ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ

YÖNERGESİ

 

 

 

MADDE 1: KAPSAM

 

Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin uluslar arası akademik etkinliklerini düzenlemek,geliştirmek ve gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere rektörlüğe bağlı olarak kurulan dış İlişkiler Birimi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını içerir.

 

MADDE 2: DIŞ İLİŞKİLER’İN YAPISI

 

 

 

Oval: Dış İlişkiler Komisyonu
(Genel stratejileri ve politikaları belirlerler)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a)Dış ilişkiler Komisyonu

b)Eğitim Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu

c)araştırma Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu

d)Birim Koordinatörleri

 

MADDE 3: DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

 

Amacı ve Görevleri

a.Dış İlişkiler Komisyonu üniversitenin uluslararası konularda stratejisini ve politikasını belirlemek için kurulmuştur. Dış İlişkiler Komisyonu’nun belirlediği genel stratejileri doğrultusunda alınan kararların hayata geçirilmesini Eğitim Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu ve Araştırma Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu sağlar.

b)Komisyon ,başkanın gerekli gördüğü durumlarda yılda en az bir kere olmak üzere toplanır.

 

Yapısı

            a.Komisyonda fakülteleri ve yüksek okulları birer öğretim elemanı temsil eder.Bu temsilci fakülte ve yüksekokul dış İlişkiler Birim Koordinatörleri arasından seçilir.

            b.Komisyonda bütün Meslek Yüksekokullarını,üniversitenin Meslek Yüksekokulları Koordinatörü temsil eder.

            c)komisyon üyeliği için uluslararası akademik ilişkiler konusunda deneyimli yabancı dile sahip olma özellikleri göz önüne alınır.

            d)Komisyon üyelerinin görevlendirilmesi Rektör tarafından yapılır ve süresi 3 yıldır.

            e)Komisyon Başkanı : Komisyon kendi üyeleri arasından seçtiği üç başkan adayını Rektör’e sunar.Başkanın seçimini ve görevlendirilmesini Rektör yapar.

            f)Yürütme Kurullarının başkanları ve üyeleri komisyonun doğal üyeleridir.

            g)Komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

            h)Kararlar açık oy ile alınır.Çekimser oy kullanılamaz.Eşit oy halinde başkanın kararı belirler.

MADDE 4: EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU

 

Amacı ve Görevleri

a.       Dış İlişkiler Komisyonu’nun belirlediği stratejiler doğrultusunda ,uluslar arası eğitim ile ilgili konuların incelemek ,değerlendirmek ve üniversitede hayata geçirilmesini sağlamak,

b.      Yurt dışındaki üniversite ve akademik kurumlarla yapılan uluslar arası anlaşmaları hazırlamak mevcut anlaşmaları değerlendirmek ve uygulamaları izleyip geliştirmek,

c.       Uluslar arası alanda orak girişimlerde etkin rol oynamak amacıyla diğer üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

d.      AB ülkelerindeki eğitim olanaklarını araştırmak,özellikle yürürlükteki Socrates,Youth,Leonardo da Vinci gibi eğitim programlarını izlemek,öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgilendirmesini ve AB eğitim Programlarının üniversitede yürürlüğe girmesini sağlamak

e.       Üniversitemizde Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (ECTS) uygulanmaya geçirilmesi ve yürütülmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek,

f.        Üniversitemiz birimlerine uluslar arası eğitim ilişkilerinde akademik danışmanlık yapmak,

g.       Üniversitenin uluslar arası tanıtımını sağlamak,akademik ilişkileri arttırmak,uluslar arası akademik ve bilimsel organizasyonlarda daha etkin biçimde temsil edilmesini sağlamak,kongre,konferans,sempozyum,seminer,panel,sergi vb. etkinliklerinin düzenlenmesine yardımcı olmak,

h.       Rektör tarafından verilen diğer görevlerle birlikte uluslar arası akademik ilişkiler kapsamında her türlü araştırma,inceleme,organizasyon ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak,

 

Yapısı

a.      Eğitim Koordinatörlüğü Yürütme Kurulunun Başkanı ve üyeleri sorumlu Rektör Yardımcısın önersiyle Rektör tarafından atanır ve Dış İlişkiler’den  sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışır.Başkanın ve üyelerin görev süresi 3 yıldır.

b.      Eğitim Koordinatörlüğü Başkanı,Eğitim Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu’nu temsil eder,kurulun gündemini belirler,görev dağılımını yapar,alınan kararları yürütür,kurulun düzenli çalışmasını sağlar.Başkan görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği kurul üyelerinden biri kendine vekalet eder.

c.       Her akademik yılın sonunda o döneme ait faaliyetlerini içeren bir rapor hazırlayarak Rektöre sunar.

d.      Eğitim Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Komisyon’un aldığı kararları uygular.Üniversite birimlerinin ulusalar arası ilişkilerine dair her türlü belgeyi ve raporu değerlendirebilmek ve arşiv oluşturmak üzere talep eder ve arşivler.

