Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Dayanak

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda (hazırlık sınıfları dahil), önlisans ve lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ( YÖK ) ve ilgili diğer kanunlara göre önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların değerlendirilmesi, öğrenci kabulü, diploma ve ünvanlar, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Bu Yönetmelikte hüküm bulmayan hallerde; bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte ve Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulları kararları uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Koşulları

Madde 3 — Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler kendileri veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ;

T.C. Uyruklu Öğrenciler için:

a) Lise veya dengi okul diploması aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

b) ÖSYM sonuç belgesi,

c) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

d) Yeni tarihli ikametgah belgesi,

e) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu,

f) Birbirinin aynı ve yeni, cepheden çekilmiş, başı açık 16 adet vesikalık fotoğraf,

g) Erkekler için askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için :

a) Milli Eğitim Bakanlığından alınmış Türk liselerine denk bir okulun diploması,

b) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Sonuç Belgesi,

c) Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti,

d) Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi,

e) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu,

f) Birbirinin aynı ve yeni, cepheden çekilmiş, başı açık 24 adet vesikalık fotoğraf.

Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe bilgi düzeyi bakımından ÖSYM Başkanlığının belirleyeceği esaslara tabidir.

Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler, bu haklarını kaybederler. Belgelerinde tahrifat olanların, kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim  

Eğitim – Öğretim Süresi

Madde 4 — a) Öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim – öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

b) Yabancı dil hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık eğitim – öğretimi, yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.

Madde 5 — Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Eğitim – Öğretim Dönemleri ve Programları

Madde 6 — Bir eğitim – öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü ( 14 hafta ) olmak üzere güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır.

İki yıllık eğitimde toplam kredi, zorunlu dersler hariç, 70’den az 80’den fazla; dört yıllık eğitimde ise 128’den az 156’dan fazla olamaz.

Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer, lisans tezi, uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati ise yarım ( 0.5 ) kredidir.

Fakülte ve yüksekokul kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim – öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunun onayına sunarlar. Akademik takvim, yeni eğitim - öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

Dersler ve sınavlar, Cumartesi – Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Yaz Okulu

Madde 7 — Herhangi bir birimde Yaz Okulu açılmasına fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine, Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.Yaz Okulu öğretimi "ÇOMÜ Yaz Okulu Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenir.

Öğrenciler, öğretim programlarında başarısız oldukları veya GNO’nı yükseltmek amacıyla veya ilk kez alacakları bazı dersleri yaz okulunda alıp başardıkları taktirde, o derslerden aldıkları başarı notları ilgili derslerin ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işlem görür.

Öğretim Dili

Madde 8 — Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir.Ancak "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim – Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 10 uncu maddesi uyarınca, yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim – öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

Yabancı dilde eğitim – öğretim yapmayan fakat zorunlu veya seçime bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim – öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler, yabancı dilde okutulabilir.

Yabancı Dil Öğretimi ve Sınavları

Madde 9 — YÖK zorunlu yabancı dil dersleri, yabancı dille eğitim-öğretim yapan zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili eğitim-öğretim "ÇOMÜ Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim- Öğretimi Yönetmeliği" ne göre yapılır.

Yatay Geçişler

Madde 10 — ÇOMܒne bağlı yükseköğretim kurumlarına başka üniversitelerden yapılacak geçişler, yürürlükteki "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca düzenlenir.

Yabancı dilde eğitim – öğretim yapan programlara yatay geçiş için öğrencinin, ÇOMܒde yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir.

Yatay geçiş için fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlar, eğitim – öğretim yarıyıllarının başlamasından en az bir ay önce, ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreyi aşamaz.

ÇOMܒne bağlı yüksekokul ve bölümler arası yatay geçiş esasları, Üniversite Senatosu tarafından ayrıca belirlenir.

Dikey Geçişler

Madde 11 — Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının " Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

Ders Muafiyeti

Madde 12 — Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ( ÖSYM ) sonucu, ÇOMÜ Fakülte ve yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmış oldukları dersler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler.

