ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Dış İlişkiler Etik Kurulu ve Dışİlişkiler Etik İlkeleri Yönergesi

Madde 1. Amaç

Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi Dış İlişkiler Etik Kurulu’nun kuruluş ve amacını belirlemek ve ulusalve uluslararası düzeyde diğer üniversite, kurum, kuruluş ve kişilerle olangörevleri ile ilgili ilişkilerinde ve ortak etkinliklerinde, akademik ve idaripersonelin dikkate almaları gereken etik ilkelerini belirlemek.

Madde 2. Dayanak

24 Ocak 2011 tarih ve 2011-01 sayılı Senato Toplantısı’nda kabul edilen, ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi, Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Hakkında Yönerge.

Madde 3. Tanımlar

Üniversite: Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi

Rektör: Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi Rektörü

Kurul: Dış İlişkiler Etik Kurulu

Dış İlişkiler: Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası diğer üniversite, kurum, kuruluşve kişilerle olan ilişkileri ve ortak etkinlikleri.

Etik İlkeler: Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde diğer üniversite, kurum,kuruluş ve kişilerle olan ilişkileri ve ortak etkinliklerinde uyulması zorunluetik ilkeler.

Madde 4. Kurul’un Yapısı

Kurul, Üniversite’nin dışilişkilerinden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, Rektör tarafından,temel alanlarını temsilen seçilen 3 Profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçenttenoluşur. Kurul üyeleri 3 yıllığına görev yapar ve yeniden seçilebilirler. Üniversite’nindış ilişkilerinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Kurul’un doğal üyesi vebaşkanıdır.

Madde 5. Kurul’un Görevi

Kendisine sunulan Dış ilişkilerkapsamındaki faaliyetlerde, aşağıda belirtilen ilkelere uyulup uyulmadığınailişkin konuları ve sorunları inceleyip karara bağlar.

Madde 6: Etik İlkeler

a) Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetlerde, ilgili yasal mevzuatauygun davranılması esastır.

b) Üniversite’nin dış ilişkilerinde, Üniversite’nin bilimdünyasındaki ve toplum içindeki yeri ve saygınlığının korunmasına özengösterilir.

c) Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi esnasında,Üniversite’de eğitim-öğretim faaliyetlerinin, akademik çalışmaların ve bilimselaraştırmaların aksamamasına özen gösterilir. Bu kapsamdaki çalışmalaresnasında, Üniversite personeli, Üniversite’deki görevlerine ilişkin yerinegetirmekle yükümlü oldukları işlere ve ayırmakla yükümlü zamana uyar.

d) Bilgi gizliliğinin gerekli olduğu durumlarda gizlilik esaslarınauygun davranılır.

e) Gizlilik kapsamında olmayan faaliyetlerde açıklık ilkesiningereklerine uygun davranılır.

f) Dış ilişkiler kapsamındaki hem eğitim-öğretim hem de akademik vebilimsel çalışmalarda, karşılıklılık ve karşılıklı yarar ilkeleriningereklerine uygun davranılır.

g) Dış ilişkiler kapsamındaki faaliyetlerde, temel insan haklarına,toplum sağlığına, çevrenin korunmasına ve toplum hayatında önemli kabul edilendiğer değerlere sayılı gösterilir.

h) Dış ilişkiler kapsamındaki ortak çalışmaların sonuçlarınınilgili çevrelerle paylaşılmasına özen gösterilir.

i) Dış ilişkiler kapsamındaki ortak çalışmalar için alınan desteğinkaynağı belirtilir. Maddi destek alınan kurumun ve gelir kaynağınınuluslararası ve ulusal düzeyde kabul edilebilirliği-uygunluğu tartışmasızolmalıdır.

j) Dış ilişkiler kapsamında ortak yürütülen çalışmalarda,Üniversitesi'nin fikri mülkiyet hakları korunur.

k) Dış ilişkiler kapsamındaki çalışmalarda kurumlar/bireylerilişkide bulundukları kurum ya da bireye ait fikri mülkiyet haklarını korurlar. 

l) Dış ilişkiler kapsamındaki ortak çalışmalarda, Üniversite’ninaçık izni olmadan Üniversite ismi ticari maksatlarla kullanılamaz.

m) Uluslararası akademik işbirliği yapılacak kurumların seçiminde,uluslararası düzeyde liyakate sahip olmalarına özen gösterilir.

n) Resmi ya da özel kurumlardan alınan destekler karşılığında,akademik özgürlükle ve tarafsızlıkla bağdaşmayan tutum ve çalışmalardankaçınılır.

o) Üniversite akademik ve idari personeli, dış ilişkilerkapsamındaki çalışmalarında bilimsel nesnellik ve tarafsızlık ilkelerinden ödünvermez, işbirliği yapılan kurum ya da kişilerin, çalışmaların sonuçlarınailişkin yapabilecekleri müdahaleleri veya yönlendirmeleri kabul etmez.

p) Üniversite akademik ve idari personeli, kişisel görüşleriniyayınlamaları durumunda, görüşlerinin kurum olarak Üniversite’yi bağlamadığınıbelirtirler.

r) Üniversite akademik ve idari personeli tam tarafsız olamayacaklarıdurumlarda hakemlik görevi kabul edemez.

s) Dış ilişkiler kapsamındaki ortak çalışmalarda dış kaynaklarlaalınan kitap ve benzeri basılı eserler ve elektronik kaynaklar, makine-teçhizatve benzeri cihazların kullanımı ve paylaşımı Üniversite’nin ilgili mevzuatınauygun yürütülür.