ÇANAKKALEONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ YÖNERGESİ

 

Amaç veKapsam

Madde 1-Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile bukütüphaneye bağlı olarak oluşturulmuş ve bundan sonra oluşturulacak olan birimkütüphanelerinin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı iledüzenlenmiştir.

 

Tanımlar
Madde 2- Bu Yönergede geçen,

a) Üniversite:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni,

b) DaireBaşkanlığı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon DaireBaşkanlığını,

c) BirimKütüphaneleri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlı birimlerinkütüphanelerini,

ç) Materyal:Kütüphane kullanıcılarına sunulan basılı ve görsel-işitsel malzemeleri,

d) Kullanıcı: BuYönergede belirlenen sınırlar içerisinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesikütüphanelerinden yararlananları ifade eder.

 

Örgütlenme
Madde 3- Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkezikütüphane sistemi çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Birdenfazla eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında birer merkezi kütüphane,tek bir yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanlarında ise o yükseköğretim kurumuna ait birer kütüphane kurulabilir. Bölümler ve daha altdüzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.

            ÇOMÜM.Osman Korfman Kütüphanesi özel kurallara tabidir. 


Yönetim
Madde 4- Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönerge hükümleriçerçevesinde Daire Başkanlığı ve başkanlığa bağlı kütüphane yöneticileri ya dasorumluları tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesiuyarınca kurulan kütüphaneler, Daire Başkanlığı’na bağlı olarak bu Yönergehükümleri çerçevesi içinde ve adı geçen Daire Başkanlığı’nın genel gözetim vedenetimi altında görev yaparlar.

 

Kütüphane veDokümantasyon Daire Başkanlığı ve Görevleri

Madde 5-Daire Başkanlığı, atanacak bir başkanın yönetiminde aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kütüphanehizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak,kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğegörüş bildirmek ve Üniversitedeki kütüphane personeli üzerinde genel eğitim vedenetim görevini yürütmek,

b)Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarınıkarşılamak için yurt içinden ve dışından kitap, süreli yayın, tez, mikro-film,görsel-işitsel gereçler, video bant ve benzeri her türlü bilgiyi sağlamak,saklanan bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek ihtiyaç sahiplerininkullanımına hazır bulundurmak; bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için gereklikütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

c) Her yıl yurtiçinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, süreli yayın, araç-gereç ve benzerimateryal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

ç) Yapılmış olanmateryal isteklerini Kütüphane Danışma Kurulu’na bildirerek, materyal temini vetercihleri konusunda önerilerde bulunmak, 

d) Kütüphanehizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi amacıyla, araç ve gereçlerin en yeniteknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak,

e) Kütüphane vedokümantasyon hizmetleri hakkında faaliyet raporu hazırlamak ve her yıl Ocakayı içinde Rektörlüğe sunmak,

f) Merkez vebirim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve buamaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

g) Gerektiğindekütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yapmak,

ğ) Tahsis edilenbütçe dahilinde, kütüphane materyallerinin çağdaş bir kütüphaneye yakışır birşekilde yenilenmesini sağlamak, kütüphanenin sürdürülebilir gelişimini teminiçin gerekli tedbirleri almak, bu konudaki önerilerini Kütüphane DanışmaKurulu’na sunmak,

h) Kütüphanehizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulmasına engel teşkil edebilecek hertürlüalt ve üst yapı aksaklıklarını görev ve yetki sınırları çerçevesinde çözmek,yetki sınırlarını aşan konularda ise ivedilikle Rektörlük Makamı ve ilgilidiğer Daire Başkanlıklarını haberdar ederek çözüm talep etmek,

ı) Kütüphanedekigelişmeler ve kütüphane hizmetleri konusunda Kütüphane Danışma Kurulu’nu vegeneli bilgilendirmek,

i) Bu Yönergeuyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğerçalışmaları yapmak.

