sınavları bitiminden sonraki iki hafta içinde Kültür İşleri Müdürlüğü'ne vermelidir.

Madde 24 - Öğrenci toplulukları aracılığı ile yapılan etkinliklerde "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"nin ihlali durumunda, sorumlular hakkında soruşturma açılarak fiilin nitelik ve ağırlığına göre haklarında ilgili disiplin hükümlerinin gerektirdiği ceza uygulanır.

Herhangi bir nedenle sürekli kapatılmasına karar verilen bir topluluk, başka bir isimle tekrar kurulamaz. Kapatılan topluluğun başkan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni kurulan öğrenci topluluklarında yönetici olamazlar. Kapatılan topluluğun Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri topluca bir başka öğrenci topluluğuna üye olarak o topluluğun ismi altında etkinlikte bulunamazlar.

Öğrenci Topluluğuna Yeni Üye Kazandırma:

Madde 25 - Öğrenci toplulukları, yerleşke içerisinde yıl boyu süren etkinliklerden yararlanarak, öğrenci toplulukları tanıtım günleri, bahar festivali, gazete, dergi reklâmları, el ilanları aracılığı ile tanıtım ve reklâmlarını yapabilir ve üye sayılarını arttırabilirler.

Topluluk Etkinlikleri ve Toplantıları:

Madde 26 - Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun konser, gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, panel ve konferans düzenleme, festival ve fuarlarda yer alma, sportif etkinliklerde bulunma şeklinde Üniversite yaşamına katkı sağlarlar.

Öğrenci topluluklarının her türlü aktivitelerinde akademik danışmanın onayının alınması zorunludur.

Üniversite Yönetiminin Onayı Gerektiren Etkinlikler:

Madde 27 - Öğrenci topluluklarının aşağıda sıralanan etkinlik ve programlarında akademik danışman tarafından etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Kültür Şube Müdürlüğüne yazılı olarak başvurularak izin alınması gerekir.

a) Konserler,

b) Üniversite mekânlarının kullanımı,

c) Film ve tiyatro gösterimi,

d) Yiyecek hazırlama ve satışı,

e) Dışarıda şenlik ve şenlik ateşi yakmak,

f) Mali kaynak oluşturucu etkinlikler,

g) Yürüyüşler,

h) Gösteri ve tanıtım toplantıları,

i) Ses ve müzik sistemlerinin kullanımı,

j) Faaliyet afişlerini asmak ve stand (tanıtım masası) açmak.

Öğrenci Topluluklarının Yararlanabileceği Üniversite Hizmetleri:

Madde 28 - Öğrenci toplulukları etkinliklerinde, akademik danışman tarafından etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Kültür İşleri Müdürlüğüne yapılan yazılı başvurularına izin verilmesi ve yararlanılmak istenilen hizmetin/hizmetlerin başvuru formunda belirtilmiş olması koşuluyla, aşağıda sıralanan Üniversite hizmetlerinden, hizmetin ve etkinliklerin niteliğine bağlı olarak ücret karşılığı veya ücretsiz olarak yararlanabilirler.

a) Görsel, işitsel araç ve gereç kullanımı,

b) Yiyecek ve içecek servisi,

c) Portatif sahne kurulması,

d) Konferans salonları ve teknik donanım  

e) Masa ve sandalyeler,

f) Üniversite ulaşım araçlarının kullanımı,

g) Üniversite mekânlarının kullanımı.

Topluluk Etkinliklerinin Duyurulması ve Tanıtımı:

Madde 29 - Öğrenci toplulukları, etkinliklerinin duyurulması ve tanıtımında, aşağıda sıralanan Üniversite birimlerinden yararlanabilirler; bu birimlerde bulunan yetkililerden danışmanlık hizmeti alabilirler.

a) Kültür Şube Müdürlüğü,

b) Basım Yayım İşliği,

c) Basın Halkla İlişkiler Ofisi,

d) Bilgi İşlem Merkezi, 

e) Duyuru Alanları,

f) Bilgi Tabloları.

g) Gazete, dergi ve bültenler,

h) Radyo İstasyonu (Radyo FEF )

Üniversite Mekânlarının Kullanımı:

Madde 30 - Öğrenci toplulukları izin verilen etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde, aşağıda sıralanan Üniversite mekânlarından ücretli veya ücretsiz olarak yararlanabilirler.

a) Yerleşke içinde bez afiş asılması ve stand kurarak tanıtım yapma,

b) Terzioğlu ve Anafartalar Yerleşkesi anıtsal alanları ve dinlenme alanları,

c) Terzioğlu ve Anafartalar Yerleşkesi Konferans Salonları,

d) Amfi Tiyatro,

e) Terzioğlu ve Anafartalar Yerleşkesinden bulunan Oditoryum, amfi ve sınıflar,

f) Dardanos Tesislerinde bulunan konferans salonları ve açık alanlar

Topluluğun Etkinliklerinin Dondurulması ve Kapatılması

Madde 31 -  a ) 6 ay süreyle herhangi bir etkinlikte bulunmayan,

b ) Amacı dışında etkinlikte bulunduğu tespit edilen,

c ) Üye sayısı 7'nin altına düşen ve takip eden 2 hafta içerisinde yeni üye kaydedemeyen,

d ) Yıllık etkinlik raporlarını belirlenen tarihte Kültür Şube Müdürlüğüne sunmayan toplulukların faaliyetleri dondurulur ve kendilerine verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen topluluklar kapatılır.

