ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ETİK İLKELERİ VE ETİK KURULU HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak,Tanımlar, Kapsam

 

Amaç

Madde 1: Bu Yönergeninamacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) etik kültürü oluşturmak veyerleştirmek, Üniversite personelinin görevlerini yürütürken uymaları gerekenetik davranış ilkelerini belirlemek, görevlerini yerine getirirken adalet,dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık, kaynakların kötüye kullanılmaması gibi genelkurallara zarar verilmesini önlemek ve Etik Kurulun kurulması, çalışması vebaşvuruları ile ilgili kuralları düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2: Bu Yönerge08.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5176 sayılı “Kamu GörevlileriEtik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna”,13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranışİlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” ve 26 Aralık 2007tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğidayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3: Bu Yönerge’de geçen;

Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

Rektör: ÇOMÜ Rektörünü,

Senato: ÇOMÜ Senatosunu,

Etik Kurul: ÇOMÜ Etik Kurulunu,

Üniversite Birimleri:ÇOMÜ’ye bağlı enstitüleri, fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları,konservatuarı, idari birimleri, merkezleri ve diğer sosyali kültürel ve sportifbirimleri,

Üniversite Personeli: Üniversite birimlerinde çalışanakademik, idari personel ile sözleşmeli personel, işçi ve hizmet alımı yoluylaçalışan şirket personelini ifade eder.

 

Kapsam

Madde 4: Bu yönerge;

a- ÇOMÜ’nünakademik ve idari kadrolarında bulunan personelin akademik ve diğer hizmetetiğini ilgilendiren eylemlerini,

b- ÇOMÜadresiyle yurtiçi ve yurtdışı dergilerde, her çeşit basın-yayın organındayayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilen tüm yayınlarla ilgili yayın etiğikonularını,

c– ÇOMÜpersonelince yapılan her türlü bilimsel araştırma ve çalışmaları, üniversitefonlarınca desteklenen ve üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen bilimselaraştırma ve geliştirme projeleri, üniversite bünyesinde gerçekleştirilenbilimsel toplantı ve etkinlikler ile ilgili araştırma etiği konularını,

d- Üniversitedeeğitim ve öğretim süreçlerinde ortaya çıkan etik sorunları,

e- Üniversitenintopluma hizmet ve toplumsal sorumluluklarının söz konusu olduğu durumlardaortaya çıkan etik konuları,

f- Üniversiteninpaydaşlarıyla ilişkilerinde ortaya çıkan etik sorunları,

g- Üniversiteninfarklı birimleri ve çalışanları arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan etiksorunları,

h- EtikKurul'un yapısı, görevleri ve çalışma biçimini,

ı- EtikKurul'a başvuru ve etik değerlendirme süreçlerine ilişkin konuları kapsar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Davranışİlkeleri

 

 

I – Genel Etik Kuralları

 

Görevin yerine getirilmesinde kamuhizmeti bilinci

Madde 5: Üniversitepersoneli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi,katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi,hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveniesas alırlar

 

Halka hizmet bilinci

Madde 6: Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerinegetirilmesinde; diğer personelin, öğrencilerin, Üniversite dışından kurum,kuruluş ve kişilerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin,hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, hizmettenyararlananların memnuniyetini artırmayı, ihtiyacına ve hizmetlerin sonucunaodaklı olmayı hedeflerler.

 

Hizmet standartlarına uyma

Madde 7: Üniversite personeli, kamu hizmetlerinibelirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler.

 

Amaç ve misyona bağlılık

Madde 8: Üniversite personeli, Üniversitemizin StratejikGelişim Planında belirlenen amaçlarına ve misyonu ile devlet ve toplumunçıkarlarına uygun davranırlar.

 

Dürüstlük ve tarafsızlık

Madde 9: Üniversite personeli; tüm eylem ve işlemlerindeyasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler,görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefiinanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar,insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsateşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. Takdiryetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlükeyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

 

Saygınlık ve güven

Madde 10: Üniversite personeli, Üniversiteye güvenisağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layıkolduklarını davranışlarıyla gösterirler. Kamu hizmetine güven duygusunuzedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlardabulunmaktan kaçınırlar.

          Yönetici veya denetleyici konumundabulunan personel, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit ediciuygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez,mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talepedemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.

 

 

Nezaket ve saygı

Madde 11: Üniversite personeli, üstleri,meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazikve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinindışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

 

Yetkili makamlara bildirim

Madde 12: Üniversite personeli, bu Yönergedebelirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerdebulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bireylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkilimakamlara bildirirler.

          İlgili amirler, ihbarda bulunan kamugörevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarargelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

 

Çıkar çatışmasından kaçınma

Madde 13: Çıkar çatışması; Üniversite personeliningörevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya daetkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya dailişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarlailgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahipolmaları halini ifade eder.

         

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıylakullanılmaması

Madde 14: Üniversite personeli; görev, unvan veyetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaatsağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşerikayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veyakayırmacılık yapamazlar.

          Üniversite personeli, görev, unvan veyetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cdve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum,vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaatsağlayamazlar.

 

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Madde 15: Üniversite personelinin tarafsızlığını,performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkilemeihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylıolarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

          Üniversite personeli, yürüttüklerigörevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzelkişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudandoğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

 

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

Madde 16: Üniversite personeli, kamu bina vetaşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmetgerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her anhizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

 

Savurganlıktan kaçınma

Madde 17: Üniversite personeli, kamu bina vetaşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf vesavurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünüve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

 

 

 

 

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

Madde 18: Üniversite personeli, görevlerini yerinegetirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama,taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanatveremezler.

         

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

Madde 19: Üniversite personeli, halkın bilgi edinmehakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesihalinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunundabelirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.

          Üniversite personeli, kamu hizmetleriile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bukararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksineyasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecekolanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

         

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Madde 20: Üniversite personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasındasorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusaldeğerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar.

          Yönetici durumundaki Üniversite personeli,birimlerinin amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleriengellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.

          Yönetici durumundaki Üniversite personeli,,yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirlerialırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim vebilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıyakaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişiseldavranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.

 

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

Madde 21: Üniversite personeli, eski personelinekamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlımuamelede bulunamaz; ancak gerekli saygı gösterilir.

 

Mal bildiriminde bulunma

Madde 22: Üniversite personeli, kendileriyleeşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacakve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet veYolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama malbildiriminde bulunurlar.

          Üniversite Etik Kurulu, gerekligördüğü takdirde Rektör’ün onayını almak şartıyla mal bildirimlerini incelemeyetkisine sahiptir.

 

 

II – Diğer Etik Kurallar

 

Mesleki Etik

Madde 23: Üniversite personeli iş ve işlemleriniyerine getirirken aşağıdaki mesleki etik ilkelerine uymak zorundadır;

a- ÇOMÜ’de,yasa ve yönetmeliklerden doğan hükümler dışında Üniversite personeli arasındakıdem ve unvan ayrımcılığı yapılmaz.

b- ÇOMÜ’yegerek akademik, gerekse idari eleman alımında ve elemanların yükseltme veatamalarında mesleki standartların dışına çıkılmaz.

c- ÇOMÜ’nünolanakları ve prestiji, kişi veya grup çıkarları için kullanılamaz.

d- Bölüm ve/veyabirim içi barışı ve mesleki ortamı, karşılıklı saygı ve nezaket içinde korumakesastır ve bu tüm Üniversite personelinin ortak sorumluluğudur.

e- Üniversitepersonelinin ilgili birimdeki toplantılarına ve ortak etkinliklere katılımıesastır.

f- Dersdağılımında uzmanlık alanları dikkate alınır.

g- Dersdağılımı hakkaniyet ilkelerine bağlı kalınarak yapılır.

h- Akademikpersonelin üniversite dışı etkinlikleri, üniversite içi eğitim ve araştırmaişlevlerinin önüne geçemez.