Öğrencinin yeni kayıt olduğu fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin, daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeni ile geçmiş kabul edileceğini belirler. Öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl, başarılı derslerinden, toplam kredi saatine eşit miktarda denk ders, karşılık gösterilerek hesaplanır. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci, programında kalan derslerini kalan zamanı içerisinde tamamlar.

İntibakı yapılan bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıla ait olan ve muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Madde 13 — Üniversiteye bağlı fakültelerde ve yüksekokullarda ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

Ders Yükü

Madde 14 — Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı teorik ve uygulamalı derslerin toplamı ( Ortak YÖK zorunlu dersleri hariç ), her yarıyıl için haftada 36 ders saatini geçemez. Ancak uygulama saati 8 ve yukarısı olan dersler için danışman ve bölüm başkanının önerisi üzerine öğrencinin haftada alacağı ders saati ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

Madde 15 — Fakülte ve yüksekokul kurulları, programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler, lisans tezi, bitirme projesi ve/veya uygulamalar koyabilirler. Haftalık derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer fakülte ve yüksekokul programlarından da alınabilir.

Stajlar

Madde 16 — Eğitim – öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda stajların, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen staj yönergelerine göre yapılır. Stajlar, kanunla belirtilen azami eğitim – öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Danışmanlık

Madde 17 — Öğrencilere, eğitim – öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlarının önerisi dikkate alınarak fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından danışmanlar görevlendirilir.

Danışmanlık görevlerine ilişkin ilkeler, Senato tarafından belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme ve Ders Alma  

Kayıt Yenileme

Madde 18 — Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Ders Kayıt Formu ile Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Kayıt Katkı Payı Makbuzunu (İkinci Öğretim için öğretim ücret makbuzu) öğrenci işlerine teslim ederek kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilebilir ve geçerli bir mazereti olmayan öğrencilerin ders kayıt formları, belirtilen süreden sonra danışmanlarınca imzalanmaz ve bölüm başkanları tarafından teslim alınmaz.

Önceki dönemlerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin derslere kaydı yapılmaz.

Belirtilen sürede kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders alamaz, ders ve sınavlarına giremezler. Bu süre 4 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere o dönem içinde öğrenci belgesi verilmez.

Okuyacağı yarıyılın ilk haftası içinde mazeret kaydı için başvuran öğrenci mazereti fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten sonra en geç bir hafta içinde kaydını yaptırması gerekir. Geç kayıt sebebiyle geçen süre, devamsızlıktan sayılır.

İkinci öğretimde öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksidini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır ve bu süre içerisinde de öğretim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ders Alma

Madde 19 — Öğrenciler ders kayıt haftası içinde danışmanları ile birlikte görüşerek alacakları dersleri belirleyip, ders kayıt formunu doldurarak bölüm veya program başkanlığına teslim ederler.

Ders kayıt formları ilgili bölüm başkanı tarafından onaylanıp dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk iki haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Derslerin çakışması durumunda öncelikle eski yarıyılların dersleri alınır. Tekrarlanan dersin devam koşulu yerine getirilmişse bulunulan yarıyıl dersi ile çakışması durumunda her iki ders de alınabilir.

Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir. Ders tekrarında seçilen farklı bir ders için devam zorunluluğu aranır.

Bir derse kaydını yaptıranların listesi, ilgili birimlerce yarıyılın en geç dördüncü haftası içinde, o dersi yürüten öğretim elemanına verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Sınav Dönemleri

Sınava Katılma Koşulları

Madde 20 — Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Derse kayıt olmak,

b) Öğrenim harcını verilen sürede yatırmak,

c) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

d) Uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak,

e) Uygulamalarda başarılı olmak,

f) Proje, lisans tezi, laboratuvar ve uygulamalara özgü olmak üzere rapor, ödev ve çalışmaları süresi içinde teslim etmiş, gerekli düzeltmeleri yapmış ve sorumlu öğretim elemanı tarafından yeterli görülmüş olması;

gerekir.

