��RET�M �YES� DI�INDAK� ��RET�M ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA
 A�IKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZ� SINAV �LE G�R�� SINAVLARINA
 �L��K�N USUL VE ESASLAR HAKKINDA Y�NETMEL�K

(Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Say�s�: 26953)

 B�R�NC� B�L�M
Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

             Ama�
             MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, ��retim �yesi d���ndaki ��retim eleman� kadrolar�na yap�lacak atamalarda uygulanacak merkezi s�nav ve giri� s�navlar�na ili�kin usul ve esaslarla bu s�navlara girecek adaylarda aranacak �artlar� belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik, Devlet ve vak�f y�ksek��retim kurumlar�n�n ��retim g�revlisi, okutman, ara�t�rma g�revlisi, uzman, �evirici ve e�itim-��retim planlamac�s� kadrolar�na a��ktan veya ��retim eleman� d���ndaki kadrolardan naklen yap�lacak atamalar� kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 2/9/1983 tarihli ve 78 say�l� Y�ksek��retim Kurumlar� ��retim Elemanlar�n�n Kadrolar� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 8 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 65 inci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.
             Tan�mlar
             MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;
             a) (De�i�ik: RG-19/09/2009-27354)
                  Giri� S�nav�: Bu Y�netmelikte belirtilen j�ri taraf�ndan yap�lan yaz�l� s�nav�,
             b) Merkezi S�nav: ��renci Se�me ve Yerle�tirme Merkezi taraf�ndan yap�lan Akademik Personel ve Lisans�st� E�itim S�nav�n� (ALES),
             ifade eder.

�K�NC� B�L�M
Merkezi S�nav ve Giri� S�navlar�na �lan ve Ba�vurma �artlar�

             Merkezi s�nav
             MADDE 5 � (De�i�ik: RG-19/09/2009-27354)
            (1) Akademik Personel ve Lisans�st� E�itim S�nav�na, bir lisans program�ndan mezun olabilecek durumda olanlar, lisans mezunu olanlar  ile denklik belgesi alm�� olmak kayd�yla yurtd���nda lisans ��renimini tamamlam�� olanlar m�racaat edebilirler.Alanlar�ndaki puan t�r�nden y�z �zerinden yetmi� puan alanlar s�navda ba�ar�l� say�l�rlar. Bu s�nav�n sonu�lar� yap�ld��� tarihten itibaren �� y�l s�reyle ge�erlidir.
             Genel �artlar
             MADDE 6 � (1) Bu y�netmelik kapsam�ndaki ��retim eleman� kadrolar�na yap�lacak atamalarda genel olarak;
             a) 657 say�l� Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen �artlar� ta��mak,
             b) ��retim �yesi d���ndaki ��retim eleman� kadrolar�na naklen veya a��ktan yap�lan her t�rl� atamada ALES�den en az 70, ��renci Se�me ve Yerle�tirme Merkezi taraf�ndan yap�lan Kamu Personeli Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit S�nav�ndan (KPDS) veya �niversiteleraras� Kurul Yabanc� Dil S�nav�ndan (�DS) en az 50 puan veya e�de�erlili�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen bir s�navdan bu puan muadili bir puan alm�� olmak,
             �art� aran�r.
             (2) �niversite ve y�ksek teknoloji enstit�leri senato karar�yla, birinci f�kran�n (b) bendinde belirlenen puan barajlar�n�n �zerinde bir puan� asgari puan olarak belirleyebilirler.
             (3) Yabanc� dille e�itim-��retim yap�lan programlarda bu Y�netmeli�e tabi ��retim eleman� kadrolar�na naklen veya a��ktan yap�lacak atamalarda aranacak dil puan�nda Y�ksek��retim Kurumlar�nda Yabanc� Dil E�itim-��retimi ve Yabanc� Dille E�itim-��retim Yap�lmas�nda Uyulacak Esaslara �li�kin Y�netmelik h�k�mleri uygulan�r.
             (4) Y�ksek��retim kurumlar�, bu Y�netmeli�e tabi ��retim eleman� kadro ilanlar�nda lisans veya lisans�st� mezuniyet alanlar� d���nda aday� tan�mlayan �zel �artlar koyamazlar.
             �zel �artlar
             MADDE 7 �(De�i�ik: RG-19/09/2009-27354) 
(1) Ara�t�rma G�revlisi kadrosuna ba�vurabilmek i�in 35 ya��ndan g�n almam�� olmak gerekir.
(2) �n de�erlendirme ve de�erlendirme a�amalar�nda lisans mezuniyeti notunun hesaplanmas�nda kullan�lacak, 4�l�k not sisteminin 100�l�k not sistemine e�de�erli�i Y�ksek��retim Kurulu karar�yla belirlenir.
(3) T�pta uzmanl�k ile yan dal uzmanl�k s�navlar�nda ba�ar�l� olanlar�n ara�t�rma g�revlisi kadrolar�na atanmalar�nda bu �artlar aranmaz.
(4) ��retim G�revlisi kadrosuna ba�vuru i�in aranacak �zel �artlar �unlard�r:

a) Lisans d�zeyinde e�itim yap�lan birimlere (rekt�rl��e ba�l� b�l�mler dahil) ba�vuracak ��retim g�revlisi adaylar�nda en az y�ksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak �art�yla en az alan�nda on y�l tecr�beli olmak,
b) G�zel Sanatlar Fak�lteleri, E�itim Fak�ltelerinin G�zel Sanatlar E�itimi B�l�mleri, Konservatuarlar ile �n lisans d�zeyinde e�itim yap�lan birimlere ba�vuracak ��retim g�revlisi adaylar�nda en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kayd�yla alanlar� ile ilgili iki y�l tecr�beli olmak.

(5) Okutman kadrosuna ba�vuru i�in aranacak �zel �artlar �unlard�r:

a) Yabanc� dil okutmanlar� hari� olmak �zere lisans d�zeyinde e�itim yap�lan birimlerde (rekt�rl��e ba�l� b�l�mler dahil) atanacak okutman adaylar�nda en az y�ksek lisans mezunu olmak,
b) Yabanc� dil okutman� ba�vurular�nda ��renci Se�me ve Yerle�tirme Merkezi taraf�ndan yap�lan Kamu Personeli Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit S�nav� (KPDS) veya �niversiteleraras� Kurul Yabanc� Dil S�nav� (�DS)�den en az 80 puan veya e�de�erlili�i Y�ksek��retim Kurulunca kabul edilen bir s�navdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

(6) Uzman, �evirici ve E�itim-��retim Planlamac�s� kadrosuna ba�vuru i�in aranacak �zel �artlar �unlard�r:

a) En az lisans mezunu olmak,
b) Belgelendirmek kayd�yla alanlar�nda en az iki y�l tecr�beli olmak.
 