 

BirimKütüphane Yöneticiliği ve Görevleri

Madde 6-Fiziksel durum ya da gereksinimler nedeniyle oluşturulan birim kütüphaneleriyöneticileri ve personeli;

a)Kütüphanelerinde verilecek hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılandüzenlemeler çerçevesinde yürütmek,

b)Kütüphanelerince ihtiyaç duyulan araç-gereç ve diğer her türlü kütüphane materyaliniDaire Başkanlığı’na bildirmek,

c) Hereğitim-öğretim dönemi başında hazırlayacağı faaliyet raporunu DaireBaşkanlığı’na sunmak,
ç) Kütüphane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulmasına engel teşkiledebilecek hertürlü alt ve üst yapı aksaklıklarını görev ve yetki sınırlarıçerçevesinde çözmek, yetki sınırlarını aşan konularda ise ivedilikle DaireBaşkanlığı ve ilgili diğer Daire Başkanlıklarını haberdar ederek çözüm talepetmek,

d) Kütüphanedekigelişmeler ve kütüphane hizmetleri konusunda Daire Başkanlığı’nı ve genelibilgilendirmek,

e) Bu Yönergeuyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğerçalışmaları yapmakla görevlidirler.


Kütüphane Hizmetleri

Madde 7-Kütüphane hizmetleri ''Teknik Hizmetler'' ve ''Okuyucu Hizmetleri'' olmaküzere iki grup halinde düzenlenir ve yürütülür.

 

TeknikHizmetler

Madde 8-Teknik Hizmetler:

a) Kitap, süreliyayın, elektronik yayın, tez, mikro-film, video-bant ve görsel-işitsel araçlargibi her türlü kütüphane materyalinin seçimi, satın alınması ve bağış veyadeğişim yolu ile sağlanması,

b) Sağlanankütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca sınıflandırılması,kataloglanması, ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır duruma getirilmesi vesürekli olarak kullanıma hazır bulundurulması hizmetlerini kapsar.


Okuyucu Hizmetleri

Madde 9-Okuyucu Hizmetleri:

a) İhtiyaçsahiplerinin, belirlenmiş ''ödünç verme'' ve ''yerinde inceleme'' sistemiçerçevesinde her türlü kütüphane materyalinden yararlanmalarının sağlanması,

b) Fotokopi,yayın taraması ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi,

c) Kütüphanedebulunmayan materyalin yurtiçi veya yurtdışı kütüphanelerden sağlanması,

ç) Görsel veişitsel araç, gereç ve materyalin ihtiyaç sahiplerinin yararlanmalarına hazırbulundurulması,

d) Kütüphanehizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılmasıiçin Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıylaihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması hizmetlerini kapsar.


Kütüphanelerden yararlanma

Madde 10-Kütüphaneler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine veüniversitenin kampus kurallarına uymak kaydıyla bütün dış kullanıcılaraaçıktır. ÇOMÜ kütüphanelerinden materyal ödünç alabilecekler ve elektronik materyallerdenyararlanabilecekler 12’nci maddede sayılan kişilerle sınırlıdır.

RektörlükMakamı uygun gördüğü takdirde, “ÇOMÜ Kütüphanesi Okuyucu Kartı” verilmeksuretiyle, bazı kişi ve kuruluşların kütüphane materyallerini ödünç almalarınave/veya elektronik materyallerden yararlanmalarına Daire Başkanlığı’nca izinverilebilir. Elektronik materyal lisans anlaşmalarının hükümleri saklıdır. Bukartın verilmesinde, kamu yararı, üniversitenin ulusal ve uluslar arasısaygınlığı ile uluslar arası kütüphanecilik ve karşılıklılık ilkeleri gözönündebulundurulur. Okuyucu kartı verilmesi şart ve usulleri ile bu kartınkullanıcıya sağladığı haklara ilişkin hükümler Kütüphane Danışma Kurulutarafından belirlenir. 

 

Kütüphanedenyararlananın yükümlülükleri

Madde 11-Kütüphaneye ait kitap veya diğer materyaller özenle kullanılmalıdır.Materyallerin çizilmesi, karalanması, yırtılması, kesilmesi veya sairşekillerde materyallere zarar verilmesi durumunda Daire Başkanlığı’nca yasalişlem başlatılır ve durum Rektörlüğe bildirilir. Kütüphane kurallarına uymayanve kütüphanenin diğer demirbaşlarına zarar veren kişiler hakkında da aynı işlemuygulanır.

Kütüphanemateryallerini izinsiz bina dışına çıkaranlar ve çıkarmaya teşebbüs edenlerhakkında Daire Başkanlığı’nca yasal işlem başlatılır ve durum Rektörlüğebildirilir.