Sınavlar

Madde 21 — a) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları 15 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir.

Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir.

Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.

Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar ve o dersten başarısız kabul edilirler. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarını kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar.

b) Arasınavlar; Her ders için en az bir kere yapılır. Arasınav programı her yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, bölüm başkanı tarafından yapılır ve ilan edilir.

c) Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavları; 14 haftalık eğitim – öğretim dönemi sonunda izleyen iki hafta içinde yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerin önerileri alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

Yarıyıl/yıl sonu sözlü sınavlar, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda ve bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır.

d) Mazeret Sınavları; Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretleri, ilgili yönetim kurullarınca kabul edilirse, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde öğretim elemanının belirlediği tarihte yazılı olarak yapılır.

Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak; birinci dereceden yakınını kaybeden, doğal afetlere uğrayan, trafik kazası geçiren ve sağlık sorunlarını tam teşekküllü hastahaneden alacağı heyet raporu ile belgeleyen Ülkemizi veya Üniversitemizi Uluslararası sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin başvurması durumunda, yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takip eden hafta içerisinde mazeret sınavları yazılı olarak yapılır.

Bu sınavlara herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı açılmaz.

e) Mezun olmak üzere en çok üç dersi kalan ve bu derslerden devam koşulunu yerine getirmiş öğrencilere, başarısız olduğu dersler için sadece bir defaya mahsus olmak üzere bir sınav hakkı verilir. Bu sınav mazeret sınavlarını takip eden hafta içerisinde yapılır. Bu sınavda başarı notunun değerlendirilmesinde o dersin yarıyıl sonu sınav ortalaması esas alınarak başarı notu tespit edilir. Bu not değerlendirilmelerinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesi ve Notlar

Madde 22 — Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur.

Başarı notunun belirlenmesinde arasınav not ortalamasının katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 olarak alınır.

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

PUAN

YARIYIL SONU BAŞARI NOTU

KATSAYI

90 – 100

AA

4.00

85 – 89

BA

3.50

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

50 – 54

DD

1.00

40 – 49

FD

0.50

0 – 39

FF

0.00

Yeterli

YE

-

Yetersiz

YS

-

Devamsız

DS

-

Eksik

E

-

 Buna göre bir dersten ;

a) ( AA ), ( BA ), ( BB ), ( CB ) veya ( CC ) notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) ( DC ) veya ( DD ) alan bir öğrenci o dersi " koşullu " başarmış sayılır.

c) ( FD ) ve ( FF ) alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

d) Kredisiz olan dersler ile stajların değerlendirilmesi ve devamsızlık durumunda aşağıdaki notlar verilir:

( YE ) yeterli, ( YS ) yetersiz, ( DS ) devamsızlık nedeni ile başarısız.

( E ) notu, yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler için verilir. Mazeret sınav hakkı olmayan ya da kullanmayan öğrenci için ( E ) notu not ortalaması hesabında ( FF ) notu gibi işlem görür.

2547 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar.

e) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

Not Ortalamaları

Madde 23 — Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait " Dönem Not Ortalaması " ( DNO ), ve almış oldukları tüm dersler için " Genel Not Ortalaması " (GNO) ile izlenir.

GNO ve DNO, ilgili derslerin 22 nci maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile o dersin kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Onur Öğrencileri

Madde 24 — Onur öğrencileri, bir yarıyıl sonunda normal ders yükü dikkate alınarak hesaplanan DNO 3.51- 4.00 arasında olan öğrencilerdir. Ders planında herhangi bir yarıyıla ait tüm derslerin kredileri toplamı o yarıyıla ait normal ders yüküdür. DNO 3.51- 4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, her yıl sonunda Rektörlük tarafından ilan edilir.