             �lan
             MADDE 8 � (1) Y�ksek��retim kurumlar�nda ihtiya� duyulan ��retim �yesi d���ndaki ��retim eleman� kadrolar�, varsa ilgili birimin b�l�m ba�kan�nca, b�l�m kurulunun g�r��� al�narak fak�ltelerde dekanl��a, konservatuar ve y�ksekokullarda m�d�rl�klere, rekt�rl��e ba�l� b�l�mlerde rekt�rl��e, enstit�lerde ise enstit� y�netim kurulunun g�r��� al�narak, m�d�r taraf�ndan, ilan edilmek �zere rekt�rl��e iletilir. Rekt�rl�kler kendilerine ula�an kadro taleplerini en ge� bir ay i�inde Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���na bildirirler. 78 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 5 inci maddesine g�re kullanma izni verilen kadrolar Y�ksek��retim Kurulunun internet adresinde yay�nlanmak �zere rekt�rl�k�e Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���na g�nderilir. �lan metninde adaylarda bu Y�netmelik kapsam�nda belirlenen �artlar, son ba�vuru tarihi, �n de�erlendirme sonu�lar�n�n ilan tarihi, giri� s�nav� tarihi ve sonu�lar�n�n a��klanaca�� g�nleri i�eren s�nav takvimi de belirtilir. Son ba�vuru tarihi ilan tarihinden itibaren onbe� g�nden az olarak belirlenemez. Adaylar�n ba�vurular� internet �zerinden de al�nabilir.
             Giri� s�nav� j�risinin belirlenmesi
             MADDE 9 � (1) Y�ksek��retim kurumlar�nda giri� s�nav� j�risi; fak�ltelerde dekan�n; konservatuar, enstit�, y�ksekokul ve meslek y�ksekokullar�nda m�d�r�n �nerece�i en az sekiz ��retim �yesi aras�ndan (biri ilgili anabilim dal� ba�kan�, anabilim dal� ba�kan� yoksa b�l�m ba�kan� olmak �zere) ilgili y�netim kurulunca se�ilecek �� as�l bir yedek �yeden olu�ur. �nerilen �yelerin, atama yap�lacak ��retim eleman� kadro unvan�n�n gerektirdi�i g�rev alan� ile ilgili olmas� esast�r.
             (2) J�ri, �yeleri aras�ndan birini raport�r olarak belirler.
             �n de�erlendirme
             MADDE 10 � (1) S�nav j�risi; m�racaat eden adaylar aras�ndan ilan edilen kadro say�s�n�n d�rt kat�na kadar aday�, ALES puan�n�n %60��n� (merkezi s�navdan muaf olan adaylar�n son iki y�la ait ALES notunun bulunmamas� halinde, ALES puan� 70 olarak kabul edilir) ve yabanc� dil puan�n�n %40��n�; meslek y�ksekokullar�na m�racaatlarda ise ALES puan�n�n %70�ini ve lisans mezuniyet notunun %30�unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu s�ralamaya g�re son s�rada ayn� puna sahip birden fazla aday�n olmas� halinde, bu ki�ilerin tamam� s�nava �a�r�l�r. Ba�vuru say�s�n�n ilan edilen kadronun d�rt kat�ndan az olmas� halinde, adaylar�n tamam� giri� s�nav�na al�n�r.
             Giri� s�navlar�
             MADDE 11 � (De�i�ik: RG-19/09/2009-27354)
            (1) Giri� s�navlar� bu Y�netmelikte belirtilen j�ri taraf�ndan yaz�l� olarak yap�l�r.S�navda aday�n mesleki ifade becerisi, analitik d���nme ve akademik yetene�i, genel k�lt�r d�zeyi ve ba�vurdu�u alanla ilgili beceri ve ilgi d�zeyi de�erlendirilir.
             (2) Raport�r olarak belirlenen �ye, giri� s�nav�n�n soru ve cevaplar�n� tutanak alt�na al�r.
             De�erlendirme
             MADDE 12 �(De�i�ik: RG-19/09/2009-27354) 
            (1) S�nav j�risi de�erlendirmesinde; ALES notunun %30�unu (merkezi s�navdan muaf tutulacak adaylar�n de�erlendirilmesinde; son iki y�la ait merkezi s�nav notunun bulunmamas� halinde ALES puan� 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30�unu, yabanc� dil puan�n�n %10�unu ve giri� s�nav� notunun %30�unu; meslek y�ksekokullar�nda ise ALES notunun %35�ini (merkezi s�navdan muaf tutulacak adaylar�n de�erlendirilmesinde; son iki y�la ait merkezi s�nav notunun bulunmamas� halinde ALES puan� 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30�unu ve giri� s�nav� notunun %35�ini hesaplayarak ilan edilen kadro say�s� kadar aday� ba�ar� s�ras�na g�re belirler.
             S�navlarda ba�ar�l� olanlar�n atanmas�
             MADDE 13 � (1) S�navlarda ba�ar�l� olan adaylar, ba�ar� puanlar� esas al�narak ilan edilir. �lan edilen kadro say�s�n� ge�memek �art�yla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar y�r�rl�kteki mevzuata g�re yap�l�r.

���NC� B�L�M
�e�itli ve Son H�k�mler

            Muafiyet
            MADDE 14 � (1) Doktoras�n� tamamlam�� olanlar, T�pta Uzmanl�k T�z��� h�k�mlerine g�re uzmanl�k e�itimini tamamlayanlar, meslek y�ksekokullar�n�n Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan belirlenen uzmanl�k alanlar�na atanacaklar, bu Y�netmelik y�r�rl��e girdi�i tarihte y�ksek��retim kurumlar�nda bu kadro unvanlar�nda �al��makta olanlar ile y�ksek��retim kurumlar�ndan ayr�lan ��retim elemanlar�n�n �al��makta olduklar� y�ksek��retim kurumlar�nda veya ba�ka y�ksek��retim kurumlar�nda ��retim eleman� kadrolar�na ba�vurular�nda, merkezi s�nav; meslek y�ksekokullar�n�n ��retim eleman� kadrolar�na ba�vurularda ise yabanc� dil �art� aranmaz.
             Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik
             MADDE 15 � (1) 5/9/2006 tarihli ve 26280 say�l� Resm� Gazetede yay�mlanan "Baz� Akademik Kadrolara ��retim Eleman� D���ndaki Kadrolardan Naklen Yap�lacak Atamalarda ya da A��ktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi S�nav ile Giri� S�navlar�na �li�kin Usul ve Esaslar Hakk�nda Y�netmelik" y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.
             GE��C� MADDE 1 � (1) Bu Y�netmelik yay�mlanmadan �nce ��retim �yesi Yeti�tirme Program� �er�evesinde yap�lan s�navlarda ba�ar�l� olarak bir y�ksek��retim kurumunda ara�t�rma g�revlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakk�nda bu y�netmelik h�k�mleri uygulanmaz.
             Y�r�rl�k
             MADDE 16 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.
             Y�r�tme
             MADDE 17 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Y�ksek��retim Kurulu y�r�t�r.

 
http://www.yok.gov.tr/content/view/466/183/lang,tr/

 

Window size: 1304 x 768
Viewport size: 1304 x 629