İdari

Atama Kriterleri

T.C
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURU, GÖREV SÜRESİ UZATIMI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

A- Profesör kadrolarına başvurmak için;

Profesörlüğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır;

 • Profesörlük başlıca eseri olarak doçent unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar veya uluslar arası düzeyde araştırmaya dayalı özgün bir eser yayınlamak (*),
 • Doçentlik sonrası için Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerinden en az 400 puan almış olmak,
 • En az 50 puanı doçentlik sonrasına ait olmak koşuluyla Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (20-23) maddelerinden en az 150 puan almış olmak,
 • Toplam en az 800 puan almış olmak,

VEYA ilk 2. 3. ve 4. maddeler yerine;
Doçent unvanını aldığı tarihten itibaren profesör kadrosuna başvurduğu tarihe kadar geçen sürede; yürürlükte olan üniversiteler Arası Kurulun geliştirdiği doçentlik kriterlerini bir kez daha sağlamış olmak,

 • Doçentlik sonrası kendi bilim alanında en az 2 bilimsel toplantıya/gösteriye katılmış ve en az birisinde sunum yapmış olmak (Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanları akademik birimlerindeki kadrolara başvuran adaylar için bu toplantılardan en az birisinin uluslar arası olması zorunludur).
 • Doçentlik sonrası bir üniversitede en az 1(bir) yıl çalışmış olmak.

(*) Aşağıdaki A, B, ve C maddelerinden birindeki şartları yerine getiren çalışmalar ‘'Profesör'lük başlıca eseri'' olarak kabul edilir:
A. Uluslar arası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış olması koşuluyla ;
a) Adayın tek yazarlı makalesi, yada ortak bir makalede ilk isim olması
b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yayımlanmış makalesi,
c) Yürütücülüğünü yaptığı proje çalışmasından üretilmiş ve yayımlanmış makalesi veya
B) Adayın özgün bir araştırmasının kendisinin ismiyle ulusal yada uluslar arası kitap olarak basılmış olması
C) Akademik etkinlik değerlendirme tablosundaki 6. maddedeki etkinliklerden birisine katılmak.

B- Doçent kadrolarına başvurmak için;

Doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı kanunun 25. maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bunlara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır;

 • Doktora sonrasında Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerinden 300 puan almış olmak,
 • Doktora sonrasında Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (20-23) maddelerinden en az 25 puan almış olmak,
 • Toplam en az 500 puan almış olmak,
 • Tıpta uzmanlık, doktora veya sanatta yeterlilik sonrasında bir üniversitede veya üniversiteye bağlı araştırma merkezinde en az 1(bir) yıl çalışmış olmak.

C- Yardımcı Doçent kadrosuna başvurmak için;

Yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Bu koşullara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır;
İlk kez başvuranlar için:

 1. üniversitemizce yapılacak olan kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavından en az ortalama 70 puan almak.
 2. Ulusal yada uluslararası hakemli bir dergide bilimsel makale niteliğine sahip bir yayın yapmış olmak,
 3. Akademik Etkinlik Değerlendirmesinden en az 200 puan almış olmak,
 4. Doktora sonrasında en az 1 (bir) yıl Yükseköğretim Kurumunda ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

Not :
a.

- öğretim üyesi sayısı üçten az olan anabilim / anasanat dalına, bilim / sanat dalına ve programa başvuran adaylarda,

- Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okullarına atanacak adaylarda,

- Tıp Fakültesi'ne atanacak adaylarda,

- 3. Maddede belirtilen kriterin iki katını sağlamış adaylarda,

ilgili bölüm kurulu ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun olumlu görüşü ile 4. madde şartı aranmaz.

b. Tıp Fakültesi'ne atanacak adaylarda 3. Madde şartı aranmaz.

Yeniden atanma için, : Tamamlanan atanma dönemi içinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikler dikkate alınarak ;

 • Akademik Etkinlik Değerlendirmesinden 2 yıl için toplam en az 100 puan; 3 yıl için toplam en az 150 puan almak, bu puanın en az %65 ini Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerinden, en az % 15 ini de (20-23) maddelerinden almış olmak
 • öğrenci Değerlendirme Formu sonuçlarına göre başarılı bulunmak
 • Güzel sanatlar alanında başvuran adayların :
 • önceki çalışma döneminde (son üç yıl) en az iki özgün sanat üretiminde bulunmak ve en az bir özgün bilimsel yayın yapmış olmak,
 • Akademik etkinlik değerlendirmesinden toplam en az 75 puan almak.