Başarılı Öğrenciler

Madde 25 — Bulunulan yarıyıl sonu itibariyle GNO en az 2.00 olan öğrenciler, başarılı öğrencilerdir. Bu öğrenciler, transkriptlerinde ( FF ), ( FD ), ( YS ) ve ( DS ) olan dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar alırlar.

Bulundukları yarıyıl itibariyle tüm derslerden en az ( CC ) almış olan öğrenciler isterlerse bir üst yarıyıldan da danışmanlarının önerisiyle ders alabilirler.

Başarısız Öğrenciler

Madde 26 — Hazırlık sınıfları hariç, dördüncü yarıyıl sonunda GNO 2.00’nin altında olan öğrenciler başarısız öğrencilerdir.

GNO 1.80’nin altında olan başarısız öğrenciler GNO 1.80’e yükseltinceye kadar üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır. Başarısız öğrenciler transkriplerindeki ( FF ), ( FD ), ( YS ) ve ( DS ) olan dersleri yeniden öncelikle almak zorunda olup isterlerse , GNO’nı yükseltmek için ( DD ) veya (DC) olan dersleri tekrar alabilirler.

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 27 — GNO’nı yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak; bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gereklidir. Bir dersin devam koşulunu bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda devam koşulu aranmaz. Ancak öğrenci tekrar aldığı dersin ara sınavına katılmak zorundadır. Dersin başarı notu hesaplanırken değerlendirme, o yarıyıldaki ara sınav notuna göre yapılır. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Başarısız öğrenciler GNO’nı yükseltmek için transkriplerindeki başarı notu ( CC ) ve üstünde olan dersleri tekrar alamazlar.

Sınav Notuna İtiraz

Madde 28 — Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde bölüm başkanlığına itiraz edebilirler. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için bölüm başkanı dersi veren öğretim elemanından görüş ister. Hata var ise düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Bunun dışındaki itirazlar için fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından sınav kağıdı incelenerek sonuç ilan edilir ve öğrenciye bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ve Mazeretler

Mazeretlerde Başvuru Süresi ve Uygulanacak İşlemler

Madde 29 — a) Öğrencinin mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren 10 gün içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurması ve olayı belgeler ile kanıtlaması zorunludur.

b) Kayıt dondurmak için başvurular eğitim- öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılır. c) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci mazereti nedeni ile ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam eder.

d) Bir öğrencinin öğrenim süresince toplam en çok normal öğrenim süresinin yarısı kadar kaydı dondurulabilir. Ancak 30/c ve 30/f maddesinde gösterilen nedenlerin devamı halinde yönetim kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.Verilen kayıt dondurmalar öğretim süresinden sayılmaz.

e) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

f) Kaydı dondurulan bir öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydı dondurulduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara giremez.

g) Kayıt dondurmak isteyen bir öğrenci; dönem katkı payını yatırmak ve derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt dondurma bu işlemlerden sonra yapılabilir.

h) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı koşullarından birini, haklı ve geçerli bir nedenle yerine getirmeyen öğrencilerin kullanamadıkları süreleri azami öğrenim süresine eklenir.

Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 30 — a) Eğitim öğretimin devam ettiği süre içerisinde, öğrencinin sigorta hastaneleri, Devlet hastaneleri veya Üniversite hastanelerinden alınan raporla Üniversitemizin Mediko Sosyal Baştabipliği Merkezinden belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretlerinin bulunması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derecede yakının ağır hastalığı halinde, başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ilgili fakülte yüksekokul yönetim kurulunca geçerli sayılması,

e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim – öğretime ara vermesi zorunluluğunu resmi belgeler ile kanıtlaması,

f) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerince, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracı gerektirmeyen tutukluluk veya mahkumiyet hali,

g) Öğrencinin askerlik ile ilgili tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

h) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçeri kabul edeceği diğer nedenler.