Kullanıcı,ödünç aldığı materyali en geç ödünç verme süresi sonunda Kütüphaneye teslimetmelidir. Ödünç alınan bir materyalin kaybedilmesi halinde ise, kullanıcımateryali kaybettiğini ivedilikle Daire Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu Yönergenin ilgilimaddeleri ve sair Yüksek Öğretim Kurumları mevzuatına göre yasal işlemuygulanır.

 

Ödünç Verme

Madde 12-Madde 14’de belirtilenler dışındaki kitap ve diğer materyalin ödünç verilmesineilişkin esaslar bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı tarafındanbelirlenir.
Üniversitenin öğretim elemanları bir defada en çok 45 gün süre ile en çok 30kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali; idari personel en çok 30gün süre ile en çok 15 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali;yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada en çok 30 gün süre ile en çok20 kitap ve en çok 7 gün süreyle 5 multimedya materyali; Üniversitenin ön lisansve lisans öğrencileri bir defada en çok 20 gün süreyle en çok 5 kitap ve en çok7 gün süreyle 5 multimedya materyali ödünç alabilirler.

Ödünçalınan bir materyal, süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise,o materyalin bir defa daha en çok aynı süre ile aynı okuyucuda bulunmasına izinverilebilir. İki defadan fazla ödünç işlemi yapılabilmesi için, materyalinÖdünç Verme Bankosuna getirilmesi ve materyale başka bir kullanıcı tarafındanrezerv konulmamış olması gerekir.

Gerektiğindeödünç verme süresi dolmadan materyal geri istenebilir.

Üniversiteninişbirliği yapmış olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin vekuruluşların öğretim elemanları ve öğrencilerinin kütüphaneden yararlanma hakkı10.maddenin son fıkrası çerçevesinde değerlendirilir.


Ödünç Verilemeyecek Materyaller

Madde 13-Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

a) Başvuru(müracaat) eserleri /Abstrak, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.)

b) Tezler,

c)Görsel-işitsel araçlar,

ç) Ciltlenmemişsüreli yayınlar,

d) Müziknotaları,

e) Atlas, haritave slaytlar,

f) Koleksiyonparçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller,

g) DaireBaşkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakıncabulunan diğer materyaller.

İhtiyaçsahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde birgörevlinin gözetiminde yararlanabilirler.


Gününde İade Edilmeyen Materyaller

Madde 14-Kullanıcının, ödünç aldığı kitap ve diğer materyali kullanım hakkı 12’ncimaddede belirtilen süreler ile sınırlıdır. Eğer kullanıcı, ödünç aldığımateryali herhangi bir sebeple zamanında teslim edememişse, başkaca hiçbirişleme gerek bulunmaksızın materyal iade tarihini izleyen günden itibaren geçenher gün için Daire Başkanlığı tarafından belirlenip Rektörlükçe onaylanan vekütüphanelere duyurulmuş olan “kullanım süresi aşım bedelini” ödemekleyükümlüdür. Kullanım süresi aşım bedeli uygulaması, kütüphane hizmetlerininsürdürülebilirliğini ve diğer kullanıcıların da ödünç alınan materyale ulaşabilmesinisağlamak amaçlıdır. Hakkaniyete uygun olarak, iade için öngörülmüş yasal süreyiaşan kullanıcının, kullanım süresini aşan dönem için materyalin aşınma payınaortak olması da amaçlanmaktadır. Kullanım süresi aşım bedelleri, Üniversite’ninStrateji Daire Başkanlığı hesabına aktarılır.

Kullanımsüresi aşım bedeli 01.12.2012 tarihinden itibaren materyal başına 0,25 TL/günve 30 günü aşan gecikmeler için 0,50 TL/gün olup, bu miktarların değiştirilmesiDaire Başkanlığı’nın teklifi ve Rektörlüğün onayı ile her zaman mümkündür.

Kendisinekullanım süresi aşım bedeli uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünçaldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden kullanım süresi aşım bedelimiktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyalödünç verilmez.

Kullanımsüresi aşım bedeli uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde,kullanım süresi aşım bedeli uygulamaya devam edilir; ancak, DaireBaşkanlığı’nca gerekli görüldüğü takdirde o kitap veya materyal hakkındakaybedilmiş gibi işlem yapılabilir.

Üniversiteöğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen kullanım süresi aşım bedelleriaylıklarından kesilebilir.

Karşılıklılıkesası uyarınca ödünç verme sisteminden yararlanmaları halinde diğer üniversiteöğretim elemanları, personeli ve öğrencileri hakkında ilgili üniversitelerinRektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Birikenkullanım süresi aşım bedellerinin mazereti yoktur. Üniversitenin, kütüphanekullanıcılarının biriken kullanım süresi aşım bedellerinin tahsili hakkındaicrai işlem ve sair yasal işlemleri başlatma hakkı saklıdır.

 

Ödünç AlınanMateryalin Yıpratılması veya Kaybı

Madde 15-Bir materyali ödünç alan kişi, materyalde dikkatsiz veyahut kötü kullanmasonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda okişinin ödemek zorunda olduğu miktar, Daire Başkanı, 1 kütüphaneci ve 1satınalma memurundan oluşan Değer Takdir Komisyonunca belirlenir.

Değer Takdir Komisyonu,  hasar gören vekullanılamaz hale gelen veya kaybolan materyalin değerinin  tespitindepiyasa araştırması yapar, yayınevi kataloglarını  inceler, materyalinhacmi, cilt bedeli, kağıt kalitesi, ulaşım masrafları, paranın zamaniçinde  değer kaybı, antika ve sanatsal değerleri, nadir eser olupolmadığı gibi hususları göz ününde bulundurarak değer tespitinde bulunur.

Kullanıcıtarafından yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale getirildiği belirlenenmateryal hakkında kaybedilmiş materyale ilişkin hükümler uygulanır.

Ödünçalınan materyalin kaybedildiği veya 3’üncü fıkra uyarınca hakkında kaybedilmişişlemi uygulanması gerektiği hallerde, kitap veya benzeri materyali ödünç alankişiden, ödünç aldığı kitap veya materyalin tam ve ciltli birörneğini/nüshasını temin ve teslim etmesi istenir.

Kaybedilmişmateryali ister kullanıcı, isterse kullanıcı adına Kütüphane temin etsin,materyal kütüphaneye ulaşana kadar kullanım süresi aşım bedeli günlük olarakişlemeye devam eder.

Kaybedilmişmateryalin temin ve tesliminin mümkün olmaması halinde, Değer TakdirKomisyonunca 2’nci fıkra hükmüne uygun olarak materyalin o günkü rayiç bedelitespit edilir ve kullanıcıdan yüzde elli fazlasıyla alınır. Ayrıca kullanıcı,Daire Başkanlığı’na materyali temin ve teslim edemeyeceğine ilişkin yazılı birdilekçe ile başvurduğu tarihe kadar işlemiş olan kullanım süresi aşımbedellerini de ödemekle yükümlüdür. Tahsil edilen paralar Üniversite’ninStrateji Daire Başkanlığı hesabına aktarılır.

DeğerTakdir Komisyonu, kütüphaneye bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayanmateryalin hasara uğratılması ve kaybedilmesi halinde de yukarıdaki esaslarçerçevesinde değer tespiti yapar.

 

Demirbaş Kayıtlarından Düşümü Yapılacak Materyaller

Madde 16- Kütüphanede yırtılmış, yıpranmış ve kullanımasunulamayacak duruma gelen ve bu sebeple demirbaş kayıtlarından düşüm yapılmasıgereken materyallerin tespiti Demirbaş Düşüm Komisyonu tarafından yapılır.Demirbaş Düşüm Komisyonu; Daire Başkanı, 1 kütüphaneci ve 1 satınalmamemurundan oluşur. Demirbaş kayıtlarından düşümü yapılacak materyallerKütüphane Danışma Kurulu’nun onayına sunulur.

 

KullanımSüresi Aşım Bedeli ve Kaybolan Materyalin Tazmini

Madde 17-Ödünç aldığı kitap veya benzeri materyali en geç ödünç alma süresi sonunda iadeetmeyen, tahakkuk eden kullanım süresi aşım bedelini ödemeyen veya kaybettiğimateryali 15’inci madde uyarınca temin ve teslim veya tazmin etmeyen kişiyehiçbir şekilde başka materyal ödünç verilmez ve bu kişi hiçbir şekildekütüphane hizmetlerinden yararlandırılmaz.

