ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVESİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK)YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ,KAPSAM ve YASAL DAYANAK

 

AMAÇ

 

Madde 1: Bu yönergenin amacı,Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün çalışma esaslarını belirlemektir.

 

KAPSAM

 

Madde 2: Bu yönerge “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün nitelikleri ,organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

 

YASAL DAYANAK

 

Madde 3: Bu yönerge 2547 sayılı yasanın 13. ve 14. maddelerine dayalı olarak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR,ORGANLAR ve NİTELİKLER

 

TANIMLAR

 

Madde 4:Bu yönergede yer alan terimlerden;

 

a)      “Üniversite”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini;

b)       “Senato” ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu;

c)       “Rektör” ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü;

d)       “MEYOK” ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü;

e)      “Koordinatör” MEYOK Koordinatörünü;

f)         “Meslek Yüksekokulları”,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını

ifade eder.

Madde 5: MEYOK’un çalışma alanları : Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu ,üretkenliğin arttırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK,aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

           

            a)Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek,Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık verilmesini sağlayıcı kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini arttırıcı düzenlemeler yapmak,personel,kütüphane,laboratuar,araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve desteklemek,

            b)Meslek Yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,

            c)Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek.

 

ORGANLAR

 

Madde 6:MEYOK’un organları şunlardır:

            a)Koordinatör,

            b)Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu

            c)Danışma kurulları,

            d)Program Kurulları,

            e)Bilim Dalı Kurulları,

 

Madde 7:Koordinatör,Üniversite öğretim üyeleri arasından,Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir.Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

            Rektör,Koordinatörün önerisi ile bir koordinatör yardımcısı görevlendirir.Koordinatör olmadığı zamanlarda koordinatör yardımcısı vekaleten görevi yürütür.Koordinatör yardımcısının görev süresi Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.

 

Madde 8: Koordinatörün görevleri şunlardır :

            a)Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na Program ve Bilim Dalı Kurulları’na başkanlık etmek,

            b)bu yönerge esaslarına göre MEYOK’u yönetmek,

            c)Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun kararlarını Rektörlüğe teklif vermek,

            d)MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir Rektöre rapor vermek.

 

Madde 9:Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,ayda en az bir kere Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.

 

            Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,ayda en az bir kere MEYOK koordinatörünün daveti üzerine toplanır,Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 10:Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

 

Madde 11: Danışma Kurulları,Müdürler Kurulu tarafından,kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulur.

 

            Danışma Kurulları’nın Görevi: Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum,kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında işbirliğini ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

Madde 12:Program Kurulları Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur.

            Program Kurullarının Görevi: Öğretim elemanlarının,Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretim,uygulama ve araştırma faaliyetlerini programlamak,araç,gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin bir biçimde yaralanmak için eğitim planlarını hazırlamak ve Müdürler kuruluna sunmaktır.

Madde 13: Bilim Dalı kurulu Üyeleri,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin farklı meslek yüksekokulu programlarında yer alan benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarından oluşur.koordinatör Bilim Dalı Kurulu’nun başkanıdır.

            Bilim Dalı Kurulunu Görevi: Farklı programlardaki derslerin ve bu derslere ilişkin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin uyumlaştırılmasına ilişkin öneriler yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK ve YÖNETME

 

YÜRÜRLÜK

Madde 14 : bu yönerge ,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’na kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 15 :Bu yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.