Yıllık İzin

Madde 31 — Öğrencilerin; öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs; staj ve araştırma imkanları doğması halinde, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi, azami öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim – öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenimde Ek Süreler, Mezuniyet ve Diplomalar

Öğrenim Süresine Ek Süreler

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ( a ) bendindeki azami süreler sonunda:

Mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine; başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları olmadan, başarısız olduğu en çok beş dersi kalan son sınıf öğrencilerine dört yarıyıl ek süre verilir. Üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır.

Bu derslerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam koşulu aranmaz. İzledikleri programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden en az ( DD ) aldıkları halde, mezun olabilmek için gerekli 2.00 GNO’nı sağlayamayan son dönem veya son sınıf öğrencilerine, GNO’larını 2.00’a yükseltmek üzere diledikleri son dört yarıyıl veya son iki sınıf derslerinden, sınırsız sınava girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim – öğretim yılı girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumundaki öğrenciler cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler; ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişikleri kesilen hazırlık sınıfı öğrencilerine 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilir. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Mezuniyet

Madde 33 — Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, Yönetmeliğin 4/a maddesinde belirtilen kanuni süre içinde izlemekte olduğu programı ve programda belirtilen tüm derslerden en az; ( CC ), stajlardan da ( YE ) almak zorundadır. GNO 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler ( CD ) ve ( DD ) aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diplomalar

Madde 34 — Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.

Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, ilgili fakülte/yüksekokul kurulu tarafından belirlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir çıkış belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

Diplomaların Ön Yüzünde :

a) Öğrencinin adı ve soyadı,

b) Diploma Numarası,

c) Lisans ve Önlisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü ve/veya anabilim dalı çift/yan dal, varsa programın kazandırdığı meslek ünvanı,

d) Mezuniyet tarihi,

e) Fakültelerde Rektörün ve dekanın; Yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün imzaları

bulunur.

Öğrenci nüfus bilgileri diplomanın arka yüzüne yazılır.

Diplomalar çini mürekkebi ile veya bilgisayarla doldurulur. Diplomalara fotoğraf yapışmaz. Diplomalar Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir.

Diplomaların Kaybı Durumunda Verilecek Belge

Madde 35 — Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçecek ve bir defaya mahsus olmak üzere 34 üncü madde hükümlerine uygun bir belge düzenlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kayıt Silme

Madde 36 — Aşağıdaki durumlarda, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu kararı uyarınca öğrencinin kaydı silinir.

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

b) Öğrenimlerini Yönetmeliğin 4/a maddesinde esasları belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın Yükseköğretim Kanununda belirlenen eğitim – öğretim süresinde bitiremeyenler ve bitiremeyecekleri anlaşılanlar,

c) İkinci öğretim için kanuni süre içinde öğrenim ücretini yatırmayanlar,

d) Üst üste 2 yarıyıl öğrenci katkı payını yatırmamış veya üst üste iki yarıyıl ders kaydı yaptırmamış olanlar,

e) Ruhsal bozukluklar nedeni ile Üniversite, S.S.K. ve Devlet hastanelerinden verilen raporla hastalığı belgelendirilen öğrencinin tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı 4 yarıyılı aşanlar öğrenime devam etmek için rahatsızlığının geçtiği ile ilgili rapor getirmek zorundadır. Rahatsızlığı devam eden öğrencilerin kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

f) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler  

Madde 37 — 19/10/1999 tarihli ve 23851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 1998 ve daha önceki girişli öğrencilerin sınav hakları ve lehlerine ait hükümler saklı tutularak değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 22 nci maddede belirtilen başarı notu değerlendirme tablosu geriye dönük uygulanmaz.

Geçici Madde 1 — 1999 – 2000 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için 26 ncı maddedeki "dördüncü yarıyıl sonunda" ifadesi yerine " beşinci yarıyıl sonunda" ifadesi alınacaktır.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik 1999-2000 eğitim – öğretim yılı başından itibaren kaydolan öğrencilere de uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

© Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi