ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN VERİLECEK ÖDÜLLER VE ÖDÜLLENDİRME YÖNERGESİ

I-Amaç
Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından verilecek Fahri Akademik Unvanlar ile Üstün Hizmet ve Takdir Ödülleri, Kurumsal Bağlılık, Eğitim -Öğretim Performansı, Akademik Performans, Öğrenci Başarı ve Sosyal Etkinlik Performans Ödülleri ve ödüllendirme ilkelerini düzenlemektir.

II- Ödül Komisyonu
Bu amaçla , Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir Ödül Komisyonu oluşturulur.

III- Ödül, Unvan ve Koşullar
Verilecek ödül ve unvanlar ile bunların verilebilmesi için adaylarda bulunması gereken koşullar şunlardır:

III a- Fahri Akademik Unvan (Onursal Doktora ve Profesörlük)
Bu unvanlara aday gösterileceklerin halen Türk Üniversitelerinde öğretim elemanı kadrosunda bulunmaması ve aşağıda belirtilen koşullardan en az birini gerçekleştirmiş olması gerekir.
1-Unvan verilecek bilim alanında,
-Ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak,
-Bilimsel eserler vermiş olmak,
-Özellikle alanında uluslararası nitelikte yayınlar yapmış olmak.
2-Yurt ve dünya barışına, insanlığa, fikir, kültür ve sanata önemli katkılar getirmek.
3- Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkılar sağlamış olmak

III b- Üstün Hizmet ve Takdir Ödüllen
Bu iki ödül ayrı ayrı olmakla birlikte aranan koşullar açısından benzerlikler taşıdıkları için burada tek bir başlık altında ele alınmıştır.
Önerilen adayların aşağıdaki koşullardan en az birine sahip olması gerekir.

a-   Üniversitenin kuruluş ve gelişmesine, tanıtılmasına
b-  Üniversite-çevre işbirliğine, üniversite içinde ve dışında bir kurumun kurulmasına
veya kurumsal gelişmesine, c-   Ulusal ve uluslar arası alanda kültür, sanat, fen, toplum ve sağlık bilimlerine, d-  Ülkenin karşı karşıya bulunduğu toplumsal, endüstriyel, tarımsal ve v.b. sorunların
çözümüne katkıda bulunmak,

III c- Kurumsal Bağlılık Ödülleri
Her yıl ÇOMÜ' nün Akademik ve İdari Biriminden "3 İdari Personele, 3 Akademik Personele", ilgili birimlerin ÇOMÜ Ödül Komisyonu'na önerisi ve Senato kararıyla Kurumsal Bağlılık Ödülleri verilir.Rektörlüğün önermesi durumunda ilave olarak 1 Akademik Personele, 1 İdari Personele Kurumsal Bağlılık Ödülü (özel) verilebilir.

 III c.l- Akademik Personel Kurumsal Bağlılık Ödülleri
ÇOMÜ Fakülteleri, Yüksekokulları ve Meslek Yüksekokullarından "1 Akademik Personel", ilgili birim komisyonunun önerisi ve birimin kurul kararıyla "Akademik Personel Kurumsal Bağlılık" ödülüne aday gösterilebilir. 3 kişilik komisyon birimlerinde çalışan akademik personeli aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirip en yüksek puanı alan adayı ilgili birim kuruluna ÇOMÜ Ödül Komisyonu' na önerilmek üzere iletir. Üniversite Ödül Komisyonu gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra tüm birimlerin önerdiği adaylar arasından 3 akademik personele "Akademik Personel Kurumsal Bağlılık Ödülü" verilmesini "Üniversite Senatosu" na önerir.
"Akademik Personel Kurumsal Bağlılık" ödülüne Rektör/Rektör Yardımcısı/Dekan/Dekan Yardımcısı/Müdür/Müdür Yardımcısı/Bölüm Başkanı yöneticilik görevleri süresince aday gösterilemezler.
Birimler düzeyinde kurulacak Komisyonun adayları değerlendirirken dikkate alacağı kriterler tablosu şöyledir:
Akademik Personel Kurumsal Bağlılık Ödülü Kriterleri

Değerlendirme Ölçeği
1=Çok Zayıf, 2=Zayıf, 3=Orta, 4=İyi, 5=Çok İyi
•    Akademik Yetkinlik