 

Araştırma ve Yayın Etiği

Madde 24: Üniversitepersoneli iş ve işlemlerini yerine getirirken aşağıdaki araştırma ve yayın etikilkelerine uymak zorundadır;

a- Akademikpersoneller araştırma yaparken mesleki standartlara titizlikle uyarlar.

b- Akademikaraştırma ve etkinliklerde bilimsel özerklik, kişi hak ve özgürlükleri, nesnellikve tarafsızlık esastır.

c-. Akademikpersoneller, araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sunulması sürecindedürüstlük ve açıklık ilkelerine bağlı kalırlar.

d- Akademikpersoneller, benzer araştırmaları yapan başka araştırmacı ve sanatçıların fikirve bulgularına saygılı davranırlar ve yayın aşamasında gerekli atıflardabulunurlar.

e- Akademikpersoneller çalışmalarında yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, araştırma veuygulamaları düzenleyen özel etik kurallara (hayvan deneyleri etiği, vb. neilişkin yönetmelik ve yönergeler) uymakla yükümlüdürler.

f- Akademikpersoneller, araştırma ve uygulama sürecinin, katılımcı kişi ve/veya örgütlerinmevcut durumunu ve gelişimini olumsuz yönde etkilememesini gözetmek zorundadırlar.

g- Akademikpersoneller ulusal ve uluslararası yayınlarında evrensel yayın etiğikurallarına uymakla yükümlüdürler.

h- Başkasınaait fikir, yöntem ve sözcüklerin kaynak göstermeden kullanılması, alıntıyapılan kaynağa ilişkin bilgi verilmemesi veya eksik bilgi verilmesi, başkasınaait çalışma ve uygulamaların olduğu gibi alınarak kendi adıyla sunulması gibidavranışlardan kesinlikle kaçınılır. Bu gibi durumların tümü bilimsel aşırma(plagiarism) kapsamına girer.

ı- Yapılmayanbir araştırma veya uygulamanın gerçekleşmiş gibi gösterilmesi veya yapılmamışbir araştırma ve uygulamaya dayandırılan sahte bulgular sunulması gibidavranışlardan kesinlikle kaçınılır. Bu tür davranışlar, uydurmacılık(fabrication) olarak görülür.

i-Araştırma veuygulamaların yöntem ve sonuçlarının kasıtlı olarak değiştirilmesi; yapılandanfarklı bir şekilde belirtilmesi, kullanılmayan bir malzeme veya cihazınkullanılmış gibi gösterilmesi; araştırma sürecinin çeşitli aşamalarınıngerçektekinden farklı bir şekilde sunulması; 5846 Sayılı Fikir ve SanatEserleri Kanununa ve değişen maddelerine aykırı hareket edilmesi gibidavranışlardan özenle kaçınılır. Bu gibi durumlar çarpıtma veya saptırma(falsification) kapsamına girer.

 

Eğitim - Öğretim ve Öğrenci Etiği

Madde 25: Üniversitepersoneli ve öğrenciler faaliyetlerini yerine getirirken aşağıdaki eğitimöğretim ve öğrenci etiği ilkelerine uymak zorundadır;

a- Eğitim –öğretim, akademik personel ve öğrencilerin üzerinde mutabakata vardıkları veilgili herkesin uymakla yükümlü olduğu bir eğitim sözleşmesi niteliğindeyürütülür.

b- Her dönembaşında öğrencilere ders çizelgesi verilir ve bu programa uymaya özengösterilir. Ders çizelgesinde belirtilen program, eğitim – öğretim ve sınavyönetmeliğindeki şartlara uygun şekilde, sonradan, öğrenciye bilgi verilmesişartıyla değiştirilebilir.

c- Öğrencininperformansı ve notu ile ilgili bilgiler süresi içinde bildirilir.Değerlendirmede hiçbir ayrım, kayırma yapılmaz.

d- Dersler,tanımlarına ve bölüm ve/veya birim beklentilerine uygun şekilde verilir.

e- Derslerduyurulan saatlerde ve duyurulan mekânlarda yapılır. Ders verme göreviaraştırma görevlilerine bırakılmaz.

f- Akademikpersoneller geçerli bir mazereti olmadığı takdirde, verdiği dersin sınavındahazır bulunurlar.

g- Öğretim elemanlarıdanışmanlık görevini itina ile yerine getirirler. Bu görev sadece akademikkonuları değil, öğrenciye ait diğer konuları da kapsayabilir.

h- Öğrenciler,bireysel proje ve ödevlerinde yararlandıkları çeşitli kaynakları (görsel,yazılı, internet kaynakları, vb) bilimsel usullere uygun olarak belirtmekleyükümlüdür.

ı- Öğrencilerkanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve benzeri tüm yasal mevzuatın belirttiğişekilde davranır, belirtilen yasaklara uyar, öğrencilik sıfatı ile bağdaşmayanhal ve hareketlerden kaçınırlar.

i- ÖğrencilerÜniversite içinde veya dışında din, dil, ırk, inanç, siyasi görüş ve benzerinedenlerle kutuplaşmalara yol açacak davranışlardan uzak dururlar.

j- Öğrencilerkendisine ve başkalarına zarar verecek her türlü davranışlardan uzak durur,diğer öğrencilere, Üniversite personeline ve diğer kişilere sözlü hakaret vefiili davranışlarda bulunamaz.

 

Akademik Etik

Madde 26: Üniversiteakademik personeli iş ve işlemlerini yerine getirirken aşağıdaki akademik etikilkelerine uymak zorundadır;

a- Akademikpersoneller mesleki sorumluluk ilkesi gereğince, ÇOMÜ’deki etkinliklerinin vehizmetlerinin sonuçlarının sorumluluğunu kabul ederler. Bu çerçevedearaştırmacılar, risk ve zarar faktörü içeren bilimsel araştırma ve çalışmalarınsonuçları konusunda toplumu bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdürler.

b- Akademikpersoneller mesleki rollerinin gerektirdiği standartları bilmekle ve anlamaklayükümlüdürler. Bu ilke gereğince, verdikleri hizmetlerle ilgili bilimsel vemesleki gelişmeleri yakından izlerler.

c- Akademikpersonellerin, formasyonunu almadıkları ve yetkin olmadıkları alanlardaaraştırma, eğitim-öğretim, uygulama etkinlikleri ve hizmetleri vermemeleriesastır.

d- Akademikpersoneller, meslektaşlarının yetkinliklerini ve yükümlülüklerini göz önünealarak hareket ederler ve etkinlikte bulunduğu eğitim-öğretim ve hizmetalanında, yetkin olanlara öncelik tanırlar.

 

Ayrımcılığa İlişkin Etikİlkeler

Madde 27: Üniversitepersoneli iş ve işlemlerini yerine getirirken aşağıdaki ayrımcılığa ilişkinetik ilkelere uymak zorundadır;

a- Üniversitepersonelinin birbiriyle ve öğrencilerle arasında ırk, dil, din, cinsiyet,politik ve ideolojik görüş ayrımı yapılamaz. Farklılıklara hoşgörü ileyaklaşılır.

b- Birimyöneticileri, birimlerinde çalışan bireylere yönelik özlük haklarınıkısıtlayıcı, kariyerlerine zarar verici mesleki tacizde ve çalışma yaşamıkalitesini düşüren fiili ve psikolojik tacizde (mobbing) bulunamazlar.

c- Her türlütaciz sadece yasaların belirlediği dar çerçevede değil, etik boyutu içindedeğerlendirilir. Taciz gören Üniversite personeli veya öğrenci başvurularındagizlilik ilkesi gözetilir. Tüm üniversite personeli gibi öğrenciler de,işbirliği yaparak şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda katkıda bulunmaklayükümlüdürler.

 

Sosyal Yasam Ve İlişkilerEtiği

Madde 28: Üniversitepersoneli iş ve işlemlerini yerine getirirken aşağıdaki sosyal yaşam veilişkiler etiği ilkelerine uymak zorundadır;

a-  Üniversitedesosyal yaşam ve insan ilişkileri, Üniversite personeli ve öğrencilerin katkı veişbirliği içinde düzenlenir.

b- Üniversiteiçinde bilişim yollarından toplu mesaj iletiminde, basın yayın organlarının uymakzorunda olduğu etik ilkelere uyulur. Bu çerçevede sanal iletişim ağları,herhangi bir üniversite personelini hedef alan yargı ve eleştiriler içinkullanılamaz. Bu tür şikayetler, üniversite mevzuatının öngördüğü kanallardanyazılı veya sözlü talepler şeklinde ifade edilir. Ayrıca bu tür mesajlarda hiçkimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi, ideolojik görüşleri ve inançları nedeniylekınanamaz, aşağılanamaz; mesajlarda kişileri ve kuruluşları küçük düşüren,aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etik Kurul veÇalışma Esasları

 

 

Etik Kurul

Madde 29: ÜniversiteYönetim Kurulunca seçilecek ve Rektör ya da görevlendireceği 1 (bir) rektöryardımcısı başkanlığında, başkanda dahil olmak üzere en az 5 üyeden oluşur.

            Etik Kurul üyeleriningörev süreleri 4 (dört) yıldır. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir.İstifa ya da başka nedenlerle ayrılan üyelerin yerine görevlendirilenler,ayrılanların görev süresini tamamlarlar. Bir takvim yılında üst üste 2 (iki) vetoplamda 3 toplantıya katılmayan üyelerin görevleri düşer.

            Etik Kurul üyelerininözgeçmiş ve iletişim bilgileri 3 (üç) ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunabildirilir.

 

Etik Kurulun Görev veSorumlulukları

Madde 30: Etik Kurulungörevleri Üniversitemizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, bu amaçlaeğitim ve benzeri çalışmalar düzenlemek ile Üniversite personeli ileöğrencilerin personel ile ilgili karşılaştıkları sorunlarda doğrudan veyaşikayet üzerine tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak, görüş bildirmektir.

            Şikayet üzerineyapılan incelemelerde şikayetler gizli tutulur.

 

Etik Kurulun Çalışma Biçimi

Madde 31: Kurulun çalışmabiçimi aşağıda tanımlandığı gibidir;

            a- Etik Kuruldaincelenecek konular ve değerlendirilecek dosyalar; Rektör tarafından KurulBaşkanına iletilir.

b- Etik Kurul,Başkanın çağrısı üzerine gündemini görüşmek üzere yılda en az 5 (beş) defatoplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanılabilinir.Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazla (3)’dır.Çekimser oy kullanılamaz. Kararlar gerekçeli alınır.

c- Etik kuruldeğerlendirmelerini belge üzerinde ve yalnızca etik ilkeler yönüyle yapar;gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı veya sözlü bilgi alınır. Ancak sözlübilgiler tutanak altına alınır.

d- Hakkındaşikayet bulunan kişilere savunma hakkı tanınır. Bu gibi durumlarda kişiler,kendisine yapılan tebliğden itibaren 7 iş gününden az olmamak üzere en fazla 20gün içinde savunmalarını verirler. Kurul tarafından belirlenen süre içerisindesavunmalarını vermeyenler, hakkından feragat etmiş sayılırlar.

e- Etik Kurul belirtilenşikayetler için gerektiğinde üyelerden birini raportör olarak görevlendirebilirya da uzmanlık gerektirecek konularda bir alt komisyon oluşturabilir.

f- Etik Kurul,dosya ile ilgili tüm işlemleri en fazla 3 (üç) ay içinde tamamlar.

g- Sekretaryaişlemleri kurum birim sekreterliği tarafından yürütülür.

 

Başvurular

Madde 32: Başvurularyazılı olarak Rektörlüğe yapılır.

 

Yürürlük

Madde 33: Bu Yönerge ÇOMÜSenatosunca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 34: Bu YönergeyiÇOMÜ Rektörü yürütür.