ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler

 

Amaç

Madde 1-Bu yönergenin amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek,bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bulunan gizlilik dereceli ve unvanlar ile bu birim ve unvanlara atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini ve bunları yapacak mercileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-Bu yönergede geçen;

a)Üniversite :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni

b)Rektör :Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü’nü

c)Gizlilik Dereceleri :Yetkisiz kimselere açıklanması salıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanmasını ve adlandırılmasını,

d)Bilmesi Gereken :Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen ,onu inceleyen ,uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları ,

e)Güvenlik Soruşturması:Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında bir tehdit olup olmadığının ,yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının ,ahlaki durumunun yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle tespiti ve değerlendirilmesini

f)Arşiv Araştırması:Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının ,kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği il adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespitini ,

ifade eder.

 

Gizlilik Derecesinin Sınıflandırılması:

Madde 5-Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.

a)Çok Gizli :Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine,ulusal varlık ve bütünlüğe,iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zarar verecek,yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj,rapor,doküman,araç,gereç,tesis ve yerler için kullanılır.

b)Gizli :Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine,ulusal varlık ve bütünlüğe ,iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek ,yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj,rapor,doküman,araç,gereç,tesis ve yerler için kullanılır.

c)Özel:İzinsiz açıklandığı takdirde ,Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj,rapor,doküman,araç,gereç,tesis ve yerler için kullanılır.

d)Hizmete Özel:Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli,gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj,rapor,doküman,araç,gereç,tesis ve yerler için kullanılır.

 

Gizlilik Dereceli Birim ve Kadrolar

Madde 6-Gizlilik dereceli birim,personel daire başkanlığı not bürosu,evrak servisi ve harita arşividir.

            Bu birimlerde görev yapanlardan hangileri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı bu yönergenin 8. maddesinde gösterilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve

Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Esaslar

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapacak Makamlar

Madde 7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Rektörlüğün talebi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli,mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.

Hakkında Güvenlik soruşturması ve arşiv Araştırması Yapılacak Personel

Madde 8-güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi personelden;

 

A)Haklarında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca güvenlik soruşturması ,Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır:

a)Üniversite Rektörünün hakkında araştırma yapılmasını isteyeceği işbu Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamındaki personel,

 

B)Haklarında emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel şunlardır:

a)Personel Daire Başkanlığında sicil arşivinde görevlendirilecek personel ,

b)Öğrenci işleri Daire Başkanlığında not bürosunda görevlendirilecek personel,

c)evrak servisinde görevlendirilecek personel,

d)Harita sorumlusu olarak görevlendirilecek personel,

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi

Madde 9- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını gerektiren bir görevle görevlendirilenler için yapılan soruşturma ve araştırmalar,görevlendirme işlemi beş yıl içinde gerçekleştirilmemişse yeniden yaptırılabilir.

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Usul

Madde 10-hakkında güvenlik soruşturması talep edilen personel için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak adli sicil kaydı,nüfus cüzdanı örneği ve ekteki formdan beş suret noksansız olarak doldurulur.

            Bu formlardan birer örnek Rektörlükçe istek yazısı ekinde ilgisine göre Başbakanlığa,Emniyet Genel Müdürlüğüne ve ilgili valiliklere gönderilir.

Gizliliğe Uyma

Madde 11-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe uyulur.Soruşturma ve araştırma sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Sorumluluk

Madde 12-Bu yönerge kapsamındaki personel hakkında ,Personel Dairesi Başkanlığı bu yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yaptırmaktan sorumludur.

 

Değerlendirme

Madde 13-Üniversite personeli için yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması hakinde,kişinin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırıp çalıştırılmamaları ,yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek gerektiğinde incelemek ve sonucunu Rektörün takdirine sunmak üzere Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı başkanlığında ve Personel Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.

            Değerlendirme Komisyonu üyelerinden biri hakkında yapılacak incelemeye o üye katılmaz.

            Değerleme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.

 

Geçici Madde 1-Bu Yönerge hükümleri uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar dışında kalan personel hakkında ,26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adli sicil kayıtları dışında kalan kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyasından çıkartılır ve imha edilir.

 

Geçici Madde 2-Bu yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olan personel hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaz.

 

Yürürlük

Madde 14-Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15-Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

 

Soyadı

 

Adı

 

1.İkametgah Adresi

 

2.Halen Oturma Adresi

 

3.Öğrenim Durumu

 

En Son Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri                                               Tarihten Tarihe

 

 

4.Aileye Dair Bilgiler

 

                        Soyadı-Adı     D.Yeri ve Tarihi        Uyruğu           Yaşayanların Adresi

 

Babasının

 

Annesinin

 

Eşinin

 

Kardeşlerinin

(18 Yaşından Büyük Olanlar)

 

5.En Son Çalıştığınız Yer

İşinin Çeşidi               Tarihten Tarihe         İşverenin Adresi                   Ayrılış Nedeni

 

 

6.HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI

                        VAR                                                  YOK

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM

 

                                                                                              İMZA VE TARİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÜFUS CÜZDAN SURETİ

 

·        Soyadı

·        Adı

·        Baba Adı

·        Ana Adı

·        Doğum Yeri

·        Doğum Tarihi

·        Medeni Hali

·        Uyruğu

·        Dini

·        İl

·        İlçe

·        Mahalle

·        Köy

·        Cilt no

·        Sayfa No

·        Kütük Sıra No

·        Veriliş Sebebi

·        Veriliş Tarihi

·        Seri No

·        Kayıtlı Olduğu

·        Nüfus İdaresi

·        a)Başlama Tarihi

·        b)Terhis Tarihi

·        Cezaları

 

 

 

NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

SOYADI                    ADI                GÖREVİ        İMZA             MÜHÜR        TARİH

 

 

 

NOT: BU FORM KESİNLİKLE DAKTİLO İLE DOLDURULACAKTIR.