1

2

3

4

5

•    Sosyal İletişim

1

2

3

4

5

•    Yönetimle İletişim

1

2

3

4

5

•    Ekip Çalışmasına Yatkınlık

1

2

3

4

5

•    Pozitif Tutum

1

2

3

4

5

•    Kaynak Bulma Yetkinliği

1

2

3

4

5

•    Kurumsal Sorunlara Duyarlılık

1

2

3

4

5

•    Sorun Çözme Yetkinliği

1

2

3

4

5

•    Kurum İçi ve Kurum Dışı Temsil Yetkinliği

1

2

3

4

5

•    Mesai Mefhumunu Gözetmeden Çalışmak

1

2

3

4

5

III c.2- İdari Personel Kurumsal Bağlılık Ödülleri
ÇOMÜ Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, ve Rektörlükten "1 İdari Personel" ilgili birim komisyonun önerisi ve birim kurulu kararıyla "İdari Personel Kurumsal Bağlılık" Ödülüne aday gösterilebilir.3 kişilik komisyon birimlerinde çalışan idari personeli aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirip en yüksek puanı alan adayı, birimin kurul kararıyla ÇOMÜ Ödül Komisyonu'na önerir. ÇOMÜ Ödül Komisyonu nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra tüm birimlerin önerdiği adaylar arasından 3 idari personele "İdari Personel Kurumsal Bağlılık Ödülü" verilmesini Üniversite Senatosuna önerir.
Birimler düzeyinde kurulacak komisyonun adayları değerlendirirken dikkate alacağı kriter tablosu şöyledir.

 İdari Personel Kurumsal Bağlılık Ödülü Kriterleri

Değerlendirme Ölçeği
1=Çok Zayıf, 2=Zayıf, 3=Orta, 4=İyi, 5=Çok İyi
• Pozitif Tutum 1 2 3 4 5
• Sorun Çözme Yetkinliği 1 2 3 4 5
• Görevi Zamanında Yapma ve İş Ertelememe  1 2 3 4 5
• Öğrencilerle İletişim 1 2 3 4 5
• Öğretim Üyeleriyle İletişim 1 2 3 4 5
• Kurum İçi ve Dışı Temsil Yetkinliği 1 2 3 4 5
• Mesai Mefhumumu Gözetmeden Çalışmak 1 2 3 4 5
• Sürdürülebilir Çalışkanlık  1 2 3 4 5
• Ek Görevlere Karşı İlgisi  1 2 3 4 5
• Ekip Çalışmasına Yatkınlık    1 2 3 4 5

III d.- Eğitim- Öğretim Performans Ödülleri ÇÖMÜ Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Öğretim Elemanlarına " Öğrenci Öğretim Elemanı Eğitim-Öğretim Performans Değerlendirme Anketi" sonuçları gözetilerek verilir. Akademik birimlerde kurulacak ödül komisyonu, birimin " Öğrenci Öğretim Elemanı Eğitim- Öğretim Performansı Değerlendirme Anketi" sonuçlarına göre en yüksek puan ortalamasına sahip 1 öğretim elemanını ilgili birimin kuruluna ÇOMÜ Ödül Komisyonu'na iletilmek üzere önerir. ÇOMÜ Ödül Komisyonu nihai değerlendirmesini yaptıktan sonra tüm birimlerden önerilen adaylar arşından 3 Öğretim Elemanına "Eğitim-Öğretim Performans Ödülü" verilmesini   "Üniversite Senatosu'na" önerir.
Birimlerin ödül komisyonu "Eğitim -Öğretim Performans Ödülüne" adayları belirlerken, en yüksek değerlendirme puanlarına sahip öğretim elemanlarıyla ilgili anketi kaç öğrencinin doldurduğu konusunu da gözetmelidirler. En yüksek ortalama değerlendirme puanına sahip öğretim elamanlarının anketlerini dolduran öğrenci sayısıyla diğer öğretim elemanlarının anketlerini dolduran öğrenci sayısının orantılı olması gereklidir. Yanı sıra, en yüksek değerlendirme puanına sahip öğretim elemanının öğrencilerle etkili iletişim kurabilme yetenekleri de gözetilmelidir.Bu bağlamda en yüksek ortalama değerlendirme puanına sahip öğretim elemanlarının genel performansı konusunda bölüm başkanlarından da görüş alınmalıdır.
En yüksek değerlendirme puanları hesaplanırken, öğretim elemanlarının iki yarıyıl sonunda anket sonuçlarının ortalama puanlarının ortalaması alınmalıdır. Tek dönem anket gerçekleştirilmişse, tek dönem anketi sonuçları dikkate alınmalıdır.

