Yönerge .doc Formatında Bilgisayarına indir

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI

LLP/ERASMUS PROGRAMI ve ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR İLE GELEN YABANCI ÖĞRENCİLER

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLARAmaç ve Kapsam

MADDE 1. Bu Yönerge, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yabancı ülkelerdeki üniversiteler veya diğer kurumlar arasında yapılan Erasmus İkili Antlaşmaları veya Uluslararası Antlaşmalar çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne eğitim–öğretim amacıyla gelen yabancı öğrenciler için yabancı dillerde (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca gibi) verilecek derslerden oluşacak Uluslararası Program’ın oluşturulup uygulanmasına, gelen öğrencilerin kayıt, sınav, değerlendirme ve not dökümü (transkript) işlemlerine ilişkin hususları düzenler.

Dayanak

MADDE 2. Bu Yönerge 21/09/1993 tarih ve 21705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 29.04.1994 tarih ve 21919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 13.02.2006 tarih ve 26079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, AB Hayatboyu Öğrenme Programı-Yükseköğretim Kurumları için Erasmus Uygulama El Kitabı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3. Bu Yönerge’de geçen;

 1. Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

 2. Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

 3. Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

 4. Erasmus Kurum Koordinatörü : Rektör tarafından atanan Erasmus Kurum Koordinatörünü,

 5. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü : İlgili birimin Dekan/ Müdür tarafından atanan koordinatörünü,

 6. Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program Erasmus Koordinatörleri : İlgili Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program Başkanları tarafından atanan koordinatörü,

 7. Uluslar arası Anlaşmalar Koordinatörü : Rektör tarafından atanan Uluslararası Anlaşmalar Koordinatörünü,

 8. Birim: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksekokul veya Meslek Yüksek Okulunu,

 9. Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ilgili Fakülteleri, Enstitüleri, Yüksekokulları veya Meslek Yüksekokullarında bulunan Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ve Programlarını,

 10. Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Kurulu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Bölüm/Program Kurullarını,

 11. Uluslararası Program: Erasmus İkili Antlaşmalar veya Uluslararası Antlaşmalar kapsamında gelen öğrencilere verilecek yabancı dillerde (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca gibi) verilecek dersleri içeren programı,

 12. Erasmus Birimi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Birimini,

 13. Uluslararası Antlaşmalar Birimi : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Uluslararası Antlaşmalar Birimini,

 14. Erasmus: Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı’nın yükseköğretim ile ilgili alt programını,

 15. Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını,

 16. Erasmus İkili Anlaşması (Biletaral Agreement): Üniversitemiz birimleri ile Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olan AB Ülkeleri Üniversitelerinin birimleri arasında yapılan öğrenci/öğretim elemanı değişim anlaşmasını,


r) Uluslararası Antlaşma (International Agreement): Üniversitemiz ile yurtdışındaki

bir üniversite arasında yapılan öğrenci & öğretim elemanı değişimi içeren

anlaşmasını,


s) Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Değişime katılan öğrencinin alacağı

dersler, derslerin kredisini gösteren anlaşmayı,


t) ECTS Transkripti : Değişime katılan öğrencinin aldığını notları ve ECTS kredilerini

gösterir belgeyi,


u) ECTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,


v) Eğitim Süresi Onay Formu (Confirmation of Exchange and Study Period):

Öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde geçirdikleri süreyi belirten bir

belgeyi,


u) ULP: Erasmus dersi olarak belirlenen bir dersin mevcut kodunun başına konulacak

harf kodunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI PROGRAM DERSLERİNİN OLUŞTURULMASI


Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Başkanlıklarınca Yapılacak İşlemler:


MADDE 4. Üniversitede bulunan Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programların yetkili kurulları yabancı ülkelerden gelen öğrencilere okutulacak Uluslararası Programda yer alacak yabancı dillerde verilecek derslerin isimlerini, içeriklerini, ECTS ve ÇOMÜ kredilerini, ULP ders kodlarını EK-1’de belirtilen formu doldurarak Fakülte Dekanlıklarına / Enstitü Müdürlüklerine / Yüksekokul Müdürlüklerine /Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine sunar. Uluslararası Programda yer alacak derslerin ECTS kredileri, olağan programlardaki derslerin ECTS kredilerinden bağımsız olarak hesaplanır.


