GençlikDanışma Birimi Çalışma Yönergesi

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Amaç:

Madde 1- BuYönetmeliğin amacı, ÇOMÜ Gençlik Danışma Biriminde görevlendirilecek hekim,ebe/hemşire, psikolog, psikolojik danışman, diyetisyen ve diğer personel ilegençlik destek grubunu oluşturan gönüllü öğrenciler ve akran danışmanlarınınnitelikleri, sayısı, birimde görevlendirilmeleri, görev, yetki vesorumlulukları, çalışma şartları, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerininasıl yürütecekleri, Gençlik Danışma Biriminin niteliği, bu birimde bulunmasıgereken personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eğitimve nitelikleri ile Gençlik Danışma Biriminden hizmet alınmasına dair usul veesasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2- SağlıkMerkezinde çalışan ve Gençlik Danışma Biriminde görev alacak koordinatör,hekim, hemşire, psikolog/psikolojik danışman , diyetisyen,gönüllü öğrencilerden oluşan “gençlik destek grubu” ve “akran danışmanları”nıkapsar.

Dayanak:

Madde 3-2547 sayılı Yükseköğretim kanununun, 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılıYükseköğrenim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri DairesiUygulama Yönetmeliğinin ilgili 4, 5(d-f), 10(a-b-c), 11, 14 ve 18. maddeleriuyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin ve buna bağlı Sağlık Merkezlerininyürüteceği hizmetlerin geliştirilmesi kapsamında, yer alan hükümleri (hizmetleri ) içerir.

Tanımlar:

Madde 4–Bu yönergede geçen;

a) Birim; GençlikDanışma Birimi (GDB),

b) Birim Koordinatörü;GDB’den sorumlu hekim,

c) Birim Sorumlusu; Ofissorumlusu ebe/ hemşire

d) Gençlik destek Grubu;Birimde hizmet verecek gönüllü öğrenci topluluğu,

e) Akrandanışmanı/eğitmeni; Akran eğitimi almış, gönüllü öğrencilerdir.

d) Akademik danışman;Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından ilgili anabilim dallarından, GDB’ye akademikdüzeyde danışmanlık yapmak ; projeleri yönlendirmek ve eğitim çalışmalarınıdüzenlemek üzere görevlendirilecek öğretim üyeleridir.

İkinci Bölüm

Yapısı,Çalışma Usul ve Esasları,

Yürürlük veYürütme

Kuruluş Amacı:

Madde 5-ÇOMÜ Gençlik Danışma Biriminin, sağlıklı yaşamla ilgili; Fiziksel büyüme,Cinsel ve psiko-sosyal gelişim, Gençlere yönelik aile danışmanlığı, Psikolojikproblemler, Sık görülen sistemik hastalıklarda teşhis ve tedavi, Aşı hizmetleri,Sigara ve Madde bağımlılığına yönelik danışmanlık ve yönlendirme, PsikolojikDanışmanlık, Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, Koruyucu Sağlık HizmetleriDanışmanlığı hizmetlerinin verildiği bir birim olması amaçlanmıştır. Aynızamanda ÇOMÜ’de üreme sağlığı hizmetlerinin kullanılabilirliği veerişebilirliğinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi dehedeflenmiştir.

GDBKoordinatörünün Atanması:

Madde 6-GDB’nin sorumlusu koordinatör olan hekimdir. GDB’nin koordinatörü, ÇOMÜ SağlıkMerkezi hekimleri arasından ÇOMÜ Rektörlüğünce iki yıllığına atanır.

GDB’de GörevAlan Personelin Atanması:

Madde 7- GDB’debir ofis sorumlusu bulunur. Ofis sorumlusu ebe/hemşiredir, GDB Koordinatörününönerisi ile ÇOMÜ Rektörlüğünce atanır. Yine GDB’de çalışan psikolog, psikolojikdanışman, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, diğer hekim ve ebe/hemşireler ilegerektiğinde tıbbi teknolog, sağlık memuru ve tıbbi sekreter ile diğer personelGDB koordinatörü tarafından belirlenerek, ÇOMÜ rektörlüğünce atanır.

GDB AkademikDanışmanın Atanması:

Madde 8- GDBAkademik danışmanı, birimin eğitim çalışmalarını desteklemek akademik düzeydekiçalışmalara danışmanlık yapmakla sorumlu olan öğretim üyes(ler)idir. GDBAkademik danışmanları Tıp fakültesi Dekanı tarafından ilgili öğretim üyeleriarasından (Enfeksiyon Hastalıkları, Psikiyatri, Halk Sağlığı, Aile hekimliği,Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Göğüs hastalıkları Ana Bilim Dalları ),belirlenerek ÇOMÜ Rektörlüğünce görev yapmak üzere atanır.

AkranDanışmanlığı/Genç Katılımı:

Madde 9- GDBiçinde görev yapan “gençlik destek grubu” Üniversiteöğrencileri arasındaki gönüllülerden oluşur. Bu gruptakiöğrenciler arasından koordinatörce uygun görülen gençler ilgili kurumlardanakran eğitimi alarak “akran danışmanı” olurlar. GDB’de dörtyıl çalışan akran danışmanlarına ise mezuniyet belgesi verilir.

GDB’ninGörevleri:

Madde 10- GDB’ningörevleri, başta Üniversite öğrencileri olmak üzere başvuruda bulunan herkese;bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir. Bu hizmet sırasında gerekligörüldüğü durumlarda kişilerin sağlık hizmeti alabilmelerini kolaylaştırmakamacı ile ÇOMÜ Sağlık Merkezi poliklinik ve laboratuar hizmetlerinden destekalınır. İleri tetkik tedavi ve konsültasyon gereken durumlarda da ÇOMÜ TıpFakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile

2. basamak hastaneleresevkler düzenlenir.Öğrencilerin hızlı bir şekilde sağlık hizmeti almaları veGDB ile gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, ÇOMÜ Tıp FakültesiUygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından ilgili poliklinikleregörev verilir.

İlgili polikliniklerin

ÇOMÜGençlik Danışma Biriminin üniversite içinde ve dışında yapacağı eğitimler,düzenleyeceği seminerler, konferanslar, açacağı standlar, telefon destek hattıkullanmak merkezin web sitesi üzerinden bilgi sağlamak gibi tüm diğerfaaliyetleri, ÇOMÜ Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınınkoordinasyonunda yürütülür.

GDB’ninLogosu:

Madde 11 - Biriminlogosu beyaz zemin üzerine içe geçmiş kırmızı, sarı, yeşil, mavi renkte içi boşiki kalp şeklinde çizgiler ve sağ tarafında koyu ve açık mavi, kırmızı, yeşilzeminli kutular üzerinde Ç.O.M.Ü., Gençlik, Danışma, Birimi yazılarındanoluşmaktadır.

Madde 12-İş bu yönerge ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından Üniversite Senatosunda onaylandıktansonra yürürlüğe girer.