III e.-Akademik Performans Ödülü
ÇOMÜ   Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarında görevli öğretim elemanlarına
verilir.
"ÇOMÜ Günleri'nde verilecek ödüller, öğretim elemanlarının etkinliğin yapılacağı bir
önceki yıldaki yayın ve projeleri için verilir.
Ödül WEB of Science tarafından indekslenen uluslararası dergilerde eserleri yayımlanan öğretim elemanlarıyla; DPT, TÜBİTAK, AB Projeleri vb. üniversite dışındaki kamu ve özel sektör kuruluşlarınca finanssal olarak desteklenen projelerde yürütücü ve araştırıcı olarak yer alan ÇOMÜ öğretim elemanına verilir.
Ödül alacak öğretim elemanlarının hem projesi, hem de uluslararası makalesi söz konusu olduğunda yanlızca bir akademik performans ödülü verilir.
Uluslararası yayınlara ve projelere maddi teşvik ödülüne Üniversite Senatosu ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.Ortak çalışmalarda maddi ödül tüm yazarlara eşit olarak paylaştırılır.
Kimlerin Akademik Performans Ödülü alacağına "Üniversite Ödül Komisyonu" nun önerisiyle Üniversite Senatosu karar verir.

Ill.f- Öğrenci Başarı Ödülü
ÇOMÜ Fakülte, Enstitü, Yüksekokullarında öğrenimlerini gören önlisans,lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere verilir.
Ödül ulusal ve uluslar arası bilimsel, eğitsel etkinlikler ile projelerde başarılı olan ve ödül alan öğrencilere verilir.
Öğrenci başarı ödülü, ödül komisyonu değerlendirmesiyleen fazla üç öğrenciye verilir.                                                                        

Ill.g- Öğrenci Sosyal Etkinlik Performans Ödülü
ÇOMÜ Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenimlerini gören önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere verilir.
Ödül yerel, ulusal ve uluslar arası sosyal etkinliklerde faal olarak görev alan, üniversitemizi başarı ile temsil eden, öğrenci topluluklarında, ÖTK' da görev alarak başarılı olan öğrencilere verilir.
Öğrenci Sosyal Etkinlik Performans başarı ödülü, ödül komisyonu değerlendirmesiyle en fazla üç öğrenciye verilir.                                                                                

IV- Aday Önerisi ve Belirlenmesi
1-Fakülte ve Yüksekokul Kurulları tarafından önerilen aday isimleri, istenilen belgelerle birlikte ve öngörülen süre içinde Üniversite Ödül Komisyonuna gönderilir.
2-Üstün Hizmet ve Takdir Ödülleri Rektör ve Rektör Yardımcıları tarafından da önerilebilir.
3-Üniversite Ödül Komisyonu önerilen adayları, yukarıda belirtilen genel ilkelere uygunluk açısından değerlendirir. Komisyon, bu konuda hazırlayacağı gerekçeli raporu, Üniversite Senatosuna sunar.
4-Öneriler, nihai karar mercii olan Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ödüller "ÇOMÜ Günleri" nde takdim edilir.
5-Fahri Akademik Unvanlar için verilecek diploma, Üstün Hizmet ve Takdir Ödüllerinin, Kurumsal Bağlılık Eğitim- Öğretim Performans Ödüllerinin türü ve belgesi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

V- Yürürlülük
Üniversite Senatosu' nun 11/01/2002 tarih ve 1 nolu toplantısının 26 sayılı kararı ile kabul edilen bu yönerge 11/01/2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.Kurumsal Bağlılık ve Eğitim - Öğretim Performansı ve Akademik Performans ödülleri Üniversite Senatosu'nun 08/09/2006 tarih ve 5 nolu toplantısının 11 sayılı kararı ile ÇOMU Ödüller ve Ödüllendirme Yönergesine dahil edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

VI- Yürütme
Bu Yönerge hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.