Kütüphanedenaldığı materyal ile ilgili yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş olan biröğrenciye geçici mezuniyet belgesi ve diploması verilmez. Üniversitenin öğretimelemanları ile personeli ve diğer üniversitenin personeli hakkında kullanımsüresi aşım bedeli ve kaybedilen malzemeye ilişkin tazmin miktarının tahsili hususundabu Yönetmeliğin 14’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Heröğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi kütüphane ile ilişiği olanöğrencilerin listesini bağlı bulundukları birimin Öğrenci İşleri Bürosunagönderir. Bu öğrenciler kütüphane ile ilişiği olmadığını belirten belgeyiÖğrenci İşleri Bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, kendilerine Üniversitekimlik kartı verilmez.

Buişlemler Daire Başkanı’nın koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıve Personel Daire Başkanlığı’nın işbirliği ile yürütülür.

 

İlişik Kesme

Madde 18-Emekli olan, istifa eden, sözleşmesi yenilenmeyen öğretim elemanları vepersonel ile mezuniyet veya kayıt silme durumundaki öğrenciler ÜniversiteMerkez Kütüphanesi başta olmak üzere, bağlı bulundukları birimkütüphanelerinden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Bu durumdakiöğrencilerin isimleri Öğrenci İşleri Bürosu’nca, Kütüphane ve DokümantasyonDaire Başkanlığı’na bildirilir. Kütüphaneye herhangi bir nedenle borcu olan,üzerinde ödünç yayın bulunanlara, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri süreiçerisinde ilişik kesme belgesi verilmez.

 

KütüphaneDanışma Kurulu ve Görevleri

Madde 19-Kütüphane Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısıbaşkanlığında; Rektörlük Makamı’nca kütüphanelerden sorumlu kılınan ayrıca 1öğretim elemanı ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı’ndan oluşur.

KütüphaneDanışma Kurulu her yıl Ocak ayı içinde olağan olarak ve gerektiğinde başkanınçağrısı üzerine toplanır. Kurulun sekreterlik hizmetleri Daire Başkanlığı’ncayürütülür.

KütüphaneDanışma Kurulu’nun Görevleri;                      

a) Kütüphanelerarasında genel koordinasyon ve işbirliği konularında gözlem ve gerektiğindeönerilerde bulunmak,

b)Kütüphanelerce verilen hizmetleri izlemek ve bu hizmetlerin geliştirilmesi içinönerilerde bulunmak,

c) DaireBaşkanlığı tarafından hazırlanmış olan yıllık faaliyet raporunu incelemek, bufaaliyetlere ilişkin görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

ç) DaireBaşkanlığınca hazırlanan bütçe taslağını incelemek ve konu ile ilgili görüşbildirmek,
d) Satın alınacak kitap ve diğer her türlü materyal için uygulanacak esaslarhakkında görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

e) Bu Yönergeninhükümlerinin gerektirdiği veya Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerinegetirmektir.

 

 

 

 

DiğerHükümler

Madde 20-Üniversitede yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin birernüshası kütüphanede toplanır. Bu tezler ilgili enstitülertarafından basılı ve manyetik ortamda Merkez Kütüphane'ye gönderilir.

 

Madde 21-Kullanıcı, Daire Başkanlığı tarafından kendisine gönderilecek duyuru, uyarı vemesajlar ile diğer yazışmalar için kullanılmak üzere Kütüphaneye kaydıesnasında güncel bir eposta adresini Daire Başkanlığı’na bildirmekleyükümlüdür. Üniversite Kütüphanesi Otomasyon Sisteminde yapılan epostagüncellemesi de sözkonusu bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yeterlikabul edilir. Kullanıcının epostasının değişmesinden veya güncel olmamasındandoğacak aksaklıklardan kullanıcı sorumlu olup, Daire Başkanlığınca gönderilen epostalarkullanıcıya ulaşmış kabul edilir.

 

Yürürlük
Madde 22- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihteyürürlüğe girer. İş bu yönerge ile bundan önce 11/01/2002 tarih ve 01/29 sayılıSenato Kararı ile uygulamaya konulan “Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKütüphaneleri Yönergesi” yürürlükte kaldırılmıştır.

 

Yürütme
Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiRektörü yürütür.