ÖĞRETİM üYESİ DIŞINDAKİ öĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AçIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YöNETMELİK için tıklayınız

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
GENEL İLKELER

 • Bu kriterler, adayların kendilerini hazırlamalarını ve kendi durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak ve Jüri üyelerinin adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmelerini ve değerlendirmelerinde nesnellik sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
 • Ekte belirtilen kriterler sadece bir ön-koşul niteliği taşımakta olup, adayların faaliyetlerini sadece nicel yönden bir ön değerlendirmesini yapmaktadır. Bu kriterleri yerine getirmiş olmak görev süresi uzatımı, atanma ve yükseltilmeler için yeterlilik anlamına gelmez.
 • Başvuruların bu kriterlere uygunluğu Akademik Değerlendirme Komisyonunca incelenerek belirlenir. Kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyerek sahibine iade edilir.
 • Akademik yükseltilme ve atamalarda jüri üyelerinin yapacağı bilimsel değerlendirmeler esas alınır.
 • Adayların sadece alanlarıyla ilgili Akademik Etkinlikleri Değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Yayınlanması kabul edilmiş eserlerden en çok iki tanesi “yayınlanmış” kabul edilir ; ancak, aday “yayınlanması kabul edildi” yazısını eserin son şeklineeklemelidir.
 • Aynı isimli ulusal yayınların (makale, bildiri, poster) puanlanmasında en yüksek puanlı olan dikkate alınır, diğerleri değerlendirmeye alınmaz.
 • Akademik Etkinlik Değerlendirmesinin (1-12) maddelerindeki ikiden çok yazarlı yayınlarda adayların puanı (%) olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

.1. isim2. isim3. isim4. isim5. isim
Tek yazarlı100
2 yazarlı9080
3 yazarlı807060
4 yazarlı70605040
5 yazarlı6050403030

 • 6 ve daha fazla yazarlı makalelerde :

İlk isim olan yazara verilecek puan = ( Puan X 1.2 ) / Yazar sayısı
Diğer yazarlara verilecek puan = ( Puan - İlk isim olan yazarın aldığı puan ) / Diğer yazar sayısı

 • Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. isimle aynı şekilde değerlendirilir.
 • Farklı çok merkezli (farklı üniversitelerin veya aynı üniversitenin farklı fakülteleri/yüksekokulları) ortak bilimsel çalışmalarda hak edilen puan her bir merkez için ayrı ayrı kabul edilip, kendi içlerinde yukarıdaki yöntemle bölüştürülür.

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

1. YAYIN ve SUNUM ETKİNLİKLERİ

A. MAKALELER

1SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde yayımlana ;
 • özgün araştırma, makale,derleme
 • Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar


100
65

2SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan;
 • özgün araştırma, makale,derleme
 • Editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

80
45

3Diğer Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan :
 • özgün araştırma, makale, derleme
 • Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

70
40

4Ulusal hakemli bilimsel dergilerde yayımlanan ;
 • özgün araştırma, makale ve derleme
 • Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

65
35

5Ulusal diğer bilimsel dergilerde, gazete ve dergilerde yayımlanan her türlü özgün araştırma, makale, derleme ve teknik not gibi çalışmalar (En çok iki çalışma).20
B. SANAT DALLARINDAKİ ETKİNLİKLER
‘özgün Sanat Yapıtı' tanımı; resim, grafik, seramik, heykel, geleneksel el sanatları, müzik yapıtları, mimari projeler, tekstil, tiyatro, sinema ve benzeri sanat üretimlerini ifade eder.
6Uluslar arası alanda
 • özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
 • özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), yurt dışında, kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi
 • özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında sempozyum, festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

150100


50

7Ulusal alanda
 • özgün sanat yapıtlarının, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; Proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla, Ulusal sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin yurt içinde ulusal düzeyde uygulanmış olması
 • özgün sanat yapıtlarını tasarlayan, yaratan ve yorumlayanların, (sanatçı, oyuncu, tasarımcı, yönetmen, koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar), ulusal düzeyde kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle, gösterim, dinletim ya da yarışmaya girmesi
 • özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal düzeyde sempozyum, festival, workshop, bienal, trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek

100

50


25

C. KONGRE SUNULARI
8Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan ;
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamdaki kongre kitaplarında özet metin olarak yayınlanan bildiri, poster veya gösteri
b) Kongre kitapçığında tam metin olarak yayınlanan bildiri
c) özet metin olarak yayınlanan bildiri yada poster veya gösteri

60

55
35

9Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan ;
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri
b) özet metin olarak yayımlanan bildiri yada poster veya gösteri