 

MADDE 5: ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU

 

Amacı ve Görevleri

a.      Dış İlişkiler Komisyonu’nun belirlediği stratejiler doğrultusunda uluslararası araştırma ile ilgili konuların incelemek ,değerlendirmek ve üniversitede hayata geçirilmesini sağlamak,

b.      Yurt dışındaki araştırma kurumlarıyla yapılan uluslar arası anlaşmaları değerlendirmek ve uygulamaları izleyip geliştirmek,

c.       Uluslararası araştırma alanında ortak girişimlerde etkin rol oynamak amacıyla diğer üniversiteler ve bilimsel işbirliğini sağlamak,

d.      Uluslar arası araştırma imkanlarını araştırmak,mevcut programlar hakkında (Örneğin AB Çerçeve Programları) üniversitemiz elemanlarını bilgilendirmek ve gerekli çalışmaların yapılmasında üniversite elemanlarına yardımcı olmak.

e.      Üniversitemiz birimlerinde uluslar arası araştırma ilişkilerinde akademik danışmanlık yapmak,

f.        Üniversitenin uluslar arası tanıtımını sağlamak,akademik ilişkileri arttırmak,uluslar arası akademik ve bilimsel organizasyonlarda daha etkin biçimde temsil edilmesini sağlamak,kongre,konferans,sempozyum,seminer,panel,sergi vb. etkinliklerinin düzenlenmesine yardımcı olmak ve benzeri her türlü ilişkileri gerçekleştirmek konusunda Rektör tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

g.      Rektör tarafından verilen diğer görevlerle birlikte uluslararası akademik ilişkiler kapsamında her türlü araştırma,inceleme,organizasyon ve değerlendirme faaliyetlerini yapmak.

 

Yapısı

a.      Araştırma Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu başkanı ve üyeleri sorumlu Rektör Yardımcısının önerisiyle Rektör tarafından atanır ve Dış İlişkiler’den sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışır.Bakanın ve üyelerin görev süresi 3 yıldır.

b.      Araştırma Koordinatörlüğü Başkanı ,Araştırma Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu’nu temsil eder ,kurulun gündemini belirler,görev dağılımını yapar,alınan kararları yürütür,kurulun düzenli çalışmasını sağlar.Başkan görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği kurul üyelerinden biri kendine vekalet eder.

c.       Her akademik yılın sonunda o döneme ait faaliyetlerini içeren bir rapor hazırlayarak Rektöre sunar.

d.      Araştırma Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Komisyon’un aldığı kararları uygular.Üniversite birimlerinin uluslar arası ilişkilerine dair her türlü belgeyi ve raporu değerlendirebilmek ve arşiv oluşturmak üzere talep eder ve arşivler.

 

MADDE 6:BİRİM KOORDİNATÖRLERİ

 

Amacı ve Görevleri

Eğitim Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu’nun ve Araştırma Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu’nun aldığı kararların üniversitemizde uygulanması aşamasında bilgilendirme görevini yürütürler.

 

Yapısı

a.      Fakülte yönetim Kurulu fakültelerin her bölümünden birer temsilci seçerek,Fakülte bölüm Koordinatörü olarak atayacaktır.Ayrıca bütün fakülteyi temsil etmek üzere bir öğretim elemanı Fakülte Genel Koordinatörü olarak atanır.

b.      Yüksekokul Yönetim Kurulu,yüksek okulların her bölümünden birer temsilci seçerek ,Yüksekokul Bölüm Koordinatörü olarak atayacaktır.Ayrıca bütün Yüksekokulu temsil etmek üzere bir öğretim elemanı Yüksekokul Genel koordinatörü olarak atanır.

c.       Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu,meslek yüksekokulunu temsil etmek üzere bir öğretim elemanını seçer ve Meslek Yüksekokul Koordinatörünü atar.

d.      Koordinatörlerin görev süresi 3 yıldır.

 

MADDE 7: DEĞİŞİKLİK

Kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin bu yönerge ile ilgili değişiklik Komisyon üyelerinin tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile gerçekleşir.

 

MADDE 8: YÜRÜRLÜK

Bu yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

 

MADDE 8: YÜRÜTME

Rektör tarafından yürütülür.