Dekanlık ve Müdürlüklerce Yapılacak İşlemler:

MADDE 5. Dekanlık ve Müdürlükler, Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program kurullarından gelen Uluslararası Program önerisini Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu kurulunda görüşerek karara bağlar ve Üniversite Senatosu’nun onayına sunar. Söz konusu kurullar gerekli gördüklerinde bölümler ya da programlar arasında yabancı dilde ortak bir uluslararası programa da karar verebilirler ve Üniversite Senatosu’nun onayına sunarlar. Uluslararası Program kapsamındaki dersler için Güz/Bahar dönem ayrımı yapılmaksızın tek bir program olarak ve öğrencilerin bulundukları yıl ayrımı yapılmaksızın oluşturulur ve uygulanır.MADDE 6. Uluslararası Program kapsamındaki derslerin kodları ULP ile başlar, aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birim numarası ve 001’den başlamak üzere üç haneli ders numarası ile oluşturulur.


19

Sosyal Bilimler Enstitüsü

21

Fen Bilimleri Enstitüsü

07

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

01

Eğitim Fakültesi

02

Fen Edebiyat Fakültesi

22

Güzel Sanatlar Fakültesi

03

İlahiyat Fakültesi

04

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

05

Su Ürünleri Fakültesi

24

Tıp Fakültesi

06

Ziraat Fakültesi

25

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

26

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

18

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu

08

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

27

Yabancı Diller Yüksekokulu

12

Ayvacık Meslek Yüksekokulu

13

Bayramiç Meslek Yüksekokulu

10

Biga Meslek Yüksekokulu

14

Çan Meslek Yüksekokulu

09

Çanakkale Meslek Yüksekokulu

15

Ezine Meslek Yüksekokulu

16

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

20

Gökçeada Meslek Yüksekokulu

23

Lapseki Meslek Yüksekokulu

11

Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

17

Yenice Meslek Yüksekokulu


MADDE 7. Uluslararası Program, her akademik yıl başlangıcında ilgili Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program kurullarınca gözden geçirilir ve gerekirse 5. Madde’de belirtilen şekilde değişiklikler önerilir.MADDE 8. Üniversite Senatosu’nun onayından geçen Uluslararası Programdaki dersler için görevlendirilecek öğretim üyeleri, her yarıyıl başında ilgili Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program kurullarınca önerilir ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu kurullarınca onaylanır.MADDE 9. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Sistemi’nde, Uluslararası Program butonu altında uluslararası programlardaki dersleri ve derslere yönelik bilgilerin (EK-1’deki formda belirtildiği şekilde) yayınlanmasını ve gelen yabancı öğrencilere İngilizce olarak sunulmasını sağlar.

MADDE 10. Gelen yabancı öğrenciler, kendi üniversitelerinde okudukları bölümlerle ya da programlarla ilgili derslerinin yanı sıra, diğer bölümler ya da programların Uluslararası Programından da ilgili koordinatörlerin onayı ile dersler seçebilirler. Ayrıca, ilgili Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programlar tarafından normal programlarında Türkçe olarak okutulan I. veya II. öğretim derslerinden de, ilgili koordinatörlerin onayı ile dersler seçebilirler.


MADDE 11. Uluslararası Programdaki derslerin açılması için en az 10 öğrencinin kayıtlı olması şartı aranmaz.


MADDE 12. Uluslararası Program kapsamında verilen dersler için görevlendirilmiş öğretim elemanlarına, mecburi ders yükleri dikkate alınmaksızın II. öğretim ders ücreti ödenir.


MADDE 13. Uluslararası program kapsamında yabancı dilde verilen dersleri üniversitemizin diğer öğrencilerinin de alması sağlanabilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ


MADDE 14. Erasmus kapsamında gelen yabancı öğrenciler başvurularını Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Birimi’ne yapar. Ayrıca, Uluslararası Program Paketi’nden bu Yönerge’de belirtilen esaslara göre ders seçimlerini yapar.


Uluslararası Antlaşmalar kapsamında gelen yabancı öğrenciler başvurularını Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Uluslararası Antlaşmalar Birimi’ne yapar. Ayrıca, Uluslararası Program Paketi’nden bu Yönerge’de belirtilen esaslara göre ders seçimlerini yapar.


MADDE 15. Erasmus kapsamında gelecek yabancı öğrencilerin alacağı dersleri belirten Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) doldurulur. Erasmus Birimi Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program Koordinatörü’nun onayına sunulmasını ve ilgili sürecin tamamlanmasını sağlar.


Uluslararası Antlaşmalar kapsamında gelecek yabancı öğrencilerin alacağı dersleri belirten Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) doldurulur. Uluslararası Antlaşmalar Birimi Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program Koordinatörü’nün onayına sunulmasını ve ilgili sürecin tamamlanmasını sağlar.