Öğrenci Topluluklarının Mali Kaynakları:

Madde 32 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrenci topluluklarının amaç ve işleyişi mali kaynağa ihtiyaç duyulan etkinlikler düzenlemeyi hedeflemese de, toplulukların seçmiş oldukları bazı program, etkinlik ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyabilecekleri mali desteği temelde üç kaynaktan sağlayabilirler.

1-  Sponsorluk,

2- Kültür şube müdürlüğü aracılığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden öğrenci etkinlikleri için ayrılacak kaynak

3- Toplulukların kendi düzenledikleri etkinliklerden elde edilen gelirler.

Sponsorluk:

Madde 33 - Öğrenci toplulukları, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel ve devlet kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kültür Şube Müdürlüğüne bilgi vermelidir. Üniversite yönetiminden onay alındığı takdirde etkinlik hazırlıklarına başlanmalıdır. Sponsorluk alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşması Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini yasal ve mali sorumluluğa sokucu nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri Rektörlüğün belirlediği koşullar dâhilinde ancak Üniversiteye bağlı sosyal tesislerde yapılacak etkinliklerde geçerli olabilir. Sponsor kuruluşlardan alınan mali destek Akademik Danışmanın ve Topluluk Yönetim Kurulu üyelerinin onayı ile tutanak altına alınır ve topluluk defterine işlenir.

Madde 34 - Biletli Etkinlik Düzenleme: Öğrenci toplulukları biletle katılabilinecek konser, sinema, tiyatro gösterileri düzenleyebilirler. Bu etkinlik sürecinde bastırılan bilet veya davetiyelerin üzerinde etkinliği düzenleyen topluluğun adı, etkinliğin adı, zaman, yer ve etkinlik tarihi, etkinliğin ücreti ve bilet numarası, toplanan gelirin hangi amaç için kullanılacağı belirtilmelidir.

Üniversite Tarafından Mali Destek Verilebilecek Etkinlikler:

Madde 35 - Öğrenci toplulukları aracılığı ile düzenlenen etkinliklerde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden mali destek talebinde bulunulabilecek harcama başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

a) Afiş, el ilanı, poster ve form baskısı,

b) Reklâm ve ilanlar,

c) Kırtasiye ve genel ofis malzemesi,

d) Işık ve ses düzeni kiralanması,

e) Programın, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde özel öneme sahip olan her türlü araç gereç,

f) Profesyonel hizmet veren kişiler ve sanatçılara yapılan ödemeler,

g) Topluluk amaçları doğrultusunda çıkarılan ve eğitimsel bir yapısı olan her türlü eğitici ve öğretici yayın.

Mali Destek Talebinde Bulunma:

Madde 36 - Öğrenci topluluğu her dönemin altı haftasında yapmak istediği etkinliklere ilişkin "Etkinlik Düzenleme Programını" ve yapılacak etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu, etkinliklerin açıklandığı ve talep edilen mali desteğin miktarının belirtildiği bir "Mali Destek İsteğini” Kültür Şube Müdürlüğüne teslim eder. Dönemin en geç dördüncü haftasının sonuna kadar talepler değerlendirilerek desteklenecek öğrenci etkinlikleri ve mali destek miktarları ilan edilir.

Etkinliklerin Uygulanmasındaki Kurallar:

Madde 37 - Her türlü öğrenci etkinliği Üniversitenin Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve yürürlükteki yasalara uygun olmalıdır. Etkinlikler öğrenci topluluklarının tüzüklerinde belirttikleri amaçlar ile tutarlı olmalıdır. Etkinlikler herhangi bir kişinin, küçük bir grubun yararına veya maddi çıkar sağlamak amacıyla düzenlenemez.

GEÇİCİ MADDE l - Bu Yönergenin yürürlüğünden önce kurulmuş olan toplulukların "Öğrenci Topluluğu Kayıt Formu"nu doldurarak, bu Yönergenin yürürlük tarihini takip eden dönemin üçüncü haftasına kadar bir önceki döneme ait etkinlik raporu ve içinde bulunulan yıla ait etkinlik planı ile birlikte Kültür Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

Önceden kurulmuş toplulukların tüzüğünde değişiklik yapılmış ise yeni tüzük, değişiklik gerekçesi ile birlikte aynı süre içinde Kültür Şube Müdürlüğüne verilmelidir.

Yürürlük:

Madde 38 - Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.