50
30
D. ALANINDA KİTAP YAZARLIĞI
10Yurtdışında uluslararası yayınevlerinde basılı olması şartıyla;
 • Alanında kitap yazarlığı
 • Alanında yazılmış bir bölüm yazarlığı (Sadece 1 bölüm dikkate alınır)

150
100

11Basılı olması şartıyla
a) Alanıyla ilgili ulusal nitelikte bir kitap yazması
b) Alanıyla ilgili olarak Türkçe yazılan bir kitapta bir bölümün yazarlığını yapmak (en fazla 2 bölüm için)

100
25
12Basılı olması şartıyla alanıyla ilgili ;
a) Referans kitaplarından birinin çevirisini yapmak
b) çevirisi yapılan bir kitabın bölümlerinden birisinin çevirisini yüklenmek (en fazla 2 bölüm için).

50
15
E. EDİTöRLüK ve HAKEMLİKLER
13SCI SCI-Expanded SSCI AHCI kapsamındaki dergilerde (her yıl için) ;
 • Editör olmak
 • Yayın/Bilimsel Kurulu listesinde yer almak
 • Hakemlik yapmak

150
50
25

14SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan ve TUBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan hakemli dergilerde (her yıl için) :
 • Editörlük yapmak
 • Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak
 • Hakemlik yapmak

100
40
20

15Diğer Uluslar arası hakemli dergilerde (her yıl için )
 • Editörlük yapmak
 • Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak
 • Hakemlik yapmak


80
30
15

16Alanıyla ilgili Ulusal hakemli bilimsel dergilerde (her yıl için )
 • Editörlük yapmak
 • Yayın/Bilimsel kurulunda yer almak
 • Hakemlik yapmak


50
25
10

17Kitap editörlüğü (4)
a) Alanında Yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
b) Alanında Yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

150
100

F. ATIFLAR

18Uluslararası atıflar (kendisinin yazar olarak yer almadığı yayınlarda olmak kaydıyla)
 • Uluslararası kaynak kitaplardaki atıflar
 • SCI, SSCI, ve AHCI tarafından taranan dergilerdedeki atıflar
 • Diğer uluslar arası dergilerde yayınlanan makalelerdeki atıflar


20
10
5

19Ulusal atıflar (kendisinin yazar olarak yer almadığı yayınlarda olmak kaydı ile;
 • Ulusal referans kitaplarındaki atıflar
 • Ulusal hakemli bilimsel dergilerdeki atıflar


10
3

II- EĞİTİM- öĞRETİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ
G- öĞRETİM ETKİNLİKLERİ
20Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla dört ders için
a) Lisansüstü
b) ön Lisans – Lisans

5
3
21Yönetiminde tamamlanan her tez için
a) Doktora (Tıpta uzmanlık)
b) Yüksek lisans

20
10
H- BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ
22üniversitenin altyapısına destek veren tamamlanmış Projeler (Rapor)'i yürütme
 • Yurtdışı kaynaklı Uluslararası Projeler (Eğitim projeleri hariç)
 • Ulusal Kuruluşlarca (TUBITAK, DPT, TUBA vb.) desteklenenler
 • üniversite tarafından desteklenen projeler ve uluslar arası destekli eğitim projeleri

250
100
50

23üniversitenin altyapısına destek veren tamamlanmış Projelerde görev alma
 • Yurtdışı kaynaklı Uluslararası Projeler (Eğitim projeleri hariç)
 • Ulusal Kuruluşlarca (TUBITAK, DPT, TUBA vb.) desteklenenler
 • üniversite tarafından desteklenen projeler ve uluslar arası destekli eğitim projeleri

125
75
30

I. DİĞER BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLER
24Uluslararası sempozyum (Uluslar arası katılımlı değil), kongre, çalıştay (Workshop), yaz okulu, sanat sergisi, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde
a) Başkanlık yapmak
b) Görev almak (Bilimsel komite yada organizasyon kurulu üyesi, konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak)

100
50

25Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay (Workshop), yaz okulu, sanat sergisi, festival düzenlenmesi gibi etkinliklerde
a) Başkanlık yapmak
b) Görev almak (Bilimsel komite yada organizasyon kurulu üyesi, konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak)

50
25

J. öDüLLER ve BURSLAR
26Alanında ;
 • Jürili Uluslararası bilim ve/veya sanat ödülü veya patent almak
 • Alanında Ulusal bilim (TUBİTAK/TUBA vb.)-sanat ödülü veya patent almak

350
250

27Alanında bilimsel/sanatsal çalışma ve araştırmalar için ;
 • Uluslararası burs almak
 • Kamu kuruluşlarınca verilen burs almak

150
100

Window size:1304 x 768
Viewport size:1304 x 678