MADDE 16. Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ya da ilgili Enstitü Öğrenci İşleri tarafından öğrencinin kayıt, öğrenci numarası ve öğrenci kimliği işlemlerinin tamamlanması sağlanır.


MADDE 17. Gelen yabancı öğrenciler aldıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Bu değişiklikler karşı kurum ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlerinin onay sürecinin tamamlanmasından sonra geçerlilik kazanır. Değişiklik ve onay işleminin dönem başladıktan sonraki 1 ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

.

MADDE 18. Sınavların yapılışı, notlandırma ve notların bildirilmesine ilişkin konularda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.BEŞİNCİ BÖLÜM

TRANSKRİPT İŞLEMLERİ

MADDE 19. Gelen öğrencilerin derslerinden aldıkları notları gösterir ECTS transkriptleri Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Koordinatörleri tarafından düzenlenir ve ilgili dekan ya da müdür imzasına sunulur. İki kopya halinde hazırlanan ECTS transkriptinin bir kopyası öğrenciye verilir, bir kopya ise Erasmus Birimi’ne / Uluslararası Antlaşmalar Birimi’ne iletilir. Gelen öğrencilerden transkript ücreti talep edilemez. ECTS Transkript örneği EK- 2’de bulunmaktadır.

MADDE 20. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi notlarının ECTS notlarına dönüştürülmesi, aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

COMU  Notu

ECTS Notu

AA

A

BA , BB

B

CB, CC

C

DC, DD

E

FD

FX

FF

F

MADDE 21. Gelen yabancı öğrenciye değişim dönemi sonunda, öğrencinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde geçirdikleri süreyi belirten “Eğitim Süresi Onay Formu (Confirmation of Exchange and Study Period) Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program Koordinatörleri tarafından iki nüsha olarak doldurulur ve imzalanır. Bir nüshası öğrenciye verilir, bir nüsha Erasmus Birimi’ne/ Uluslararası Antlaşmalar Birimi’ne iletilir.


 

ALTINCI BÖLÜM

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME


Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 22. Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan konularda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Erasmus Değişimi Uygulama Elkitabı” nda geçen hükümlere göre, diğer konularda ise Dış İlişkiler Yürütme Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 23. Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24. Bu yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

EK 1


ERASMUS / ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR


ULUSLARARASI PROGRAMLARDA VERİLECEK DERSLER

(Her ders için aşağıdaki tablo doldurulacaktır)
ULP Ders Kodu

ULP - Birim Kodu - 001 ile başlayan nümerik rakam

Dersin İngilizce adı


Dersin Türkçe adı


Dersin verileceği dil


Sorumlu öğretim elemanı


ECTS Kredisi


ÇOMÜ Kredisi


Ders içeriği (İngilizce)

EK 2 – Sayfa 1

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY

TR CANAKKA01


ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

TRANSCRIPT OF RECORDSSTUDENT DETAILS

First Name


Surname


Date of Birth


Place of Birth


Gender


Registration Date


Registration NumberRECEIVING INSTITUTION

Name of Receiving Institution

Canakkale Onsekiz Mart University

Faculty / Department


Erasmus Departmental Coordinator:

Name :

Tel :
E-mail :


SENDING INSTITUTION

Name of Sending Institution


Country


Subject AreaCOURSES TAKEN


Course Unit code (1)


Title of the course unit

Duration of

course unit

(2)

Local

grade (3)

ECTS

grade (4)

ECTS

credits (5)(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page


Signature of Registrar/Dean/Administration Officer

Stamp of institution


DateNB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the official stamp of the institution.EK 2 – Sayfa 2(1) Course unit code:

Refer to the ECTS information Package


(2) Duration of course unit:

Y = 1 full academic year

1S = 1 semester

2S = 2 semesters

1T = 1 term/trimester

2T = 2 terms/trimesters


(3) Description of the institutional grading system:

LOCAL GRADE

LOCAL GRADE POINT

ECTS GRADE

AA

4.00

A

BA

3.50

B

BB

3.00

B

CB

2.50

C

CC

2.00

D

DC

1.50

E

DD

1.00

E

FD

0.50

FX

FF

0.00

F


(4) ECTS grading scale:


ECTS Grade

% of successful students normally achieving the grade

Definition

A

B

C

D

E

FX

F

10

25

30

25

10

-

-

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

GOOD - generally sound work with a number of notable errors

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

FAIL - considerable further work is required


(5) ECTS credits:


1 full academic year = 60 credits

1 semester = 30 credits

1 term/trimester = 20 credits